Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-06-15 protokoll.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB 2017-06-26 11.08

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-06-15 handlingar.pdf Pdf, 13.3 MB, öppnas i nytt fönster. 13.3 MB 2017-06-05 12.35

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Kommunstyrelsens redovisning av inneliggande motioner och interpellationer

En redovisning visar beredningsläget för de motioner och interpellationer som lämnats av politiker, till och med oktober 2016. Kommunfullmäktige lade redovisningen till handlingarna och beslutade att föreslagna motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning. Fullmäktige beslutade även att vid kommande redovisningar ska avskrivna motioner och interpellationer beskrivas under beslutsatsen.

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2017

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Kommunfullmäktige lade redovisningen av uppdragen som skapats på detta sätt till handlingarna.

Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018

Kulturnämnden har skickat ut förslag till Kultur- och biblioteksprogram 2017-2018 på remiss till kommunens förvaltningar och bolag. Kulturnämnden har gjort några förändringar i texten efter inkomna synpunkter från remissinstanserna. Nationella minoriteter läggs till som grupp som är särskilt angelägen att nå. Här finns sedan tidigare barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska.

Dessutom görs ett tillägg om att Kulturhuset som samlande begrepp för verksamheterna i huset också ska utgöra ett av fokusområdena samt att även nya och oväntade kulturarenor är viktiga förutsättningar eller metoder för att tillgängliggöra kultur.

Med röstsiffrorna 64-9 beslutade Kommunfullmäktige att fastställa Kultur- och biblioteksprogrammet att gälla till och med 2018.

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2016 på 7 miljoner kronor, jämfört med 1, 8 miljoner kronor för 2015. Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling med att förbättra måluppföljningen fortsätter. Kommunfullmäktige beviljade direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsredovisning 2016 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kommunalförbundet redovisar ett resultat för 2016 på 2 604 000 kronor jämfört, med 56 000 kronor för 2015. Revisorerna bedömer att det är angeläget att förbundet utvecklar måluppföljningen, och bedömer den interna kontrollen som otillräcklig. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande och resultatet förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Kommunfullmäktige beviljade direktionen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst redovisar ett resultat för 2016 på 2 344 000 kronor, jämfört med 5 227 000 kronor för 2015. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Kommunfullmäktige beslutade att för Borås Stads del godkänna årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Borås Energi och Miljö AB (BEM) har gett förslag på nya allmänna bestämmelser för användande av BEM:s allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). ABVA reglerar förhållandet mellan VA-kunden inom verksamhetsområdet och huvudmannen för den allmänna anläggningen. Syftet med föreslagna förändringar är att ABVA ska bli tydligare och mer beskrivande för både bolagets personal och för kunderna. Förslaget utgår från den branschmall som Svenskt Vatten tagit fram, kompletterat med goda exempel från andra kommuners ABVA.

Kommunfullmäktige antog förslag till ny ABVA att gälla från den 1 juli 2017, varvid nuvarande allmänna bestämmelser upphör att gälla. Ett yrkande om återremiss föll med röstsiffrorna 61-10.

AB Sandhultsbostäder bygger lägenheter i Sjömarken

AB Sandhultsbostäder ska bygga 60 lägenheter på Göteborgsvägen 18 i Sjömarken, på tomten Räveskalla 1:25. De allmännyttiga bostadsbolagen har de senaste åren uppmanats att arbeta för fortsatt nyproduktion av fler bostäder. Vid dessa tillfällen har även AB Sandhultsbostäder presenterat sina planer för tomten i Sjömarken.

Med röstsiffrorna 64-7 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna AB Sandhultsbostäders nybyggnation av cirka 60 lägenheter på Räveskalla 1:25, Göteborgsvägen 18 i Sjömarken.

Erbjudande om inköp av aktier i Inera AB

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten är inriktad på utveckling av e-hälsa. Kommunfullmäktige beslutade att förvärva fem aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Fullmäktige godkände redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Motion om att inrätta en prova på-idrottsskola för tonåringar

Kerstin Koivisto (Boråsvalet) föreslår i en motion att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en pröva på-verksamhet, typ idrottsskola för tonåringar, liknande den som redan finns för barn. Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om företagande för nyanlända

Andreas Cerny (L) och Hamid Fard (L) föreslår i en motion att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda former för en kurs i hur man startar eget företag i Sverige och att nämnden därefter erbjuder en sådan kurs för elever som studerar på SFI. Olika förslag på kursinnehåll lyfts i motionen, såsom språkkunskaper inriktade mot ”företagarspråk”, arbetsmarknadsregelverk, skatter, affärsplaner med mera. Kommunfullmäktige biföll motionen.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

Hanna Bernholdsson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB, ledamot i Sociala

omsorgsnämnden, ersättare i Förskolenämnden och som ledamot i Stiftelsen

Föreningssparbanken Sjuhärad från och med den 1 september 2017.

Karin Rehnström (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskolenämnden.

Stefan Lindborg (V) väljs till ersättare i Förskolenämnden till och med den 31 december 2018.

Janne Kemi (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF AB).

Gabriella Andersson (V) väljs till ledamot i styrelsen för BSTF AB till och med 2018 års verksamhet.

Gunnar Peters, Borås Energi och Miljö AB, entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Borås Waste Recovery AB.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-06-15 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol