Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-09-20 protokoll.pdf Pdf, 412.7 kB, öppnas i nytt fönster. 412.7 kB 2018-09-28 08.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-09-20 handlingar.pdf Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster. 9.6 MB 2018-09-11 20.25

Sammanfattning av beslut:

Plan för laddinfrastruktur för elfordon

För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt. Därför har en plan för laddinfrastruktur för elfordon upprättats och varit ute på remiss till nämnder och bolag.

Beslut: Planen fastställdes inklusive de redaktionella ändringar som föreslagits av Miljö- och konsumentnämnden. Kommunfullmäktige gav i samband med detta ärende även ett antal uppdrag:

Samtliga nämnder ska inventera det egna behovet av laddningsinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningarna använder och rapportera till Lokalförsörjningsnämnden senast 2019.

Lokalförsörjningsnämnden ska sammanställa nämndernas behov och ta fram en plan för lämplig utbyggnadstakt senast 2020.

Samtliga bolag ska årligen till och med 2021 inventera behovet av laddinfrastruktur vid sina anläggningar och bygga ut där det bedöms lämpligt, samt rapportera till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningarna.

Kommunstyrelsen ska i den kommande översynen av Riktlinjer för parkering senast 2021 ta med krav som stödjer etablering av laddplatser.

Samhällsbyggnadsnämnden ska i samma översyn senast 2021 ta med åtgärder som stimulerar till etablering av laddplatser.

Godkännande av inhyrning av lokaler på Trandögatan 3, Solrosen 6

För att Norrbyskolan ska kunna byggas om behöver de verksamheter som Vård- och äldrenämnden idag har i skolan flytta till andra lokaler. Förslaget är att hyra 1 652 kvadratmeter lokaler på Trandögatan 3 till en hyra på knappt 1,9 miljoner kronor per år. Flytten beräknas även föra med sig andra positiva effekter för äldreomsorgen, till exempel samordningsvinster med den verksamhet man bedriver på Druveforsgatan 33.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens inhyrning av lokaler till Vård- och äldrenämnden på Trandögatan 3, Solrosen 6.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

Sveriges kommuner är numera skyldiga att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service, LSS, som inte har verkställts tre månader efter beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Beslut: Rapporterna lades till handlingarna.

Årsredovisning 2017 för stiftelsen LL Frimans donation

Stiftelsen LL Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans donation. Den årliga avkastningen ska framförallt användas till gåvor och bidrag till hjälp för sjuka och gamla inom Ljushults församling. Under året har 78 688 kronor delats ut.

Stiftelsens styrelse har lämnat bokslut och revisionsberättelse för 2017 års verksamhet. Resultatet är ett plus på 78 000 kronor.

Beslut: Styrelsen för stiftelsen LL Frimans donation beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Årsredovisning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2017

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2017 på 6,5 miljoner kronor, att jämföra med 7,0 miljoner kronor 2016. Borås Stad betalade 2017 79,7 miljoner kronor till förbundet, att jämföra med 76,1 miljoner kronor 2016.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade för sin del direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017

Kommunalförbundet gjorde 2017 ett resultat på 1,9 miljoner kronor, att jämföra med 2,6 miljoner kronor för 2016. Borås Stads bidrag till förbundet var 2017 16,1 miljoner kronor, att jämföra med 14,7 miljoner kronor 2016.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för 2017.

Årsredovisning för stiftelsen Proteko 2017

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för tekoindustrin (Proteko), redovisar ett resultat på minus 5,7 miljoner kronor för år 2017. Den största anledningen till det negativa resultatet är en lägre intäkt från yrkeshögskoleutbildningarna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja styrelsen för stiftelsen Proteko ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2017

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemskommunernas behov av språktolktjänster genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling. Resultatet för 2017 redovisas till 79 000 kronor, att jämföra med 2,3 miljoner kronor 2016.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen 2017 för Tolkförmedling Väst och att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda medlemmarna.

Samråd om ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

För att följa den nya kommunallagen och som en anpassning till förbundets organisation har ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst tagits fram. Den ska bland annat ge direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för en effektiv verksamhet. Förslaget på förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behöver revideras för att följa den nya kommunallagen. Det som behöver förtydligas är bland annat från när mandatperioden räknas, att det sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt och om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ändringen av förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund enligt direktionens förslag.

Revidering av reglementen för Fritids- och folkhälsonämnden, Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden

I Borås Stads budget för 2018 finns förändringar för Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. Bland annat är den tidigare 65-årsgränsen som gällde mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden borttagen. Förändringarna kräver revidering av nuvarande reglementen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta reviderade reglementen för Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.

Motion om subventionering av gym som inte tar avstånd från droger och dopning

Anethe Tolfsson (S) har lämnat in förslaget att Borås Stad inte ska samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger och dopning. Som arbetsgivare vill Borås Stad uppmuntra en aktiv livsstil, bland annat genom friskvårdsbidrag och personalklubben Merkraft. Det har tidigare inte funnits någon begränsning av vilka gym friskvårdsbidraget kan användas på.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla att Borås Stad reglerar att en förutsättning för att få friskvårdsbidrag för avgifter för att gå på gym är att det gym medarbetaren valt kan visa att det samverkar mot droger och dopning. Motionen förklarades i övrigt besvarad.

Personval

Jessica Sjösten (M) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås tingsrätt.

Hampus Jernkrook (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.

Lars Holm (L) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för AB Sandhultsbostäder.

Roland Steinick (L) valdes till ledamot för AB Sandhultsbostäder till och med 2018 års verksamhet.

Soroush Rezai (L) valdes till ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med 31 december 2018.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-09-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol