Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-08-17 protokoll.pdf Pdf, 633.6 kB, öppnas i nytt fönster. 633.6 kB 2017-08-25 08.52

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-08-17 handlingar.pdf Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster. 12.1 MB 2017-08-09 11.31
20170619-6-E-004- delårsrapport.pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster. 2.4 MB 2017-10-18 16.23

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Samordnad varudistribution

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att införa en distributionscentral. Arbetet med samordnad varudistribution har mynnat ut i att projektet ska drivas enligt beställare/utförare-modellen där Borås Stad är beställaren. Utredningen bedömmer att utföraren bör vara en extern aktör. Projektet kan dra fördel av den logistikkompetens som näringslivet i Borås har.

Kommunfullmäktige beslutade att driften av distributionscentralen och den fysiska distributionen i samordnad varudistribution ska skötas av en extern part och att medel tillskjuts för ett effektivt införande.

Policy för koncerninköp

Upphandlings- och inköpsverksamheten har organisatoriskt flyttat från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen och styrdokument behöver därför anpassas och genomgå några små förändringar. Kommunfullmäktige upphävde beslutet om Regler för upphandlingsverksamheten och fastställde Policy för koncerninköp.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen.

För varje beslut ska det anges tidpunkt för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Rapporterna gäller denna gång det första kvartalet 2017.

Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.

Delårsrapport Pdf, 633.6 kB. januari-april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige godkände delårsrapport januari-april 2017 Pdf, 2.4 MB. för nämnderna och de kommunala bolagen.

Välfärdsbokslut 2016

Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. Bokslutet beskriver utvecklingen för ett antal indikatorer som valts ut för att motsvara de 11 folkhälsopolitiska målområdena. Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt arbete för folkhälsan i Borås Stad. Kommunfullmäktige lade ärendet handlingarna.

Program mot hemlöshet

Förslag till reviderat program mot hemlöshet har skickats på remiss till samtliga berörda nämnder och bolag. I remissvaren är det flera nämnder som lyfter vikten av barnperspektivet och har även önskat ett förtydligande av detta, vilket nu har gjorts i programmet. Andra frågor som lyfts är behov av en mer samordnad bostadsanskaffning och mandat för det vräkningsförebyggande arbetet. Förtydliganden har gjorts i programmet efter dessa synpunkter. Kommunfullmäktige fastställde Program mot hemlöshet att gälla till och med 2020. I samband med att programmet antogs gav Kommunfullmäktige Individ- och familjeomsorgsnämnden två utredningsuppdrag.

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad

Kommunfullmäktige upphävde beslut fattat vid fullmäktiges sammanträde den 27 april i rubricerat ärende.

Vidare beslutade Kommunfullmäktige att Servicenämnden inte längre ska erbjuda mark- och entreprenadtjänster till vägsamfälligheter, bostadsrättsföreningar och Svenska kyrkan, där dessa aktörer är direkta beställare av tjänsterna. Undantaget detta förbud är akuta VA-arbeten, VA-arbeten i samband med VA-arbete åt kommunalt bolag samt markrenhållning på gångbanor. Slutligen beslutade fullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet med vad som tidigare lyfts i ärendet.

Inventarier till Borås Kongresscenter AB

Med röstsiffrorna 61-2 /7 avstod) godkände Kommunfullmäktige att Borås Kongresscenter AB investerar 32,3 miljoner kronor i inventarier till kongresshuset.

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Klintesväng 10

Kommunfullmäktige beslutade att Vård- och äldrenämnden ska avveckla vård- och omsorgsboendet på Klintesväng 10. De platser som avvecklas på Klintesväng 10 ska ersättas på annan plats i Borås.

Klintesväng är ett vård- och omsorgsboende på Sjöbo som består av tre våningsplan med totalt 16 lägenheter. De platser som avvecklas kommer att ersättas i ett nytt vård- och omsorgsboende utifrån det uppdrag som Vård- och äldrenämnden har att planera för ett nytt boende för äldre i centrala Borås. De boende som i dag bor på Klintesväng 10 kommer att erbjudas plats på andra vård- och äldreboenden i Borås Stad.

Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum av Valdemar Gerdin

Borås Konstmuseum har erbjudits en donation av konstsamlare Valdemar Gerdin. Donationen är en målning av konstnären Karin Frostensson. Karin Frostensson är nationellt uppmärksammad och bland annat känd som en av konstnärerna bakom den satiriska tidningen Puss som gavs ut under 1960- och 1970-talen. Den erbjudna målningen har titeln Sverigetavlan och är värd cirka 50 000 kronor. Kommunfullmäktige tog tacksamt emot Valdemar Gerdins donation.

Motion om att höja valdeltagandet

Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att Valnämnden bör ges i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås i de områden där det är lågt. Hjalmarsson föreslår att man utbildar valambassadörer som kan arbeta i föreningsliv, SFI, bibliotek, med mera.

Valnämnden har avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att uppgifterna ligger utanför nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock partiföreträdare eller andra att verka för att den politiska debatten och informationsinsatserna från partierna ökar inom områden med lågt valdeltagande. Kommunstyrelsen saknar dock en strategi för hur arbetet framöver ska genomföras så att så många som möjligt går och röstar.

Kommunfullmäktige gav Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar, och förklarar därmed motionen besvarad.

Motion om projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska ta kontakt med Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa för hjälp att starta SEYLE-Awareness-program på samtliga skolor i Borås med elever i åldrarna 12-16 år.

Programmet har i dag utvecklats till metoden Youth Aware of Mental Health (YAM). Fem av sju remissinstanser är positiva till motionen, och av svaren framgår också att det pågår satsningar på olika håll för att minska ohälsan i befolkningen.

Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att följa utvecklingen av arbetet med YAM i Stockholms läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva metoden. Motionen är besvarad.

Motion om mer medmänsklighet

Sara Degerman Carlsson (KD) vill i en motion att Kommunstyrelsen tar initiativ till att skapa ett råd- och stödcenter för EU-migranter, och att man undersöker möjligheten att söka projektpengar från Europeiska socialfonden. Hon vill också att kommunen utreder hur man kan utveckla strukturer för samverkan med ideella krafter för att förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.

Kommunstyrelsen skriver att Borås Stad har en överenskommelse med ett flertal organisationer i civilsamhället för kommande samverkan, och att ett flertal åtgärder vidtagits för att stödja EU-migranter. Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om åldersbestämning av ensamkommande barn

Björn Qvarnström (SD), Christer Spets (SD) och Leif Häggblom (SD) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska ge berörda förvaltningar och tjänstemän i uppdrag att i fall där tvekan råder om den ensamkommandes ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

Om en medicinsk bedömning ska göras så kräver detta hög kompetens och erfarenhet inom området, vilket gör att en kommun inte bör ta på sig ansvaret. Det primära är att detta inte ligger inom kommunens kompetens, åldersbestämning är något som Migrationsverket har ansvar för. En viktig aspekt är också att medicinsk åldersbedömning är frivillig.

Med röstsiffrorna 64-6 avstyrkte Kommunfullmäktige motionen.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

Johan Skoglund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.

Daniel Gustavsson (S) väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2018.

Said Fard (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Sociala omsorgsnämnden.

Jessica Lindström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.

Per Carlsson (Borås Energi och Miljö AB) väljs som ledamot i styrelsen för Boras Waste Recovery AB till och med. 2018 års verksamhet.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-08-17 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol