Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-03-21 protokoll.pdf Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2019-04-01 08.03

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-03-21 handlingar.pdf Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster. 8.3 MB 2019-03-08 13.22
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (separat bilaga) Pdf, 229.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Svar på enkla frågor
 7. Lokalisering av ett samlat skyttecentrum i Borås
 8. Ansökan om anläggningslån för anläggande av konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb
 9. Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB
 10. Instruktioner till valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor
 11. Kommunalt partistöd 2019 för Liberalerna i Borås
 12. Kommunalt partistöd 2019 för Vänsterpartiet i Borås
 13. Kommunalt partistöd 2019 för Moderaterna i Borås 
 14. Kommunalt partistöd 2019 för Centerpartiet i Borås
 15. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Förtäta Borås stadskärna!
 16. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur
 17. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M):
  Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut

Lokalisering av ett samlat skyttecenter i Borås

Utredningen om ett samlat skyttecenter har pågått sedan slutet av 1990-talet och ett 30-tal platser har studerats. Tanken är att samla de olika skytteanläggningarna som idag finns i olika delar av kommunen på ett ställe för att på så sätt minska bullret och lösgöra strategisk mark.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa förslaget om samlokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att vara kontakt för Skyttealliansen i det fortsatta arbetet.

Ansökan om anläggningslån för konstgräsplan

Gånghesters Sportklubb vill anlägga en konstgräsplan på sin befintliga grusplan. Det skulle öka både spontanidrottandet och träningstillfällena, bedömer föreningen. Dessutom skulle skolan kunna använda konstgräset på dagtid. Gånghester Sportklubb har fått löfte om ett anläggningsbidrag på 400 000 kronor från Västra Götalands Idrottsförbund och investerar själv 926 000 kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Gånghesters Sportklubb ett anläggningslån på max 884 000 kronor för att anlägga en konstgräsplan på Engvallen.

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB

En kapitaltäckningsgaranti har tidigare utfärdats för Borås Stadshus AB. I garantin försäkrar Borås Stad att se till att Borås Stadshus AB har ett eget kapital som är minst lika stort som aktiekapitalet. I samband med den nya mandatperioden behöver kapitaltäckningsgarantin nu förnyas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kapitaltäckningsgarantin till Borås Stadshus AB.

Instruktioner för valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor

Kommunfullmäktige beslutade i december att utse ombud och ersättare vid 2019 års bolagsstämmor. Nu har instruktionerna för dem fastställs.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa instruktionerna till valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor.

Kommunalt partistöd för Liberalerna 2019

Liberalerna i Borås har kommit in med redovisning av hur partistödet 2018 har använts, med en granskningsrapport bifogad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunalt partistöd för 2019 kan betalas ut till Liberalerna i Borås.

Kommunalt partistöd för Vänsterpartiet 2019

Vänsterpartiet i Borås har kommit in med redovisning av hur partistödet 2018 har använts, med en granskningsrapport bifogad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunalt partistöd för 2019 kan betalas ut till Vänsterpartiet i Borås.

Kommunalt partistöd för Moderaterna 2019

Moderaterna i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, med en granskningsrapport bifogad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunalt partistöd för 2019 kan betalas ut till Moderaterna i Borås.

Kommunalt partistöd för Centerpartiet 2019

Centerpartiet i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, med en granskningsrapport bifogad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunalt partistöd för 2019 kan betalas ut till Centerpartiet i Borås.

Svar på motion: Förtäta Borås stadskärna

Morgan Hjalmarsson (dåvarande FP) lämnade 2014 in ett förslag om att Kommunstyrelsen borde få i uppdrag att ta fram ett tillägg till översiktsplanen om hur invånarantalet i stadskärnan skulle kunna tredubblas till år 2025.

2018 antogs Översiktsplan för Borås. Bland huvuddragen i den ingår ett tydligt fokus på utveckling i centrala staden.

I mars 2019 antog Kommunstyrelsen den nya utbyggnadsstrategin för 2018-2035. Där anges att hälften av kommunens beräknade bostadsbyggande ska lokaliseras till centrala staden, det vill säga stadskärnan, Gässlösa och Getängen. Kommunstyrelsen anser att syftet med motionen tillgodoses genom översiktsplanen och utbyggnadsstrategin.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Svar på motion: Säg nej till cirkus med vilda djur

Ida Legnemark (V) har lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska utreda möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där vilda djur ingår i underhållningen. Kommunstyrelsen konstaterar att det i och med den nya djurskyddslagen inte längre får finnas vilda djur på cirkusar. Därmed bör Borås Stad inte behöva ta hänsyn till den frågan när man ska upplåta mark åt cirkusar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Svar på motion: Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen årligen ska ta fram ett ”slöseribokslut för Borås Stad” där man redovisar de kostnader som kan betraktas som inte nödvändiga alternativt slöseri med skattemedel, samt de delar av kommunens verksamhet som, i jämförelse med genomsnittskostnaderna i kommunsverige, borde kunna utföras till en lägre kostnad utan att kvaliteten blir sämre.

Kommunstyrelsen svarar att det är svårt, om inte omöjligt, att objektivt ta fram en samlad redogörelse för vad som kan betraktas som ”inte nödvändiga” kostnader. Dessutom finns det mycket goda möjligheter för politiker och medborgare att jämföra den egna kommunens verksamhet när det gäller kvalitet och ekonomi genom olika jämförelsetjänster.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka motionen.

Personval

Christina Zetterstrand (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Daniel Nikolov (M) valdes till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med 31 december 2022.

Micael Svensson (S) valdes till ledamot och ordförande i styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB från och med 1 april 2019 till och med 2022 års verksamhet.

Annika Persson (L) valdes till ledamot och ordförande i styrelsen för Borås Djurpark AB från och med 1 april 2019 till och med 2022 års verksamhet.

Tommy Holmström (SD) valdes till ledamot i Stiftelsen för LL Frimans donation.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-03-21 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol