Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Exempelstadgar

Exemplet visar exemplestadgar för en mindre förening:

§ 1 Förening och säte

Föreningen /namn/ är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Borås. Föreningen är ansluten till eventuell riksorganisation.

§ 2 Syfte 

Föreningens syfte är...

§ 3 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1/1 - 31/12

§ 5 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen avbryts avstängningen eller utesluts medlemmen.

§ 6 Styrelsen och dess verksamhet

Styrelsen ska leda och fördela arbetet i föreningen under verksamhetsåret. De ska också verkställa beslut som tas på årsmötet. Föreningens styrelse består lämpligast av ordförande samt 4-8 ledamöter. Ordföranden väljs på ett år, ledamöter på två år. Till styrelsen väljs två ersättare på ett år.

§ 7 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och skötsel väljs på årsmötet två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorerna behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 8 Valberedning

Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande.

§ 9 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före 1 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet ska vara behörigt måste alla medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av ledamöter för en tid av två år
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Medlemsavgift
 15. Inlämnade skriftliga förslag
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutning

§ 10 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.  

§ 12 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 13 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda/ogiltiga röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

§ 14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändringen ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändringar av föreningens stadgar om syfte (§2), stadgeändringar (§14) och upplösning (§15) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 15 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst .... st medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på föreningens sista årsmöte.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exempelstadgar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender