Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

انتخابات این رقم اجرا می شود

اینجا می توانید معلوماتی خوانده کنید درمورد این که انتخابات پارلمان اروپا چه رقم انجام خواهد شد، چه کسی اجازه دارد رای بدهد و چه طرق مختلفی برای رای دادن وجود دارند. همچنان معلوماتی را در رابطه کارت های رای و اوراق رای خواهید گرفت.

27 کشور عضو – یگان انتخاب

بتاریخ 9 جون، انتخاباتی برای پارلمان اروپا انجام خواهند گردید. شما با رای دادن در تصمیم گیری در این خصوص اشتراک می کنید که چه حزب سیاسی و اشخاصی اشتراک کنند و نماینده سوئد در تنها موسسه اتحادیه اروپا باشند که مستقیماً انتخاب می شود. در سال 2024، پارلمان اروپا از 720 عضو از 27 کشور تشکیل خواهد شد. 21 عضو نماینده سوئد خواهند بود. این اعضا که اغلب آنها را اعضای پارلمان اتحادیه اروپا می گویند، هر پنج سال در انتخابات عامه توسط افراد تابعه کشورهای عضو مربوطه انتخاب می گردند.

انتخابات آزاد، محرم و مستقیم

انتخاباتی سوئد به اساس حق رای عامه و مساوی کار می کند. یعنی ارزش رای شما دقیقاً مساوی ارزش رای هر شخص سایری است. انتخابات همچنان باید:

  • آزاد باشد – هیچ شخص سایری نمی تواند تصمیم بگیرد که شما منحیث رای دهنده به چه شخصی باید رای دهید.
  • محرم باشد – رای محرم یعنی نیازی نیست که نشان دهید یا بگویید به چه کسی رای داده اید. انتخابات محرم به نام محرمیت انتخاباتی شناخته می شود و در قانون اساسی سوئد از آن محافظت می شود.
  • مستقیم باشد – رای دهندگان مستقیماً اشخاصی را انتخاب می کنند که مثلاً در Riksdag یا شورای شاروالی قرار می گیرند. مردم مستقیماً آنها را انتخاب می نمایند.

چه کسی رای می تواند دهد؟

برای این که برای پارلمان اروپا رای داده بتوانید، شما باید:

  • 18 ساله شده باشید،
  • یک تابعه سوئد باشید یا
  • یک تابعه اروپا باشید و در سوئد راجستر شده باشید.

منحیث یک شخص تابعه اروپا که در سوئد راجستر شده، شما باید نهایتاً الی 30 روز قبل از روز انتخاب بتاریخ 9 جون، در دفتر ثبت رای دهندگان سوئد راجستر شده باشید. پروسه راجستر در هیئت اداری کانتی انجام می گردد.

طرق مختلف برای رای دادن

رای دادن بتاریخ انتخابات، 9 جون

اگر مقصدتان اینست که در روز انتخاب یعنی 9 جون رای دهید، شما باید در محل رای گیری خودتان رای دهید. در کارت رای دهی شما نوشته شده که شما به چه محل رای گیری تعلق دارید.

رای گیری اولیه از 22 می الی 9 جون

همچنان می توانید قبل از روز انتخاب هم رای دهید. رای گیری اولیه بتاریخ 22 می شروع می شود و الی 9 جون ادامه دارد. شما در هر موقعیتی در کل کشور در طول این دوره زمانی رای داده می توانید.

در روز انتخابات، یعنی 9 جون، فقط اتاق رای گیری اولیه سیتی هال باز است.

تنها رای داده نمی توانید؟

اگر شما به تنهایی به خاطر سن، مریضی یا معیوبیت نمی توانید به محل رای گیری روان شوید، دیگر طرقی وجود دارند. به طور مثال می توانید از طریق نماینده یا از طریق محل رای دهید.

کارت رای دهی شما

شما برای این که رای بدهید باید یک کارت رای دهی شخصی داشته باشید. هر کسی که اجازه دارد در انتخابات رای دهد یک کارت رای دهی دریافت می کند که از طریق پوست برای خانه تان روان می شود. در کارت رای دهی شما مشخص شده است که در چه انتخاباتی رای داده می توانید و آدرس موقعیت محل رای گیری شما را همراه ساعات کاری آن نشان می دهد. کارت های رای دهی قبل از شروع رای گیری اولیه در 22 می 2024 روان خواهند شد.

اگر وقتی که رای گیری اولیه شروع شد کارت رای دهی خود را نگرفتید، می توانیم شما را کمک کنیم کارت رای دهی شما را چاپ کنیم. در دفتر انتخابات با ما به تماس شوید یا در یکی از موقعیت های رای گیری اولیه درخواست کمک کنید.

برگه های رای

در محل رای گیری، برگه های رای برای احزابی وجود دارند که برای آنها رای داده می توانید. همچنان برگه های خالی هم هستند که می توانید هر نامی یا نام یک حزب را بر آنها نوشته کنید یا آنها را خالی بگذارید.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: انتخابات این رقم اجرا می شود

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender