Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-05-18 protokoll.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2017-06-05 13.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-05-18 handlingar.pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2017-05-10 10.30
Missiv Borås Stads årsredovisning 2016.pdf Pdf, 532.4 kB, öppnas i nytt fönster. 532.4 kB 2017-05-10 10.38
Avsägelser Kommunfullmäktige 18 maj.pdf Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster. 74 kB 2017-05-18 11.18

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Komplettering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”

Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns behov av snabba beslut i ärenden inom LVU och LVM. Kretsen av förtroendevalda som har denna delegation måste vara tillgängliga dygnet runt, alla dagar. Tidigare var dessa ärenden fördelade på tre stadsdelsnämnder, och därför har ärendemängden nu koncentrerats på några få förtroendevalda. Därför föreslås ny ersättningsform. Vidare har Arvodesdelegationen föreslagit att fullmäktige beslutar att Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga. Motivet är att Waste Recovery AB numera är ett dotterbolag till Borås Energi och Miljö AB.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • En ny ersättningsform: jourersättning 0,018 GN/vecka, införs i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för Individ- och familjeomsorgsnämnden.
  • Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.

Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda

De förtroendevaldas sysselsättningsgrad ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd de ska omfattas av i sitt uppdrag. OPF-KL är i klartext ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”, vilka omfattar förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter den 1 januari 2015. GL-F står för Grupplivförsäkring, förtroendevald, motsvarande tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som gäller anställda i Borås Stad.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 procent för varje uppdrag.
  • Sysselsättningsgrad överstigande 40 procent medför inte att rätt till ekonomiska förmåner enligt Kommunallagen 4 kap 12, 12a) och 12b) bortfaller.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala bolag också kan omfattas av OPF-KL och GL-F.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Riksdagen beslutade 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL). Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Genom ett tillägg i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.Mot bakgrund av att det var länge sedan ordningsföreskrifterna sist antogs (1995), har Kommunfullmäktige tidigare beslutat att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över bestämmelserna för pyrotekniska varor, alltså fyrverkerier, smällare och raketer och liknande.Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Uppdraget till Kommunstyrelsen är slutfört.
  • Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniska varor, se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i kommunen.

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för pyrotekniska varor

Mot bakgrund av att det var länge sedan ordningsföreskrifterna sist antogs (1995), har Kommunfullmäktige tidigare beslutat att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att se över bestämmelserna för pyrotekniska varor, alltså fyrverkerier, smällare och raketer och liknande.

Kommunstyrelsen skriver: Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda fyrverkerier och pyrotekniska varor om det med hänsyn till olika omständigheter skulle innebära en risk för skada eller olägenhet för person eller egendom. Mot detta talar att det i lokal ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte bestämma om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Uppdraget till Kommunstyrelsen är slutfört.
  • Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniska varor, se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i kommunen.

Miljörapport 2016

Miljöförvaltningen har sammanställt kommunkoncernens miljömålsuppföljning. Miljörapporten följer upp arbetet med ”Borås Stads miljömål 2013-2016”, ”Borås Stads energi- och klimatstrategi”, ”Borås Stads riktlinjer för resor” samt ger en överblick över miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger till grund för en analys av målområdet ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt” i visionen Borås 2025.

Miljö- och konsumentnämnden lyfter främst risken att kvaliteten på arbetet kommer att sjunka på grund av bristen på ekonomiska och personella resurser, och önskar en prioritering av arbetet under 2017. Kommunstyrelsen ser allvarligt på de exempel på dagens negativa konsekvenser som framförs i handlingarna, som utebliven bullerkartläggning och energieffektivisering.

Kommunfullmäktige lade rapporten till handlingarna.

Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1

Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 93 300 000 kronor för om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet för att genomföra etapp 1. Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 med en summa om 54 400 000 kronor.

Med röstsiffrorna 39-32 beviljade Kommunfullmäktige Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 93 300 000 kronor för om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1.

Partistöd till Miljöpartiet

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Miljöpartiet de Gröna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2017 kan betalas till partiet.

Motion om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i skolor (Kc6)

I en motion föreslår Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L) att alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, att de elever som är utsatta får stöd och hjälp, samt att skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens att hjälpa utsatta elever. Kommunstyrelsen menar att förslagen i motionen är välgrundade och i linje med nationella och regionala initiativ avseende hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunstyrelsen skriver: ”Eftersom den nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck pågår har Kommunstyrelsen för avsikt att avvakta resultatet av denna för att därefter vidta för Borås Stad relevanta aktiviteter och åtgärder.”

Med röstsiffrorna 36-35 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera motionen.

Motion om godkända zoner för fyrverkerier

Falco Güldenpfennig (KD) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska ta fram ett regelverk för att begränsa bruk av pyrotekniska varor, som han anser borde vara förbjudna på vissa platser och tider. I sitt remissvar skriver till exempel Miljöförvaltningen, med hänvisning till Ordningslagen, att användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor redan är förbjuden. Tekniska förvaltningen delar den meningen.

Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om trevliga (stor)helger för alla

I en motion föreslår Patric Silfverklinga (SD) att den lokala ordningsstadgan bör omarbetas avseende pyrotekniska varor, och påpekar att kommunen bör införa restriktioner vad gäller dessa varor.

Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

Peter Ohlsén (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden och som ledamot i Grundskolenämnden.

Irwing Thorstenson (SD) väljs till ledamot i Miljö- och konsumentnämnden t.o.m. den 31 december 2018.

Nuvarande ersättare Anders Alftberg (SD) väljs till ledamot i Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.

Andreas Exner (SD) väljs till ersättare i Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.

Andreas Exner (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Nuvarande ersättare Leif Häggblom (SD) väljs till ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-05-18 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol