Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum, Vitsippan 1 m. fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-456 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 201-03-23 i beslut § SBN 2017-74 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat uppdrag att upprätta detaljplan för Vitsippan 1 m.f.l med syfte att bebygga platsen med ett högt hus med bostäder och centrumändamål.

Det pågående detaljplanearbetet för Vitsippan 1 mfl (P02/ 11) har efter en tid återupptagits. Planområdet har minskats och inbegriper inte längre Vulkanus 6 och 7. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen har ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs vill förvaltningen skapa ett nytt ärende och säkerställa att förvaltningen i planarbetet kan använda den nyaste versionen av bullerriktlinjer och plan- och bygglagen.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd och nämnden har även tagit beslut om att skicka planen på granskning, vilket inte verkställdes enligt önskemål från exploatören. Exploatören har även lyft önskemål att pröva nya användningar i planen, vilket gör att förvaltningen anser att planen bör gå ut som ett nytt uppdrag på nytt samråd. Ett nytt uppdrag skulle även garantera nytillkomna sakägare en större möjlighet till påverkan i planarbetet då flera nya sakägare tillkommit.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Gamla handlingar

Utredningar


Länk till 3D-model

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats. Klicka på länken och projektet Vitsippan.

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 10.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Centrum, Vitsippan 1 m. fl.

g q n C