Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-03-16 protokoll.pdf Pdf, 553.1 kB, öppnas i nytt fönster. 553.1 kB 2017-03-24 09.56

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-03-16 handlingar.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2017-03-08 11.26

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Instruktioner till valda ombud

Kommunfullmäktige fastställde instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor.

Ändrad bolagsordning för Borås Waste Recovery AB

Boras Waste Recovery AB (BWR) är dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB. Under ledning av kommunchefen har en utredning genomförts där man bland annat sett över BWR:s organisation. I utredningen föreslås att BWR organisatoriskt ligger kvar som ett dotterbolag till Borås Energi och Miljö, men med en minskad styrelse. Kommunfullmäktige beslutade att styrelsen i BWR ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga ersättare.

Budget och verksamhetsplan 2017 för kommunalförbundet

Kommunfullmäktige godkände Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2017.

Borås Energi och Miljö AB:s regionala samverkan

Borås Energi och Miljö AB har önskemål om att komplettera bolagets ägardirektiv så att bolaget kan bedriva verksamhet i regional samverkan. Kommunfullmäktige beslutade att Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet att bedriva verksamhet i form av regional samverkan och godkände revidering av bolagets ägardirektiv.

Ändring i ägardirektivet för Borås Stadshus AB

Kommunfullmäktige godkände revideringen av ägardirektiv för Borås Stadshus AB som innebär att Inkubatorn i Borås AB ska läggas till bland bolagen som ingår i koncernen Borås Stadshus AB.

Motion om valfrihet för alla

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att ge möjligheten för personer under 65 år att själva få välja insatser i det egna hemmet enligt lagen om valfrihet (LOV). Motionen gäller valfrihet i hemtjänst för personer under 65 år. Samma uppdrag återkom i budget 2015, och infördes den 1 september 2015 för personer 18-64 år med beslut om hemtjänst. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om uppdaterade klimatmål

Tomas Ågren (MP) föreslår i en motion att miljömålen för Borås Stad ska uppdateras. Miljö- och konsumentnämnden arbetar med en revidering av miljömålens som inom kort kommer på remiss. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om miljövänliga framtida tätortsbussar

Nils-Åke Björklund (M) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska utreda framtida möjligheter med batteridrivna bussar som laddas induktivt. Västtrafik har fått i uppdrag från regionen att utreda och införa eldrift mellan 2016-2019. De planerar nu en ansökan till Klimatklivet om laddinfrastruktur till elbussar i Borås, som första stad i Västra Götaland utanför Göteborg. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om att införa en trädstadsstrategi

Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) tycker i en motion att Kommunstyrelsen ska ta fram en Trästadsstrategi med syfte att öka användningen av trä i byggandet. Samhällsbyggnadsnämnden har redan i uppdrag att ta fram en Träbyggnadsstrategi, vilken nu är på remiss. Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om att införa en spetsutbildning i matematik

Anna Svalander (L) föreslår i en motion att Borås Stad ska starta en spetsutbildning i matematik på någon av stadens grundskolor. Kommunstyrelsen har konstaterat att Grundskolenämnden i budget 2017 fått uppdraget att inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala högstadieskolorna. Med röstsiffrorna 36-35 biföll Kommunfullmäktige motionen.

Motion om obligatoriskt skolval till grundskolan

Anna Svalander (L) tycker i en motion att Borås Stad ska införa obligatoriskt val av grundskola. Kommunstyrelsen har konstaterat att Grundskolenämnden i budget 2017 fått uppdraget att införa aktivt och obligatoriskt skolval med gemensam kö. Kommunstyrelsen har också påtalat att införandet av ett obligatoriskt skolval ställer krav på att det finns ett tydligt ramverk och goda rutiner. Elever och vårdnadshavare behöver få tydlig information om vad som gäller för skolvalet, samt vilka skolor de kan välja. Med röstsiffrorna 36-35 biföll Kommunfullmäktige motionen.

Motion om lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås

I en motion föreslår Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) att Lokalförsörjningsnämnden ska ta fram ett förslag om behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås. Kommunstyrelsen håller med i sakfrågan och kommer att följa befolkningsutveckling, prognostiserat antal gymnasieelever och därmed även behov av ny gymnasieskola nogsamt. Kommunstyrelsen anser dock att denna fråga ska hanteras i sedvanlig ordning, det vill säga i lokalresursplanen som Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt remissvar. Om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser ett ökat behov inom de kommande åren kommer detta att beskrivas i kommande plan och Lokalförsörjningsnämnden kan då agera utifrån detta. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Personval

Ulf Olsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB samt som ordförande och ledamot i styrelsen för Kongresscenter AB.

Nuvarande ersättare Per-Olof Höög (S) väljs till ordförande och ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2018 års verksamhet. Per-Olof Höög (S) väljs också till ordförande och ledamot i styrelsen för Kongresscenter AB till och med 2018 års verksamhet.

Lena Palmén (S) väljs till ersättare i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2018 års verksamhet.

Nuvarande ersättare Petri Pitkänen (S) väljs till ledamot i styrelsen för Industribyggnader i Borås AB till och med 2018 års verksamhet.

Harry Kettil (S) väljs till ersättare i styrelsen för Industribyggnader i Borås AB till och med 2018 års verksamhet.

Dennis Jernkrook (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB från och med den 1 april 2017 till och med 2018 års verksamhet.

Annette Carlson (M) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande och ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB samt som vice ordförande och ledamot i styrelsen för Kongresscenter AB.

Ulrik Nilsson (M) väljs till vice ordförande och ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB samt till vice ordförande och ledamot i styrelsen för Kongresscenter AB till och med 2018 års verksamhet.

Ingela Josefsson (KD) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Ny styrelse för Borås Waste Recovery AB

Till ny styrelse för Boras Waste Recovery AB väljs Eva Théen-Johansson (MP) som ordförande och ledamot, Ulrik Nilsson (M) som vice ordförande och ledamot, Erika Storme Martinger (S) som ledamot och Gunnar Peters (Borås Energi och Miljö AB) som ledamot från och med den 1 april 2017 till och med 2018 års verksamhet.

Från och med den 31 mars 2017 entledigas följande personer från styrelsen i Borås Waste Recovery AB:

 • Lennart Håkansson (S) ordförande och ledamot
 • Carl-Axel Rudd (L), viceordförande och ledamot
 • Pentti Lindberg (S), ledamot
 • Dennis Söderberg (MP), ledamot
 • Nils-Åke Björklund (M), ledamot
 • Per-Erik Petersson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) ledamot
 • Björn Brorström (Högskolan i Borås) ledamot
 • Birgitta Andersson (S), ersättare
 • Micael Svensson (S), ersättare
 • Brita Forsman (V), ersättare
 • Emil Bertilsson (C), ersättare
 • Per-Jonas Carlsson (KD), ersättare
 • Martin Hellström (Högskolan i Borås) ersättare
 • John Rune Nielsen (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) ersättare
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-07] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-03-16 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol