Meny

Meny

God man för ensamkommande barn

En god man ska förordnas för minderåriga barn som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen, som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen blir en juridisk ställföreträdare i föräldrarnas ställe. Gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Det är socialnämnden eller Migrationsverket som anmäler behov av god man till överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Överförmyndarnämnden fattar beslut om ditt godmanskap. Den beslutar också om ett godmanskap ska avbrytas.

I ärende om förordnande av god man ger Överförmyndarnämnden barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Godmanskapet är ett tillfälligt uppdrag. Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behov av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När tingsrätten har fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller arton år.

Vid förordnande av god man sker ett samarbete mellan Migrationsverket, socialtjänsten och Överförmyndarnämnden.

Arbetsuppgifter för en god man

Gode mannens uppdrag ingår bland annat att

 • ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt)
 • biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket
 • biträda vid möten hos det offentliga biträdet
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • delta i utvecklingssamtal
 • förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • teckna hyreskontrakt, efter PUT
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • samtycka till placering av barnets boende
 • ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • företräda barnet om det utsätts för eller begår brott

Vem kan bli god man?

En god man ska enligt föräldrabalken vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Den ska även vara särskilt lämpas för arbete med barn i en utsatt situation, ha goda kunskaper om svenska samhället och behärska god svenska, både skriftligen och muntligen. En god man ska också ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocessen.

Du som vill bli god man för ensamkommande barn kan anmäla ditt intresse till Överförmyndarenheten. För att få ett uppdrag krävs att du genomgår en utbildning som Överförmyndarenhetens personal anordnar.

Redogörelse och arvode

Gode mannen är skyldig att redovisa uppdraget till Överförmyndarnämnden genom att efter varje kvartals utgång lämna in en redogörelse. Gode mannen ska snarast möjligt underrätta Överförmyndarenheten när barnet får uppehållstillstånd eller byter boende.

I samband med att redogörelsen lämnas in kan gode mannen begära arvode och ersättning för uppdraget.

Nuvarande regler om schablonersättning gäller sedan 2015-10-01.

För tid före barnet fått permanent uppehållstillstånd och till och med den månad då barnet skrivs ut från Migrationsverket betalas arvode och kostnadsersättning ut med 6 procent av prisbasbeloppet (för närvarande 2 658 kronor) per månad.

Efter det betalas arvode och kostnadsersättning ut med 3 procent (för närvarande 1 335 kronor) per månad.

Resor till och från myndigheter, dit god man är kallad, redovisas och ersätts med 1,85 kr/km. Begäran om reseersättning ska lämnas in tillsammans med kopia av kallelsen till myndigheten, körjournal eller kvitton som visar utlägg för allmänna kommunikationer (såsom buss eller tåg).

Övriga resor och kostnader samt färdtid ersätts inte särskilt utan ingår i schablonbeloppet.

l

Självservice

Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare


Tillgångsförteckning (ensamkommande barn)


Redogörelse (god man för ensamkommande barn)


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-01-03 09.42

Ändrad av:

Dela sidan: God man för ensamkommande barn

g q n C

p

Kontakt