Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-887 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga ca 530 nya bostäder.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har varit på samråd i mars-april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskningstiden pågick från den 18 december 2017 - 2 februari 2018.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tfn. 033-35 85 01, e-post leila.alves.bonnier@boras.se

Handlingar


Utredningar


3D modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modell. Klicka här för länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

g q n C