Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-03-22 protokoll.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2018-04-06 08.26

 Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-03-22 handlingar.pdf Pdf, 57.8 MB, öppnas i nytt fönster. 57.8 MB 2018-03-10 12.51
Komplettering till punkt 14 i ärendelistan. Donation till Borås Stad för inköp av konstverk.pdf Pdf, 106.4 kB, öppnas i nytt fönster. 106.4 kB 2018-03-22 09.35

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Budget för de kommunala bolagen
Beslut: Kommunfullmäktige fastställde föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för de kommunala bolagen.

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat budget och verksamhetsplan 2018 för medlemskommunernas godkännande. Medlemsavgiften är oförändrad 78 kronor per invånare för 2018. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas upp med 2,5 procent.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2018.

Uppsikt av uppdrag som inte ingår i budget
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporten av uppdragen som skapats på detta sätt till handlingarna.

Nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen

Ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad är ett led i den förstärkta ägarstyrningen av stadens bolag. Det nya gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag tydliggör stadens ägaridé, ägarroll och styrprocess. Ägardirektivet anger också gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom olika områden.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, antog justerat reglemente för Kommunstyrelsen samt antog nya ägardirektiv för 15 av bolagen.

Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Mandatet innefattar dock inte Kommunstyrelsens uppdrag att godkänna bolagens finansiering. Kommunstyrelsen ska fortsatt ägna sig åt ägarstyrningen över Borås Stadshus AB.

Omtag av Orangeriet
Allianspartierna har lämnat in ett initiativärende för att göra ett omtag av Orangeriet.

Beslut: Kommunfullmäktige avslutade Kulturnämndens uppdrag att vara ansvarig för driften av Orangeriet.
Med röstsiffrorna 36-35 beslutade Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen ges uppdraget att skyndsamt genomföra en upphandling för entreprenörer att inkomma med förslag om utformning av driften samt att driva Orangeriet.

Kommunikationspolicy
Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande bland invånare, brukare, medarbetare och andra.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde kommunikationspolicy för Borås Stad att gälla för alla nämnder, förvaltningar och bolag.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och LSS
Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering görs en gång per kvartal.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.

Donation till för inköp av Pinocchio-konstverk
Kulturnämnden har erbjudits en donation på 170 000 kronor för inköp av målningen Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist. Målningen kommer att långtidsplaceras på Högskolan i Borås.

Pinocchios avtäckning målades som en kommentar till den livliga debatt som förekom före invigning av skulpturen Pinocchio. Samtidigt som Pinocchio avtäcktes den 16 maj 2008 stod också målningen ”Pinocchios avtäckning” klar.

Beslut: Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Tore G Wärenstams stiftelse, Reimar Westerlind, Gunnar Ivarsson, Björn Bergqvist, Göran Öjersson och Björn Svedberg för inköp av målningen Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist.

Instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor
Förslag till instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor har tagits fram.
Ombud till BEMAB får i uppdrag att lämna följande protokollsanteckning på bolagsstämman: ”Ägaren framför att följande ska antecknas till protokollet: Ägaren bedömer, trots beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD i Borås Energi och Miljö AB för 2017 års förvaltning, att styrelse och VD inte har haft en ändamålsenlig styrning av investeringen i EMC mot bakgrund av mycket stora kostnadsökningar under 2017. Bolagets interna kontroll bedöms som bristfälligt mot bakgrund av bristerna i projektstyrningen för EMC.”

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor.

Revisionsrapport om projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
De förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat kommunalförbundens projektstyrning och bedömer att den inte är helt ändamålsenlig. Direktionen behöver bland annat förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad, och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden.

Beslut: Kommunfullmäktige lade ärendet till handlingarna.

Riktlinjer för hemtjänst
Vård- och äldrenämnden har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hemtjänst.

Beslut: Kommunfullmäktige bordlades då handlingar saknades. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.

Riktlinjer för bistånd till vård- och omsorgsboende
I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att se över riktlinjer för vård- och omsorgsboende och har tagit fram ett förslag. Riktlinjen utgår från socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. Riktlinjen syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände riktlinjer för vård- och omsorgsboende att gälla till och med den 31 december 2019.

Borgen för Borås Stadshus AB
Beslut: Kommunfullmäktige beviljade Borås Stadshus AB kommunal borgen om 195 050 000 kronor, varav 194 800 000 kronor är en omsättning av befintlig borgen.

Utökat kommunbidrag till Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har begärt ett utökat kommunbidrag med 20 miljoner kronor. När nämnden tog fram sin budget har ett flertal utmaningar och behov analyserats och nämnden bedömer att det finns ett behov av ytterligare resursförstärkning i budget 2018.

Normalt får inte nämnderna utökade kommunbidrag löpande under ett verksamhetsår. Anledningen till att ändå bevilja nämnden en större budget är att ge verksamheten arbetsro för att ta sig an de utmaningar som finns, bland annat med att säkerställa kvaliteten efter Skolinspektionens granskningar av Borås Stads skolor.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade med röstsiffrorna 64-7 Grundskolenämnden ett utökat kommunbidrag med 20 miljoner kronor. Nämndens nya kommunbidrag för 2018 blir då 1 407 800 000 kronor.

Motion om Borås Stads konstförråd

Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Urban Svenkvist (M) tycker i en motion att Kulturförvaltningen ska sälja av Borås Stads konstföremål som inte har visats på konstutställning i Borås Stad under en femårsperiod och som inte varit på display i Borås Stads offentliga rum eller på annat vis kommit Borås Stads invånare till del under en femårsperiod.

I Borås Stads konstmuseums magasin finns i dag cirka 4 600 konstföremål. Kommunstyrelsen håller med Kulturnämnden om att det i dagsläget inte finns ekonomiska skäl till att sälja konst ur stadens samlingar. Uppgiften att förvalta det konsthistoriska kulturella arvet väger klart tyngre.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen efter votering (47-24).

Motion om att bli Sveriges bästa hbtq-kommun

Hanna Bernholdsson (MP) och Tom Andersson (MP) föreslår i en motion att Borås Stad ska jobba för att bli Sveriges bästa hbtq-kommun.

Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås Stad fortsatta arbete med att stärka detta område.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad. Kommunfullmäktige gav också Kommunstyrelsen ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Motion om bemannad parklek

Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) tycker i en motion att Stadsparkens lekplats ska ha parklek med bemanning året runt.

Kommunstyrelsen konstaterar att de tre remissinstanserna Tekniska nämnden, Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden i grunden är positiva till åtgärder som främjar ökad rörelse och aktivitet bland barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden pekar på att samverkan med de idéburna organisationerna kan vara en lösning. Kommunstyrelsen välkomnar sådana initiativ som sker på frivillighetsbasis och bygger på ett underifrånperspektiv.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade med röstsiffrorna 36-35 att Tekniska nämnden och Förskolenämnden får i uppdrag att i samarbete ta fram förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens lekplats.

Motion om jämlikhetsutredning (E5)

Anders Österberg (S) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tillsätter en jämlikhetsutredning som kommer med förslag om hur vi kan motverka skillnader och ökade klyftor.

Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Motion om att rusta upp Östermalmsparken

Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) föreslår i en motion att Östermalmsparken ska rustas upp.

Tekniska nämnden, som är verksamhetsansvarig, anser att motionen att rusta upp parken går i linje med Tekniska nämndens intentioner att förbättra och utveckla befintliga parkområden i Borås. Parken är bland annat i behov av en tydligare entré, bättre belysning och nyplanteringar.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om att göra Borås Stad till en Mänskliga rättigheter-stad

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska inleda ett arbete utifrån den plattform som SKL antagit för att bli en Mänskliga rättigheter-kommun.

Flera nämnder har svarat att MR-arbete görs på många sätt redan idag och att Borås är en stad där mänskliga rättigheter har en framträdande roll. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter och att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Motion om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas fram för förtroendevalda och anställda.

Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheterna.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad. Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

 

Personval
Kommunfullmäktige beslutade:

Att ombilda BSTF AB och namnändra till Akademiplatsen AB.
Befintlig styrelse för BSTF AB entledigas fr.o.m. den 27 mars 2018.

Per-Olof Höög (S), som ordförande och ledamot, Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande och ledamot, Leila Pekkala (S), som ledamot, Gabriella Andersson (V), som ledamot, Erik Johnson (MP), som ledamot, Amanda Wiktorsson (M), som ledamot, Björn Brorström, som opolitisk ledamot, Birgitta Losman, som opolitisk ledamot, Jonas Wollin, som opolitisk ledamot, Linda Ikatti (S), som ersättare, Samir Muratovic (S), som ersättare, Kaarina Kling (S), som ersättare, Gunilla Christoffersson (KD), som ersättare, Helena Thorell (C), som ersättare, Mattias Josefsson, som opolitisk ersättare.

Till styrelse för Akademiplatsen AB väljs: Per-Olof Höög (S), som ordförande och ledamot, Lars- Gunnar Comén (M), som vice ordförande och ledamot, Lena Palmén (S), som ledamot, Gabriella Andersson (V), som ledamot och Helena Thorell (C), som ledamot fr.o.m. den 27 mars 2018 t.o.m. 2018 års verksamhet.

Kennerth Thulin, opolitisk ordförande och ledamot, entledigas som ordförande i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB fr.o.m. den 27 mars 2018.

Petter Hedihn, opolitisk ordförande och ledamot, väljs som ordförande i styrelsen för Inkubatorn AB fr.o.m. den 27 mars 2018 t.o.m. 2018 års verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade också att Borås Lokaltrafik AB ska bli ett dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Befintlig styrelse för Borås Lokaltrafik AB entledigas fr.o.m. den 30 april 2018. Tony Karlstedt (S), som ordförande och ledamot, Georg Guldstrand (M), som vice ordförande och ledamot och Cathrine Jansson (S), som ersättare.

Till ny styrelse för Borås Lokaltrafik AB väljs Magnus Johansson (S), som ordförande och ledamot, Björn Bergqvist (M), som vice ordförande och ledamot, Kjell Högström (S), som ersättare fr.o.m. den 30 april 2018 t.o.m. 2018 års verksamhet.

Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 beslutat att Borås Kongresscenter AB ska upphöra. Styrelsen entledigas från det datum likvidator utses. Per-Olof Höög (S), som ordförande och ledamot, Ulrik Nilsson (M), som vice ordförande och ledamot och Ida Legnemark (V) som ersättare.

Kommunfullmäktige har den 19 december 2017 beslutat att Borås Waste Recovery AB ska upphöra. Styrelsen entledigas fr.o.m. det datum likvidator utses. Eva Théen-Johansson (MP), som ordförande och ledamot, Ulrik Nilsson (M), som vice ordförande och ledamot, Erika Storme Martinger (S), som ledamot och Pär Carlsson, som opolitisk ledamot.


Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-03-22 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol