Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-09-26 protokoll.pdf Pdf, 12.9 MB, öppnas i nytt fönster. 12.9 MB 2019-10-04 15.56

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-09-26 handlingar.pdf Pdf, 16.8 MB, öppnas i nytt fönster. 16.8 MB 2019-09-17 14.31
Motion V 20190924 Ta ställning för en säkrare värld utan kärnvapen.pdf Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster. 105.8 kB 2019-09-25 16.00
Enkel fråga om koldioxidbudget V 20190924.pdf Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster. 110.9 kB 2019-09-25 16.00
2019-09-26 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.pdf Pdf, 279.6 kB, öppnas i nytt fönster. 279.6 kB 2019-09-25 16.00
Enkel fråga_SD_En likvärdig förskola i Borås.pdf Pdf, 295.2 kB, öppnas i nytt fönster. 295.2 kB 2019-09-25 16.00
Enkel fråga_SD_Är förskolan i Borås trygg.pdf Pdf, 288 kB, öppnas i nytt fönster. 288 kB 2019-09-25 16.00
2017-00110_20 (1).pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2019-09-25 16.00
Motion-SD-Ingen-olycka-framme.pdf Pdf, 619.2 kB, öppnas i nytt fönster. 619.2 kB 2019-09-25 16.00
2017-00110_21.pdf Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster. 132.7 kB 2019-09-25 16.00
2019-09-26 En motion för ökad trygghet - i hela Borås.pdf Pdf, 515.5 kB, öppnas i nytt fönster. 515.5 kB 2019-09-25 16.00
2019-09-26 motion Boråsavtalet.pdf Pdf, 714.9 kB, öppnas i nytt fönster. 714.9 kB 2019-09-25 16.00
Information om SKLs ordinarie kongress 27-28 nov 2019.pdf Pdf, 131.6 kB, öppnas i nytt fönster. 131.6 kB 2019-09-25 16.00
Motion 2019-09-26 Äldres självbestämmande.pdf Pdf, 568.4 kB, öppnas i nytt fönster. 568.4 kB 2019-09-25 16.00
Motion_SD_Stärk det finska språket.pdf Pdf, 342.3 kB, öppnas i nytt fönster. 342.3 kB 2019-09-25 16.00
Motion_SD_Utöka antalet timmar i förskoleklass.pdf Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster. 308 kB 2019-09-25 16.00
2019-09-26 Yrkande ärende 23 KD.pdf Pdf, 534.6 kB, öppnas i nytt fönster. 534.6 kB 2019-09-26 10.49
Nämndemän till Borås Tingsrätt 2020 - 2023 Ny version.pdf Pdf, 102.6 kB, öppnas i nytt fönster. 102.6 kB 2019-09-26 10.49
Avsägelse 26 september 2019.pdf Pdf, 237.6 kB, öppnas i nytt fönster. 237.6 kB 2019-09-26 13.03
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut

Svar på motion: Trygghetskameror på brottsutsatta platser

Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska arbeta tillsammans med polisen för fler trygghetskameror på brottsutsatta områden i centrala Borås. Kommunstyrelsen skriver i sitt svar att Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, arbetar med att ta fram förutsättningar och förslag på plan för en eventuell samverkan kring kameraövervakning vid otrygga platser.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Svar på motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering av äldre

För att förebygga lidande och förbättra hälsan för de äldre, men också för att hålla nere kostnadsökningarna inom vård och omsorg bör Borås Stad inrätta en så kallad äldrehälsa. Det föreslår Patric Cerny (L) i en motion. Äldrehälsan skulle kunna vara uppbyggd och arbeta på ett liknande sätt som elevhälsan, det vill säga utgå centralt och arbeta konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare. I motionen föreslås att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda frågan.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Svar på motion: Stadsodling för ett hållbarare Borås

Heiti Ernits (MP) föreslog i en motion 2012 ett antal olika initiativ för att främja stadsodling. Kommunstyrelsen skriver i sitt svar att motionens ambition delvis blivit omsprungen av utvecklingen. Föreningar som vill odla har blivit positivt bemötta, de kommunala bostadsbolagen underlättar idag för de boende att odla och gröna tak kan skapas vid nybyggnad eller ombyggnad i kommunal regi. Dessutom kommer Borås Stads webb att uppdateras med information om stadsodling.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad.

Svar på motion: Professionalisera bolagsstyrelserna

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska ta fram förslag på nya former för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen. Kommunstyrelsens bedömning är att frågan bör behandlas i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny mandatperiod.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över KF:s uppdrag som inte ingår i budget

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. För att kunna följa de olika uppdragens gång ska beredningsläget för uppdragen redovisas till Kommunfullmäktige två gånger per år.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga arbetet med mänskliga rättigheter och ta fram förslag på stadens fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter. En arbetsgrupp har tagit fram en enkät som förvaltningscheferna svarat på. En rapport har tagits fram som innehåller dels en kartläggning av det nuvarande arbetet och dels förslag på hur man kan arbeta framåt.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Beredning för medborgardialog för komplettering.

