Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2017-12-19 protokoll.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2018-01-08 11.59

Handlingar och ärendelista

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Redovisning av inneliggande motioner och interpellationer

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med maj 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige lade redovisningen till handlingarna.

Förändringar i externa borgensåtaganden 2017

Vid utlåning eller borgen ska Borås Stad eftersträva marknadsmässiga villkor. Under 2017 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån som ryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. Borgensavgift behöver fastställas för den omsatta delen. För att bedöma det marknadsmässiga värdet av borgen har Skogslid tagit in två offerter på varje lån, en offert med kommunal borgen, och en offert utan. Offerterna visar en prisdifferens på 0,84 procentenheter, vilket kan anses utgöra en marknadsmässig borgensavgift.

Beslut: Kommunfullmäktige lägger på Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid en borgensavgift med 0,84 procent för borgensåtagande som kan knytas till omsatt lån på 4 684 809 kronor.

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen LL Frimans Donation

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation avseende 2016 års förvaltning.

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Proteko

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen för Stiftelsen Proteko avseende 2016 års förvaltning.

Försäljning av fastighet i Viared Västra

Kommunstyrelsen föreslår att Borås Stad säljer 73 800 kvadratmerer av fastigheten Viared 14:19 till NSF II Sweden 9 AB för knappt 41 miljoner kronor. Köparens avsikt är att bygga ett logistikcenter.

Marken säljs grovplanerad, och inom fastigheten finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Köparen ges rätten att fram till den 30 juni 2019 förhandla om köp av ytterligare mark i anslutning till den aktuella.

Beslut: Kommunfullmäktige sålde 73 800 kvadratmeter av Viared 14:19 för 40 959 000 kronor till NSF II Sweden 9 AB.

Kulturskolan flyttar in i Hässlehus

Med en filial till Kulturskolan ska Hässlehus, som i dag innehåller bland annat bibliotek och fritidsgård, utvecklas som mötesplats och samtidigt skapa ett tryggare torg.

Förslaget som också innehåller ombyggnad av befintliga ytor och andra åtgärder, innebär att biltrafiken stängs av på vägen som passerar utanför.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände förhyrningen av fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5, preliminärt från 2019-01-01 till 2033-12-31, till en årlig kostnad om 2 715 912 kronor, förutsatt att berörda nämnder säger ja.

Utökad finansieringsram för projektet Energi- och miljöcenter samt ägartillskott

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar en utökad investeringsram för Energi- och miljöcenter, EMC, med 500 miljoner kronor. Bakgrunden är att Borås Energi och Miljö begärt en utökad investeringsbudget på just 500 miljoner kronor eftersom man befarar att EMC, med kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken, blir en halv miljard dyrare är planerat.

Dessutom avsätts en riskpott på 150 miljoner kronor för de risker till ytterligare fördyringar som bolaget tidigare aviserat. Som en konsekvens av detta, samt av försämrade marknadsutsikter för exempelvis elpriser, föreslår Kommunstyrelsen också att Borås Stad ger ett aktieägartillskott till Borås Stadshus AB med 450 miljoner kronor.

Ägartillskottet görs också för att bibehålla bolagets ekonomiska ställning och för att behålla konkurrenskraftiga priser och långsiktigt stötta fjärrvärmen i Borås.

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Borås Energi & Miljö AB godkänns utökad investeringsram för EMC-projektet med 500 000 000 kronor. Därutöver godkänns en riskpott på 150 000 000 kronor att ianspråktaga för ytterligare eventuella oförutsedda kostnader.
 • Borås Stad ger Borås Stadshus AB ett aktieägartillskott på 450 000 000 kronor.
 • Borås Energi och Miljö AB:s lånefinansiering ska ske genom Borås Stad och internbanken.
 • Borås Energi och Miljö AB ges en ökad limit för upplåning till EMC-projektet med ytterligare 200 000 000 kronor.
 • Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, för förmedling till kommunens bolag med 200 000 000 kronor utöver tidigare fattade beslut.
 • Stadsledningskansliets utredning ”Uppsiktspliktsärende avseende fördyringar vid nytt energi- och miljöcenter (EMC) på Sobacken” läggs till handlingarna.

Översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfall och energi

Borås Energi och Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Boras Waste Recovery AB avvecklas, och att Borås Stads internationella engagemang flyttas till Stadsledningskansliet.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ansvaret för Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling – ”Waste Recovery” – flyttas till Stadsledningskansliet. Ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB ändras, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018, innebärande att internationell verksamhet inte längre ingår i uppdraget. Borås Energi och Miljö AB: s dotterbolag Boras Waste Recovery AB avvecklas, även detta ska fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018.

Ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet

Investeringskostnaden för ombyggnaden av Viskastrandsgymnasiet beräknas bli 4,8 miljoner kronor högre än beloppet i 2017 års investeringsbudget. Orsaker är bland annat förhöjda fuktkvoter på flera håll, byggtekniska omständigheter och svagt intresse från entreprenörer.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände ytterligare anslag om 4 810 000 kronor utöver de 24 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2017 för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, under förutsättnings att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Revidering av Grönområdesplan

Borås Stads grönområdesplan har som mål att se till att kommunens invånare har god tillgång till grönområden också när Borås växer och förtätas. Därmed är den också ett viktigt verktyg vid olika planarbeten i kommunen.

Nu har planen från 2014 reviderats, vilket i huvudsak innebär att listan över åtgärder har kompletterats. Revideringen har sedan varit ute på remiss. Bland de föreslagna åtgärderna märks:

 • Naturvärdesinventering av Ymerterrängen
 • Promenadslinga utmed Viskan i Svaneholm
 • Elbelyst gångväg mellan Sjöbo och Kypegården
 • Skapa en kort barnvandringsled, ”Trollstigen”, som binder samman Sjöbo med Viskan
 • Skapa en långled om cirka 2 mil som förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås badplats, Älmås naturreservat och Gånghester, med mera.

Beslut: Kommunfullmäktige antog revideringen av Grönområdesplan.

Revidering av avfallsplanen

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan blir mer omfattande och tidskrävande än tidigare. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Borås Stads avfallsplan förlängs till och med år 2019, i väntan på arbetet med en ny, som kan bli giltig från 2020 och ett antal år framöver. Stadsledningskansliet, Borås Energi och Miljö AB och Miljöförvaltningen har påbörjat en översyn av detta kommande arbete.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förlänga Borås Stads avfallsplan att gälla till och med år 2019.

Avtal Sverigeförhandlingen

Borås Stad träffade 2016 en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan avseende ett centralt eller centrumnära stationsläge och det bostadsåtagande Borås Stad gör om 12 500 bostäder fram till 2035. Överenskommelsen godkändes i september 2016 som grund för ett fortsatt arbete i syfte att upprätta ett slutgiltigt avtal, att godkännas av Kommunfullmäktige, vilket nu skett.

Avtal med Sverigeförhandlingen Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände avtal med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av ny höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan.

Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära. För Borås är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något öster ut, så att stationsområdet kan länkas samman med nuvarande centrum på ett naturligt sätt. Genom avtalet får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering av den kommande stationen.

Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035.

Motion om försöksverksamhet med lärarassistenter

Lotta Preijde (L) föreslår i en motion att det ska inrättas en försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor. Kommunstyrelsen ser positivt på åtgärder som bidrar till att avlasta lärare med sådana arbetsuppgifter som kan utföras av andra anställda. Läraren kan därmed få mer tid för arbetsuppgifter och elevkontakter som kan relateras till undervisningen. Kommunstyrelsen menar att KAL-gruppens beslut, om att införa studiecoacher, ligger i linje med motionens intention om att avlasta lärarna, då verksamheten med studiecoacher pågår.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen.

Grundskolenämnden får i uppdrag att utvärdera verksamheten med studiecoacher. Av utvärderingen bör det framgå ekonomiska effekter, eventuell påverkan på elevers och lärares upplevelse av studiero och arbetsmiljö, samt om det kan bedömas påverka möjligheten att rekrytera behöriga lärare. Utvärderingen återrapporteras till Kommunstyrelsen när den är genomförd.

Personval

 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Maria Hyllstam (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås Elnät AB.
 • Dennis Söderberg (MP) väljs till ersättare i styrelsens för Borås Elnät AB till och med 2018 års verksamhet.
 • Erik Johnsson (MP) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Djurpark AB till och med 2018 års verksamhet.
 • Matti Oinas (MP) väljs till nämndeman i Borås Tingsrätt till och med den 31 december 2019.
 • Jessica Sjösten (M) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med den 31 december 2019.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunfullmäktige , sammanträde 2017-12-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol