Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-08-16 protokoll.pdf Pdf, 359.5 kB, öppnas i nytt fönster. 359.5 kB 2018-08-24 13.46

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-08-16 handlingar.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2018-07-11 11.56

Sammanfattning av beslut

 Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Uppsikt av uppdrag som inte ingår i budget

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner.

Beslut:
Rapporten läggs till handlingarna.

Utökat tomträttsavtal för Sandared 1:591

Mellan Sandareds tennisklubb och Borås Stad finns sedan 1990 ett tomträttsavtal för idrottsändamål. Nu ska ett tilläggsavtal tecknas. Området som omfattas disponeras idag av tennisklubben, och består av anlagda tennisbanor på en yta av 3 837 kvadratmeter. Den nya årliga tomträttsavgälden blir 42 669 kronor, det vill säga 10 944 kronor högre än idag.

Beslut:
Kommunfullmäktige godkände tilläggsöverenskommelsen till tomträttsavtal för Sandared 1:591, med Sandareds tennisklubb.

Partistöd 2018 för Miljöpartiet

Miljöpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för 2017, som uppgick till 361 263 kronor, har använts. Fullmäktige ska fatta beslut om utdelning av partistöd för 2018 kan ske.

Beslut:
Partistöd till Miljöpartiet i Borås kan utbetalas.

Uppföljning av Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle

Borås Stads program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 ska ge vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande verksamhetsutveckling. Sex nämnder har haft uppdrag i handlingsplanen 2017.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020

Handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle fastställdes 21 december 2016. I samband med den nya nämndorganisationen uttrycktes en oro för att de nya facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer än en nämnd, till exempel tillgänglighetsfrågorna. Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och medborgarnas bästa.

Beslut:
Kommunfullmäktige fastställde handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle 2018-2020.

Byggbonus 2018

Regeringen införde 2016 ett nytt statsbidrag till kommunerna med anledning av bostadsbristen i landet. Boverket beviljade 2017 Borås Stad 19,3 miljoner kronor, att jämföra med 29,9 miljoner kronor som staden fick 2016. Skillnaden beror till största delen på att fler ansökande kommuner är med och delar på summan. I Bokslut 2017 öronmärktes hela beloppet för användning under 2018. Nu har en arbetsgrupp tagit fram förslag på åtgärder för sammanlagt 14,3 miljoner kronor som bedöms stimulera stadens utveckling och möjliggöra ett ökat bostadsbyggande.

Beslut:
Fullmäktige godkände projekt på sammanlagt 14,3 miljoner kronor. Finansiering sker ur erhållen byggbonus för 2017, 19,3 miljoner kronor som öronmärkts i bokslut 2017.

Motion om att kulturen bör flytta in på boendena

Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) föreslår i en motion att Borås stad gör en utredning om hur de äldre på stadens boenden kan berikas med mer kulturupplevelser, samt att staden möjliggör att den konst som finns tillgänglig kommer de äldre på boendena till del. Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till att utveckla de kulturella inslagen. Dessutom finns i budget 2018 ett uppdrag att inventera utbudet av aktiviteter på vård- och äldreboenden.

Beslut:
Fullmäktige biföll motionen.

Motion om att tänderna är en del av kroppen

Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att Vård- och äldrenämnden tar fram rutiner för att höja kunskaps- och kompetensnivån inom området munvård och tandvård. Allt fler äldre är beroende av hjälp i sitt dagliga liv, bland annat med munvård och tandvård, vilket innebär en stor utmaning för både tandvården och äldreomsorgen.

Beslut:
Fullmäktige biföll motionen och gav i uppdrag till Vård- och äldrenämnden att ta fram rutiner för att kunskap och kompetensnivå höjs inom området.

Motion om våra fyrfota vänner i nöd och lust

Mosa Roshanghias (MP) föreslår i en motion att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa vårdhundar på något/några lämpliga boenden på försök, och att om det faller väl ut utöka till fler boenden, eventuellt även med andra husdjur.

Vård- och äldrenämnden har genomfört försöksverksamhet med vårdhundteam under 2016 och har för närvarande sex vårdhundteam igång, tre i dagverksamhet för demenssjuka, två inom boende och ett inom korttidsverksamheten.

Beslut:
Fullmäktige biföll motionen och gav i uppdrag till Vård- och äldrenämnden att utreda möjligheten att införa vårdhundar i något/några lämpliga boenden på försök.

Motion om vårdhundar

Patric Cerny (L) har i en motion fört fram förslaget att det på försök införs ett arbete med vårdhund på några av stadens äldreboenden eller inom socialpsykiatrin.

Beslut: Fullmäktige beslutade att bifalla motionen och gav i uppdrag till Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden att på försök införa ett arbete med vårdhund på några av stadens äldreboenden eller inom socialpsykiatrin.

Personval

  • Jessica Bjuren (M) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Förskolenämnden.
  • Nuvarande ersättare Stefan Medin (M) valdes till ledamot i Förskolenämnden till och med 31 december 2018.
  • Pirita Isegran (M) valdes till ersättare i Förskolenämnden till och med 31 december 2018.
  • Lovisa Gustafsson (M) valdes till ersättare i Förskolenämnden till och med 31 december 2018.
  • Alva Mannberg (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med 31 december 2018.
  • Per Månsson (M) valdes till ledamot i Gode män med sakkunskap i skogs- och jordbruksfrågor till och med 31 december 2018.
  • Alexander Eliasson (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.
  • Marcus Nilsen (L) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-08-16 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol