Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst

Följande tillämpningsföreskrifter för färdtjänst gäller.

Tillstånd till färdtjänst

Färdtjänst ska enbart beviljas den som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänsttillstånd kan utformas utifrån resenärens individuella behov. Tillståndet kan utfärdas för viss tid. Till-ståndet kan gälla enbart under vissa perioder av året eller enbart till vissa resmål. Färdtjänsttillståndet är personligt.

Färdtjänstberättigad ska genast meddela Tekniska nämnden förändring i sitt hälsotillstånd, om detta medför att behovet av färdtjänst ändras eller upphör.

Prövning av tillstånd

Ansökan om färdtjänsttillstånd ska vara skriftlig och inlämnas till Tekniska nämnden.
I samband med utredning görs normalt ett hembesök hos sökanden. Ansökan kan behöva kompletteras med utlåtande från läkare eller annan person som har specialistkompetens och kännedom om sökandens funktions-hinder.

Rätt till ensamåkning, särskild placering och behov av att hämtas och lämnas inne prövas individuellt.
Alla beslut ska skriftligen meddelas den sökande. Beslut om avslag ska vara motiverade och innehålla informat-ion om hur beslutet kan överklagas.

Omprövning av beslut

Tekniska nämnden kan på eget initiativ ompröva alla beslut enligt färdtjänstlagen. Omprövning sker enligt samma former och villkor som vid ansökan om nytt tillstånd.

Om det misstänks att färdtjänsttillstånd används i strid med beslut och regler ska detta utredas.
Tillstånd får återkallas eller ges en annan utformning om färdtjänstresenären gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.

Ledsagare

Rätten till ledsagare prövas individuellt. Ledsagare kan beviljas när funktionshindret medför behov av hjälp i samband med resans genomförande utöver den som föraren kan ge.

Fler än en ledsagare kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. När behov av fler än en ledsagare finns ska det i första hand prövas om behovet av hjälp kan tillgodoses av föraren.

Den som är ledsagare ska kunna bistå med den hjälp som färdtjänstresenären behöver. Ledsagaren får inte vara en färdtjänstberättigad person. Ledsagare måste medfölja om det ur säkerhets- eller arbetsmiljösynpunkt är uteslutet att resan kan ske på egen hand.

Beställning av färdtjänst

Färdtjänst beställs genom färdtjänstens beställningscentral eller via annat av Tekniska nämndens hänvisade forum. Färdtjänstresa ska gå från en adress till en annan. Resa får inte beställas med via- adress och uppehåll får inte göras under resa. Undantag gäller för kortare besök på kyrkogård och vid uttagsautomat och förskola/skola. Dessa resor samordnas bara med resor som har samma mål.

Om ledsagare eller annan person eller husdjur ska medfölja måste detta anges vid beställningen. Färdtjänstresenär kan tillsammans med ledsagare och medresenärer ta i anspråk maximalt fyra platser i personbil. Medföljande person ska vara med från resans start till dess mål. Om plats för medresenär eller husdjur inte avbeställs ska av-gift ändå erläggas.

Resans genomförande

Gånghjälpmedel som medförs i färdtjänstfordon ska vara förskrivna till färdtjänstresenären av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Hjälpmedlet ska vara möjligt att förankra i fordonet.

Färdtjänstresenär har, utöver hjälpmedel, rätt att på en färdtjänstresa ta med två kassar alternativt en resväska eller motsvarande vad som normalt medförs på en kollektivtrafikresa.

Färdtjänstresenär har möjlighet att ta med husdjur på resan som då placeras i bagageutrymmet på personbil. Avgift motsvarande medresenär tas ut för husdjuret. Undantagna är ledarhundar.

Vid transport av husdjur i specialfordon ska bur användas som ska tillhandahållas av kunden.
Resenären ska vara klar att åka utanför yttre entrén den tid fordonet är bokat. Undantag är rullstolsresenärer som alltid hämtas och lämnas inne.

Vid hjälp med trappor för rullstolsresenärer ska trappklättrare bokas. Det är kundens ansvar att rullstolen och trappan är anpassade för det.

Vid resa med barn under 4 år ska färdtjänstresenären ta med anpassad bilbarnstol.

Om resenären påverkar trafiksäkerheten eller arbetsmiljön för föraren, har entreprenören rätt att neka att köra resenären.

Om en person vid upprepade tillfällen och efter tillsägelse, beställer resor som inte genomförs, eller avbokar sina resor för sent, kan straffavgift om 10 ggr egenavgiften inom färdtjänsten tas ut. En förutsättning är dock att det inte är funktionshindret som är orsak till att resorna inte genomförs.

Om tillämpningsföreskrifterna för färdtjänst

Tillämpningsföreskrifterna är ett utdrag ur Kommunfullmäktiges handlingar 19 januari 2006.

Tillämpningsföreskrifterna är reviderade:

  • 27 mars 2014
    Justerad: Beslut i Tekniska nämnden , §40
  • 27 november 2014
    Justerad: Beslut i Tekniska nämnden, §12
  • 2 februari 2018
    Justerad: Beslut i Tekniska nämnden, §11
  • Justerad: Beslut i Tekniska nämnden 1 oktober 2020, §112
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender