Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-04-12 protokoll.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2018-04-20 08.05

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-04-12 handlingar.pdf Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster. 11.2 MB 2018-04-03 15.43
Förord till ÖP 18.pdf Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster. 31.7 kB 2018-04-05 16.01

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Riktlinjer för hemtjänst

Ärendet bordlades vid förra Kommunfullmäktigesammanträdet då handlingar saknades. Vård- och äldrenämnden har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hemtjänst.

Beslut: Kommunfullmäktige antog riktlinjer för hemtjänst. Riktlinjerna gäller till och med den 31 december 2019. Vård- och äldrenämnden ansvarar för att besluta om riktlinjer och andra styrdokument för hemtjänsten.

Regler för färdtjänst

Tekniska nämnden har föreslagit några förtydliganden i styrdokumentet ”Regler för färdtjänst”. Förtydligandena gäller vilka som har rätt till färdtjänst och området för färdtjänstresor.

Beslut: Kommunfullmäktige antog de reviderade reglerna för färdtjänst.

Valdistriktsindelning inför Europaparlamentsvalet 2019

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare godkänt Kommunfullmäktiges beslut om en valkretsindelning med 88 valdistrikt. Länsstyrelsen uppmanar Kommunfullmäktige att åter se över indelningen av valdistrikt inför valet till Europaparlamentet 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige står fast vid tidigare beslut om att valdistriktsindelning på 88 valdistrikt även ska gälla inför Europaparlamentsvalet 2019.

Investeringsanslag för ersättningsskola på Gässlösa

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever. Därför planerar Borås Stad nu att bygga en ersättningsskola, en helt ny paviljongskola. Skolan kallas Kronängsskolan och kommer att byggas på Gässlösa. Denna ersättningsskola är tänkt att fungera under många år då ombyggnad och upprustning av våra andra skolor pågår.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 20 250 000 kronor för ersättningsskola på Gässlösa, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Åtgärder för bättre akustik i nya Kulturskolan på Simonsland

Borås Stad har tecknat avtal med Kanico för att hyra lokaler till den nya Kulturskolan som ska ligga i Simonsland. I hyresavtalet är hyresnivån satt efter en standardnivå när det gäller åtgärder för akustik och kostnader utöver standard ska betalas av hyresgästen.

Därför tecknar nu Borås Stad ett tilläggsavtal med Kanico på 725 000 kronor per år.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände tilläggsavtalet i fastighet Simonsland, till en hyreskostnad om 725 000 kronor per år och löptid mellan 2018-08-01 och 2033-07-30, under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker förslaget.

Borås Stads miljörapport 2017

Miljöförvaltningen har sammanställt Borås Stads miljörapport för 2017 och lyfter i rapporten olika delar av det positiva miljöarbete som genomförts under åren 2013 till 2017. Från år 2018 är det nya miljömål som gäller.

Avsikten med ett aktivt miljöarbete i Borås Stads verksamheter är att det ska hjälpa till att skapa en hälsosam och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporten till handlingarna.

Antagande av översiktsplan för Borås

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen består av tre delar:

 • Utvecklingsstrategi – som beskriver den övergripande inriktningen och strategierna.
 • Mark- och vattenanvändning – där huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning redovisas på karta.
 • Hänsyn och riksintressen – som beskriver särskilda hänsynstaganden till allmänna intressen och riksintressen.

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper omfattar följande nyckelområden:

 • Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande.
 • Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
 • Planera för en sammanhängande grönstruktur.
 • Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö.
 • Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
 • Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.

Beslut: Kommunfullmäktige antog översiktsplanen. Kommunstyrelsen ska efter antagande av översiktsplanen ta ställning till inriktning för utbyggnadsordning och regelbundet följa upp den översiktliga planeringen. Vid antagande av ny översiktsplan upphävs översiktsplan ÖP06.

Partistöd 2018

För att få partistöd för 2018 ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Liberalerna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har lämnat in redovisning och intyg för 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2018 kan betalas till partierna.

Motion om riktlinjer för lekplatser

Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) föreslår i en motion att Tekniska nämnden, i samarbete med Förskolenämnden, ska ta fram förslag på styrdokument för lekplatser. Kommunstyrelsen ställer sig bakom intentionerna och vikten av tillgång till bra lekplatser.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om utbildning för vindkraft

Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke Johansson (S) föreslår att Borås Stad undersöker möjligheten av en utbildning av vindkraftstekniker tillsammans med näringslivet, Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö. Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden har undersökt hur stort behovet för en eftergymnasial utbildning riktat mot vindkraftstekniker är i Boråsregionen. Slutsatsen är att behovet inte är tillräckligt stort för att det i dagsläget ska startas en utbildning i Borås. Det behov som finns fylls tack vare utbildningen som finns på Campus Varberg. Nämnden har därför avstyrkt motionen.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om karriärtjänster på skolor med stora utmaningar

Anna Svalander (L) föreslår i en motion att Grundskoleförvaltningen ska inrätta karriärtjänster med bättre löne- och arbetsvillkor på skolor med stora utmaningar för att öka likvärdigheten i grundskolorna.

Grundskolenämnden svarar att en rad olika åtgärder vidtagits för att öka likvärdigheten i grundskolorna i Borås. På skolor med stora utmaningar omfattar åtgärderna bland annat bättre löne- och arbetsvillkor. Arbetsgruppen KAL:s (kompetens, arbetsvillkor och lönebildning) arbete resulterade dessutom i att 214 lärare på ett antal skolor, som bedömdes ha särskilt stora utmaningar, arvoderas med ett särskilt lönetillägg.

Beslut: Med röstsiffrorna 42-27 (2 avstod) förklarade Kommunfullmäktige motionen besvarad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Lars-Gunnar Forslund (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Arbetslivsnämnden från och med den 30 april 2018.
 • Annika Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskolenämnden.
 • Tony Strandgård (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Arvodesdelegationen.
 • Crister Spets (KD) valdes till ledamot i Kommunfullmäktiges arvodesdelegation.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-04-12 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol