Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-08-22 protokoll.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. 3.4 MB 2019-08-30 08.46

Handlingar och ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6.  Svar på enkla frågor
 7. Miljörapport för Borås Stad 2018 (Nr 90)
 8. Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. (Nr 91)
 9. Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck. (Nr 92)
 10. Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 93)
 11. Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 94)
 12. Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst (Nr 95)
 13. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 96)
 14. Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri - det är sommar! (Nr 97)
 15. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad (Nr 98)
 16. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! (Nr 99)
 17. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD),
  Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet (Nr 100)
 18. Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD)
  Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet (Nr 101)
 19. Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder. (Nr 102)
 20. Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för yngre dementa (Nr 103)
 21. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall satsa på eldrivna fordon. (Nr 104)
 22. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) Central ställplats för husbilar (Nr 105)
 23. Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg (M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (Nr 106)
 24. Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) (Nr 107)
 25. Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre. (Nr 108)
 26. Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett hållbarare Borås. (Nr 109)
 27. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Motion - Professionalisera bolagsstyrelserna (Nr 110)
 28. Borås Stads Delårsrapport jan-apr 2019 (Nr 111)
 29. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget Nr 112)
 30. Kartläggning av Borås Stads nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter(Nr 113)
 31. Beredningen för medborgardialog (Nr 114)
 32. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad (Nr 115)
 33. Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av kontorslokaler för Individ- och familjeomsorgsnämnden. (Nr 116)
 34. Byttorpskolan om- och tillbyggnad (Nr 117)
 35. Norrby 2.1, inhyrning av förskola (Nr 118)
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut

Miljörapport för Borås Stad 2018

En rapport för Borås Stads miljöarbete 2018 har tagits fram. Kommunstyrelsen vill särskilt betona att miljöarbetet och miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i kommunkoncernen, vilket står i stadens Miljöpolicy.

Beslut: Kommunfullmäktige uppmanade berörda nämnder och bolag att rätta sig efter påpekanden och lade Miljörapport för Borås Stad 2018 till handlingarna.

Uppföljning av Öppna väggen, Magasinsgatan 8

Den öppna väggen invigdes i september 2017 och har sedan dess varit välanvänd av lokala konstutövare. Fritids- och folkhälsonämnden har haft i uppdrag att utvärdera mängden klotter på väggen, och kan konstatera att klottret på allmänna platser i Borås har ökat under 2018. Men det går inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret och uppförandet av den lagliga graffittiväggen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av den öppna väggen vid Magasinsgatan 8.

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Kulturnämnden får färdigställa den öppna väggen enligt tidigare plan.

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Resultatet redovisas till 816 000 kronor, jämfört med 1 952 000 kronor 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Räddningstjänstförbundet för Södra Älvsborg redovisar ett resultat för 2018 på 2,3 miljoner kronor, jämfört med 6,5 miljoner kronor för 2017.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt årsredovisning 2018 och skickat den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med oktober månad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Svar på motion: Släpp parkeringen fri – det är sommar

Hans Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att parkeringsplatsen utanför Borås Djurpark ska vara avgiftsfri året om. Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Falco Güldenpfennig (KD) har i en motion föreslagit att Borås Stad inför gratis parkering under två timmar i stadskärnan för att locka fler besökare. Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Bygg framtidens Borås

Ida Legnemark (V) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska genomföra en bostadsförsörjningsanalys för att ta reda på hur stort behovet av nya hyresrätter är och föreslå åtgärder för att bygga fler. De nya riktlinjerna för bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige i juni och bedöms svara upp för det som motionären eftersträvar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Fri parkering för ökad tillgänglighet

Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att fri, tidsbegränsad parkering ska införas på platser där myntbetalning inte längre kommer vara möjlig. Kommunstyrelsen hänvisar till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD) har i en motion föreslagit att trygghetslarm i bostaden ska bli kostnadsfritt igen. Ärendet har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet. Kommunstyrelsen anser att avgiften på 100 kronor per månad och brukare är låg i förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Svar på motion: Bygg seniorbostäder

Kjell Classon (S) har i en motion föreslagit att Borås Stads kommunala bostadsbolag gör en kartläggning och därefter börjar planera och bygga seniorbostäder. De nya riktlinjerna för bostadsförsörjning är uppe för antagande i Kommunfullmäktige i juni och bedöms svara upp för det som motionären eftersträvar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Fristående gruppboende för yngre dementa

Anna Christensen (M) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett LSS-boende, som är anpassat för de under 65 år som drabbats av demens. Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad eftersom det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden planerar dessutom att öka antalet platser för unga demenssjuka i framtida lokalresursplan.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Borås ska satsa på eldrivna fordon

Morgan Hjalmarsson (L) har i en motion föreslagit att kommunens färdtjänstbilar och personbilar ska vara eldrivna senast 2020. Kommunstyrelsen ser att motionen har goda intentioner och att vi i staden arbetar i samma riktning. När nya fordon köps in rekommenderas i möjligaste mån elfordon. För att kunna få en snabbare förändring av fordonsparken till att bli fossilfri behövs flera miljövänliga alternativ samtidigt, till exempel biogasbilar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Svar på motion: Central ställplats för husbilar

Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har lämnat in ett förslag om att Tekniska nämnden ska ta fram en lämplig plats för en central ställplats för husbilar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ge Borås Parkering uppdrag att utreda och redovisa till budgetprocessen inför 2020, investerings och driftkostnad för en ställplats som även erbjuder elektricitet och om det är möjligt även vatten och avlopp till en rimlig kostnad.

Svar på motion: Fri parkering för en levande stadskärna

Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har i en motion föreslagit att Borås kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln och gynna näringslivet. Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara motionen besvarad.

Delårsrapport januari-april 2019

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapport januari-april 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen.

Förhyrning av kontorslokal på Fabriksgatan 11

Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver kontorslokaler på Fabriksgatan 11. Lokalerna ska ersätta de evakueringslokaler som idag används för verksamheterna Barn och unga, Vuxna, Mottagningsenheten och Myndighet. Hyran beräknas till 3,7 miljoner kronor per år.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att hyra kontorslokaler i Vesta 12 på Fabriksgatan 11 för Individ- och familjeomsorgen.

Om- och tillbyggnad av Byttorpskolan

Byttorpsskolan behöver byggas om och till för att göra skolan 3-parallellig och kunna ta emot fler elever. 135 miljoner kronor har anslagits till projektet i Borås Stads investeringsbudget 2019. Under projekteringen har det gjorts förändringar i layouten som medför en utökad yta och dessutom har kostnaderna för tekniska lösningar blivit högre än beräknat.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ytterligare investeringsanslag på 18,8 miljoner kronor utöver de 135 miljoner kronor som redan godkänts i budget 2019 för om- och tillbyggnad av Byttorpskolan.

Norrby 2:1, inhyrning av förskola

Behovet av förskoleplatser på Norrby kommer öka. Genom att hyra fastigheten Norrby 2:1 kan man ersätta de befintliga lokalerna på Norrbyskolan. Den nya förskolan kommer innehålla sex avdelningar med plats för cirka 100 barn. Hyran beräknas till 2,6 miljoner kronor per år.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att hyra Norrby 2:1, Spinnaren 10 för Förskolenämnden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-08-22 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol