Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-09-21 protokoll.pdf Pdf, 786.7 kB, öppnas i nytt fönster. 786.7 kB 2017-09-28 13.55

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-09-21 handlingar.pdf Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. 6 MB 2017-09-14 14.07

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Partistöd till Kristdemokraterna

För att få partistöd i år ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Kristdemokraterna har lämnat in redovisning och intyg för 2016 och Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2017 kan betalas till partiet.

Redovisning av e-petitioner

Totalt har 59 e-petitioner lämnats in, från hösten 2013 fram till april 2017. Av dessa är 22 stycken ännu inte avgjorda. Av de 37 som avgjorts är 17 helt eller delvis bifallna av handläggande nämnd eller bolag (46 procent) och 20 är avslagna. Totalt har 976 signaturer lämnats till stöd för e-petitionerna.

Kommunfullmäktige lade redovisningen till handlingarna.

Förvaltning av stiftelsekapital 2016 samt översyn av regler

Varje år ska reglerna för den fortsatta förvaltningen av stiftelsekapital omprövas och vid behov ska Kommunstyrelsen ge Kommunfullmäktige förslag till förändringar. Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser reviderades i juni 2016. Bland annat innehåller befintliga regler samma krav på etik och hållbarhet som kommunens egna placeringsregler.

Kommunfullmäktige godkände nya regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

VA-taxa, hushållstaxa och fjärrvärmepris 2018

Kommunfullmäktige beslutade att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 procent från och med 1 januari 2018, och att avfalls-/hushållstaxan förblir oförändrad under 2018.

Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslår att 2018 års timtaxa höjs till 1 449 kronor per timma. SÄRF föreslår också att 2018 års grundavgift höjs till 1 716 kronor per timma.

Kommunfullmäktige fastställde taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med förslagen.

Särskild tillsynsplikt: Ny detaljplan för del av Nordskogen

Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att uppdrag från Kommunsfullmäktige genomförs i enlighet med intentionerna i beslutet. I detta fall gäller det Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa-Sjöbo 2:2 m.fl).

Samhällsbyggnadsnämnden har svarat att planärendet finns med i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och de beräknar påbörja arbetet under 2018. Antagandet av planprogrammet är preliminärt beräknat till våren 2019.

Kommunfullmäktige lade ärendet till handlingarna.

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens reglemente

Kommunfullmäktige beslutade att komplettera Miljö- och konsumentnämndens reglemente med att nämnden utför kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Revidering av vattenskyddsområden för Rångedala, Bredared och Dalsjöfors

Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat ärendet med motivering att LRF skulle få möjlighet att yttra sig. LRF har nu yttrat sig och mindre revideringar är gjorda efter det. Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors vattenskyddsområde.

Valkretsindelning

Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då skildes Bollebygd från Borås.

Med röstsiffrorna 54-17 beslutade Kommunfullmäktige att Borås Stad även fortsatt delas in i tre valkretsar enligt upprättade förslag. Kommunfullmäktige föreslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås Stad.

Motion om kommunikation med näringsidkare

Anne-Marie Ekström (L) tycker i en motion att Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen ska utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som berör dem.

Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en rutin för att kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer. Rutinen ska löpande utvärderas och dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den. Motionen är därmed besvarad.

Motion om att låta elever få vara med och rekrytera nya rektorer

Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) tycker i en motion att Borås Stad ska utreda och komma med förslag på hur rekrytering av rektorer ska hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor till kandidaterna. I sitt övervägande svarar Kommunstyrelsen att frågan om att låta elever vara med och rekrytera rektorer behöver utredas. Det handlar dels om elevinflytande dels om hur rekryteringsprocessen utformats i Borås Stad.

Med röstsiffrorna 36-35 avslog Kommunfullmäktige motionen.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

Philip Silfverklinga (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Stina Medelius (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Rasmus Kivinen (M) väljs till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2018.

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till och med 2018 års verksamhet.

Nuvarande ersättare Kyan Tabrizi (MP) väljs till ledamot i Sociala omsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Hassan Siavashee (MP) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Erik Johnson (MP) väljs till ledamot i Förskolenämnden till och med den 31 december 2018.

Lasse Jutemar (MP) väljs till ledamot i Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad till och med den 31 december 2018.

Alexis Mouschopanis (M) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande och ledamot i styrelsen för BSTF AB samt som ledamot i styrelsen för AB Bostäder i Borås.

Nuvarande ledamot Lars-Gunnar Comén (M) Brämhult väljs till vice ordförande och ledamot i styrelsen för BSTF AB till och med 2018 års verksamhet.

Amanda Wiktorsson (M) väljs till ledamot i styrelsen för BSTF AB till och med 2018 års verksamhet.

Jonas Garmarp (M) väljs till ledamot i styrelsen för AB Bostäder i Borås AB till och med 2018 års verksamhet.

Thomas Strand (L) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Ingela Josefsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Valeria Kant (KD) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Olle Engström (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och konsumentnämnden och som ersättare i Servicenämnden.

Robert Skånberg (SD) väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2018.

Bertil Ekwall (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Sociala omsorgsnämnden.

Bratica Lazovic (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-09-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol