Meny

Meny

Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

Här sänds Kommunfullmäktiges sammanträden direkt.

Handllingar och ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6.  Svar på enkla frågor
 7. Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (nr 59)
 8. Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten (nr 60)
 9. Riktlinjer för bostadsförsörjning (nr 61)
 10. Ny resursfördelningsmodell förskola (nr 62)
 11. Ny resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass och fritidshem (nr 63)
 12. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Borås Stad. (nr 64)
 13. Miljörapport för Borås Stad 2018 (nr 65)
 14. Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås (nr 66)
 15. Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 2019 (nr 67)
 16. Förhyrning av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden,
  Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 (nr 68)
 17. Förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12 (nr 69)
 18. Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 (nr 70)
 19. Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum;
  Borås Skidlöparklubb (nr 71)
 20. Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 72)
 21. Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 73)
 22. Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst (nr 74)
 23. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (nr 75)
 24. Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri det är sommar! (nr 76)
 25. Svar på motion av Falco Güldenpfenning (KD): Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad (nr 77)
 26. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! (nr 78)
 27. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och
  Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet (nr 79)
 28. Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD)
  Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet (nr 80)
 29. Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder (nr 81)
 30. Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för yngre dementa (nr 82)
 31. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall satsa på eldrivna fordo (nr 83)
 32. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C)
  Central ställplats för husbilar (nr 84)
 33. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M):
  Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (nr 85)
 34. Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M):
  Fri parkering för en levande stadskärna. (nr 86)
 35. Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och
  rehabilitering hos våra äldre. (nr 87)
 36. Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett hållbarare Borås. (nr 88)
 37. Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)
  - Professionalisera bolagsstyrelserna (nr 89)

Senast ändrad: 2019-06-10 15.39

Ändrad av:

Dela sidan: Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden

g q n C