Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-05-17 protokoll.pdf Pdf, 568.2 kB, öppnas i nytt fönster. 568.2 kB 2018-05-24 16.22

Separata bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stadsrev_årsrapport2017.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2018-05-08 15.18
Missiv från Stadsrevisionen.pdf Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2018-05-15 13.03

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-05-17 handlingar.pdf Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster. 10.9 MB 2018-05-14 09.34
Förslag 2 till debattordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018.pdf Pdf, 49.2 kB, öppnas i nytt fönster. 49.2 kB 2018-05-17 10.33

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionsberättelse och redogörelse för 2017 års granskning

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2017. Granskningen har grundats på bland annat analys av resultat- och balansräkning.

Första revisorsgruppen bedömer att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt god redovisningssed, Lagen om kommunal redovisning, Kommunallagen och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Det finns dock brister i måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen och nämnderna.

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades.

Årsredovisning 2017

Enligt kommunallagen ska årsredovisningen godkännas av Kommun­fullmäktige. Kommunfullmäktige ska också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas eko­nomiska ansvar gäller över års­skiftet och eventuella budgetavvikelser, ska föras över till näst­kommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott.

Beslut:

 • Ur resultatet på 197 856 812 kronor ”öronmärks” 19 000 000 till projekt som ska finansieras ur Byggbonusen och 30 000 000 till hälsobefrämjande åtgärder. Vidare ”öronmärks” 10 000 000 kronor till Market Place och e-handelsstaden.
 • Avsättning till pensionsskulden intjänad till och med 1997-12-31 görs med 220 000 000 kronor. Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat.
 • Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 175 469 000 kronor överförs från tidigare år till 2018 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Driftredovisning.
 • I övrigt godkänns Årsredovisning 2017 för Borås Stad.
 • Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna.

Personalekonomisk redovisning 2017

Den personalekonomiska redovisningen är av stor vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling.

Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen.

Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna…

 • motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65
 • motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid
 • organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron
 • genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid
 • kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande
 • och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.

Förslag till nya skolskjutsregler

Både skolskjutsreglerna och tillämpningsföreskrifterna är i behov av revidering. Dels är det en fråga om redaktionella förändringar där ordet ”Stadsdelsnämnden” byts ut mot ”Grundskolenämnden” och dels handlar det om omdisponeringar och förtydliganden.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände förslag till ”Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och särskola, särskolans fritidshem, korttidstillsyn samt dygnet-runt-fritidshem”.

Investering i förbehandlingsanläggning till Sobacken

Borås Energi och Miljö AB har ansökt om ökad investeringsnivå till 70 miljoner kronor för en ny förbehandlingsanläggning till Sobacken. Det är en anläggning för behandling av matavfall inför rötning till biogas. Detta innebär en ökning med 17 miljoner kronor jämfört med den i budget 2017 godkända investeringsnivån.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Borås Energi och Miljö AB att investera 70 miljoner kronor i en förbehandlingsanläggning till Sobacken.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och LSS

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporterna ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen.

För varje beslut ska tidpunkten för beslutet anges, vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporterna till handlingarna.

Partistöd till Socialdemokraterna

För att få partistöd för 2018 ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Socialdemokraterna har lämnat in redovisning och intyg för 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att partistöd för 2018 kan betalas till partiet.

Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för att bedriva kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter. För att kunna finansiera delar av kommande arbete inom området så behövs en taxa för detta i kommunen.

Timtaxan föreslås till 1 279 kronor för år 2018, det vill säga samma timtaxa som Kommunfullmäktige fastställt i taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

Beslut: Kommunfullmäktige antog ”Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter” att gälla från 2018-07-01.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område” revideras på grund av förändringar i Miljöprövningsförordningen. Detta innebär att taxan behöver uppdateras med aktuella hänvisningar till rätt lagstiftning.

Beslut: Kommunfullmäktige antog reviderad taxa samt tillhörande taxebilagor att gälla från den 1 juli 2018.

Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kommuner får enligt Kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten. Ett förslag till riktlinjer för detta har tagits fram.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Fastställa riktlinjer för uppföljning av privata utförare att gälla till och med 2021.
 • Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen, redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av dessa.

Borås växer – ökat fokus i de urbana stråken

Det finns en stor potential för bostadsbyggande och stadsutveckling i de urbana stråken och i utvecklingsområdena (till exempel Gässlösa och Getängen). Det är här som staden på kort och längre sikt ska förädlas och förtätas. Här kan Kommunfullmäktiges mål på cirka 800 bostäder per år tillgodoses.

I en skrivelse till Kommunfullmäktige vill Kommunstyrelsen fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken. Syftet på kort och längre sikt är att:

 • Utveckla staden i de urbana stråken samt i utvecklingsområdena, främst Gässlösa och Getängen.

Målen på kort och längre sikt är att:

 • Fastställa bärande visioner för stråken/utvecklingsområdena.
 • Säkerställa planberedskap och genomförande i stråken/utvecklingsområdena.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde syfte och mål för arbetet med de urbana stråken samt gav Kommunstyrelsen i uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de urbana stråken. Finansiering sker under 2018 via Byggbonusen.

Motion om energikartläggning av Borås Stads byggnader

Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska utreda möjligheten till energikartläggning av kommunala byggnader.

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden, som förklarar att Lokalförsörjningsförvaltningen redan idag nyttjar den kompetens som Borås Energi och Miljö har att erbjuda om energikartläggningar.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Lena Palmén (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad.
 • Malin Carlsson (S) väljs till ledamot i Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad till och med den 31 december 2018.
 • Johanna Waern (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och äldrenämnden.
 • Erzulina Yngvesson (S) väljs till ersättare i Vård- och äldrenämnden till och med den 31 december 2018.
 • Minna Niemelä (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjningsnämnden.
 • Nuvarande ersättare Micael Emilsson (S) väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Jaana Ben Maaouia (S) väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden till och med den 31 december
 • 2018.
 • Björn Alexandersson (S) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Enock Akouéle (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB.
 • Göran Larsson (MP) väljs till ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB till och med 2018 års
 • verksamhet.
 • Nuvarande ersättare Enock Akouéle (MP) väljs som ledamot i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Tim Gahnström (MP) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Marius Jasinski (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB.
 • Kathy Johansson (SD) väljs till ersättare i Förskolenämnden till och med den 31 december 2018.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-05-17 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol