Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Sammanträdet är avslutat och protokoll kommer att publiceras efter att det justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-10-19 protokoll.pdf Pdf, 15.1 MB, öppnas i nytt fönster. 15.1 MB 2017-10-31 08.10

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-10-19 handlingar.pdf Pdf, 25.8 MB, öppnas i nytt fönster. 25.8 MB 2017-10-09 13.48
KF 2017-10-19.pdf Pdf, 73.1 kB, öppnas i nytt fönster. 73.1 kB 2017-10-19 11.24

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Förlängning av bostadsbyggnadsprogram

Beslut: Kommunfullmäktige förlängde nuvarande Bostadsbyggnadsprogram till och med 2018, i väntan på antagandet av ny översiktsplan samt avtal med Sverigeförhandlingen.

Ny förskola på Göta

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsanslaget för Silverpoppelns förskola från 34 500 000 kronor till 39 240 000 kronor, samt anvisade Lokalförsörjningsnämnden 39 240 000 kronor för att bygga Silverpoppelns förskola på Göta.

Enligt Lokalförsörjningsförvaltningen beror kostnadsökningen på att förskolan byggs i två plan och det har inneburit ökade kostnader för biytor, till exempel trapphus, och det beror även på det i nuläget rådande konjunkturläget vilket innebär alltmer ökande byggkostnader.

Ny förskola på Hässleholmen

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsanslaget för Tunnlandsgatans förskola från 34 500 000 kronor till 39 700 000 kronor, samt anvisade Lokalförsörjningsnämnden 39 700 000 kronor för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola på Hässleholmen.

Enligt Lokalförsörjningsförvaltningen beror kostnadsökningen på att förskolan byggs i två plan och det har inneburit ökade kostnader för biytor, till exempel trapphus, och det beror även på det i nuläget rådande konjunkturläget vilket innebär alltmer ökande byggkostnader.

Utbyte och uppgradering av avfallspannorna på Ryaverket

Borås Energi och Miljö AB behöver byta ut och uppgradera avfallspannorna på Ryaverket, till ett sammanlagt värde på 45 miljoner kronor.

Under ärendets handläggning har det framkommit att bolaget beslutat påbörja projektet utan att invänta beslut från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen anser det nödvändigt att bolaget säkerställer rutiner för att inte upprepa de formella misstag som gjorts vid detta ärende samt redovisar vidtagna åtgärder senast den 1 december 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Borås Energi och Miljö AB att utöka investeringsplanen med 45 miljoner kronor för att genomföra projektet ”Utbyte och uppgradering av bakre drag PVA”.

Omreglering av tomträttsavgäld

I år är 63 tomträtter för småhusfastigheter, tre tomträtter för fritidshusfastigheter och 25 fastigheter för hyreshusfastigheter aktuella för omreglering av tomträttsavgäld.

Beslut: Kommunfullmäktige bemyndigade Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder. Kommunfullmäktige bemyndigade också Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas. I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder, när det finns uppenbara skäl.

Valdistriktsindelning och valkretsjustering

Valnämnden har med hjälp av Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till ny valdistriktsindelning. Detta eftersom tillväxten i vissa områden i kommunen har lett till ojämlikhet i antalet röstberättigade mellan de olika distrikten. Den nya indelningen innebär 88 valdistrikt jämfört med tidigare 81 och en någon annorlunda distriktsindelning.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände att alla valdistrikt och valkretsar inom Borås Stad får ändrade gränsdragningar samt godkände de tillkommande sju nya valdistrikten enligt kartan som finns bifogad i handlingarna.

Regler för intern kontroll

Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en organisation kring intern kontroll.

Nuvarande regler för intern kontroll gäller till och med årsskiftet och därför har reglerna nu reviderats. Det har inte gjorts några större förändringar då nuvarande regler fungerar bra, dock är tidpunkten för inlämnandet av plan och riskanalys ändrad. För att få en bättre koppling till budgetarbetet säger de nya reglerna att plan och riskanalys ska redovisas i samband med budgeten, i stället för som tidigare i samband med årsredovisningen.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde regler för intern kontroll. Reglerna gäller från den 1 januari 2018.

Motion om att inrätta en landsbygdsutvecklare

Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt Eckerström (C) och Alexander Andersson (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska inrätta en landsbygdsutvecklare. En landsbygdsutvecklare skulle bland annat kunna arbeta med att driva utvecklingsprocesser i landsbygdsfrågor, samordna kommunens förvaltningar i frågor som rör utveckling av landsbygden, arbeta med processer som kan leda fram till EU-projektansökningar och som gynnar utveckling av kommunens landsbygd. Kommunstyrelsen anser att motionen innebär en vällovlig ambition. Den kommer att finnas med bland många andra ambitioner i samband med arbetet med budgetprocessen.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om att utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism

Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för elever med autism att delta i gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar att det idag finns elever med autismspektrumtillstånd på de olika gymnasieprogrammen, högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller till exempel elevassistent och i särskild stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet. Nämnden anser att det pågår ett arbete för att fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete omfattar elever på alla program. Mot bakgrund av det anser Kommunstyrelsen att förvaltningen möter de intentioner som lyfts i motionen.

Beslut: Med röstsiffrorna 64-7 förklarade Kommunfullmäktige motionen besvarad.

Motion om cykelparkeringar

Hanna Werner (MP) tycker i en motion att Borås Stad ska utreda möjliga placeringar, bygger lämpligt antal cykelparkeringar och inför cykelparkeringsplatser i parkeringsnormen. Kommunstyrelsen anser, precis som många av nämnderna och bolagen, att cykelparkeringar är viktiga. Det pågår arbete att förbättra för cykeltrafikanterna. Det arbete som Tekniska förvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ska tas tillvara i det fortsatta arbetet med trafik- och parkeringsfrågor. En omarbetning av parkeringsnormen är gjord och parkeringsnormen har delats upp i två styrdokument. I ett av dem, Borås Stads parkeringsregler, ingår parkeringstal för cykelparkeringar.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om verklighetsbaserade beslut

Leif Häggblom (SD) och Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att det införs en praktikperiod i den kommunala verksamheten på minimum tre dagar per år för alla politiskt förtroendevalda i Borås Stad. Kommunstyrelsen anser inte att det är motiverat att införa ett nytt åtagande för en avgränsad grupp förtroendevalda som motionen föreslår. Några ”stora beslut som påverkar många människor i sitt vardagliga liv” kan inte per definition förekomma hos ”alla heltidspolitiker” eller ”förtroendevalda inom Borås Stad som uppbär fast arvodering”. Den typen av beslut får inte delegeras till enskilda förtroendevalda, utan är kollektiva beslut som fattas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Beslut: Med röstsiffrorna 64-7 avslog Kommunfullmäktige motionen.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

Cecilia Andersson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Erik Johnson (MP) entledigas som ledamot i Förskolenämnden.

Erik Johnson (MP) väljs till ersättare i Förskolenämnden till och med den 31 december 2018.

Magnus Sjödahl (KD) väljs till ersättare i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2018.

Gunilla Christoffersson (KD) väljs till ersättare i Servicenämnden till och med den 31 december 2018.

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås Djurpark AB.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-10-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol