Meny

Meny

Förmyndare för barn

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom.

När barnet fyllt 16 år ska hen däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

Fri förvaltning

Huvudregeln är att föräldrarna själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Denna fria föräldraförvaltning innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar och barn har rätt kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning blir aktuellt när:

  • värdet av ett barns tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp. Då blir föräldrarna redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. En redovisning ska varje år inlämnas till myndighetsdagen.

  • socialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett beloppets storlek, ska spärras hos bank.

  • barnet fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp. Utbetalaren ska sätta in pengarna på spärrat konto hos bank. Detsamma gäller vid utbetalning av ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten. Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera medlen ska de ansöka om detta hos överförmyndarnämnden.

  • föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Överförmyndarnämnden måste i dessa fall alltid ge sitt tillstånd. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna arvsfördelningen. Blanketter för att ansökan om överförmyndarnämndens samtycke finns att hämta längst ned på sidan.

God man till barn

Barn måste ha en god man:

  • om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo

  • om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder eller

  • om en förälder ska låna barnets pengar

  • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av överförmyndarnämnden.

l

Självservice

Årsräkning (myndling)


Tillgångsförteckning


Ansökan om nämndens samtycke till arvskifte


Ansökan om nämndens samtycke till köp/försäljning av fastighet


Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper


Ansökan om nämndens samtycke till uttag från spärrat konto


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-01-03 09.28

Ändrad av:

Dela sidan: Förmyndare för barn

g q n C

p

Kontakt