Beredningen för medborgardialog

Kommunfullmäktige beslutade 2013 att inrätta en beredning för medborgardialog. Därefter har möjligheten att vidareutveckla demokratifrågorna diskuterats.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Beredning för medborgardialog för komplettering.

Rapport om avtalssamverkan

Kommunstyrelsen ska varje år rapportera till Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. I en första rapport har Kommunstyrelsen kartlagt vilka avtal som finns mellan Borås Stads olika nämnder och andra kommuner och regionen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna rapporten om avtalssamverkan i Borås Stad.

Utseende av nämndemän för 1 januari 2020-31 december 2023

Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden. Antalet nämndemän för Borås Stad har fastställts till 60.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade om val av nämndemän till Borås tingsrätt.

Norrby 2:1, inhyrning av förskola

Behovet av förskoleplatser på Norrby kommer öka framöver, bedömer Förskolenämnden. Norrby 2:1 är tänkt att ersätta de befintliga förskolelokalerna som idag finns på Norrbyskolan. Den nya förskolan kommer innehålla sex avdelningar med plats för totalt 100 barn.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.

Förhyrning av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Grundskolenämnden har behov av lokaler nära centrum. Lokalförsörjningsnämnden föreslog därför att Björkängsgymnasiet skulle anpassas till grundskoleelever och att eleverna på Björkängsgymnasiet skulle flyttas till Kyllared. Av olika anledningar beslutade Gymnasie- och vuxenutbildnings i juni att det inte är långsiktigt lämpligt att bedriva skolverksamhet på Kyllared.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att upphäva förhyrningen av Kyllared 1:101 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda annan verksamhet i lokalerna.

Program för nationella minoriteter

Arbetslivsnämnden har tagit fram ett förslag på program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. I programmet beskrivs hur staden ska medverka till att boråsare som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde programmet för nationella minoriteter att gälla till och med 2023.

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde. Arbetslivsnämnden har i uppdrag att varje år följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetarmed det här utifrån sina respektive ansvarsområden. Nämnden har nu tagit fram ett förslag på reviderat program.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.

Årsredovisningen 2018 för stiftelsen LL Frimans Donation

Stiftelsen LL Frimans Donation förvaltar doktor LL Frimans donation. Under 2018 har 25 500 kronor delats ut.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att bevilja styrelsen för stiftelsen LL Frimans Donation ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning

Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslår en höjning av taxan för 2020 med 3 procent.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fastställa taxan för SÄRF:s myndighetsutövning.

Avfallstaxa för hushåll 2020

Borås Energi och Miljö AB föreslår en höjning av avfallstaxan för hushåll med 1,8 procent. Prishöjningen behövs bland annat till bolagets investering i en ny förbehandlingsanläggning för matavfall och för att förbättra inpasseringssystemet till återvinningscentralerna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avfallstaxan för hushåll höjs med 1,8 procent från och med 1 januari 2020. Med tillägg att man byter namn från avfallstaxa till återvinningstaxa.

Förhyrning av lokal för familjecentral på Stora Kyrkogatan 4

Förskoleförvaltningen har i uppdrag att starta en familjecentral med placering centralt i Borås.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att hyra lokal för en familjecentral i Kv Carolus 1 på Stora Kyrkogatan 4 för Förskolenämnden från 1 januari 2020 till en årlig hyra på 935 000 kronor.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2019

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställts efter tre månader.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Välfärdsbokslut 2018

Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de områden som behöver förbättras.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att välfärdsbokslutet ska vara en del av underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers arbete, och att de varje år ska redovisa till Fritids- och folkhälsonämnden om hur de använt sig av bokslutet.

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder

Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ansvar för att utveckla insatser mot hemlöshet. Nämnden har lämnat in ett förslag om ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. Kommunstyrelsen föreslår att reglementet ändras så att Arbetslivsnämnden får ansvar för bostadsanskaffning och Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvar för boendesocial insats/andrahandskontrakt.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp hur arbetet med sociala bostäder bedrivits och rapportera till Kommunfullmäktige i oktober 2020.

Personval

Lena Palmén (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB och i styrelsen för Akademiplatsen AB.

Nuvarande ersättare Therése Björklund (S) valdes till ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022.

Erika Storme Martinger (S) valdes till ersättare i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022.

Erika Storme Martinger (S) valdes till ledamot i styrelsen för Akademiplatsen AB till och med 2022.

Max-Åke Björkman (S) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås tingsrätt.

Sven Sawatzki (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Servicenämnden.

Nuvarande ersättaren Oskari Anundi (S) valdes till ledamot i Servicenämnden till och med 2022.

Per Alstermark (S) valdes till ersättare i Servicenämnden till och med 2022.

Adam Löberg (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden.

Jessica Eng Strömberg (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Servicenämnden.

Leif Andersson (S) valdes till ersättare i Servicenämnden till och med 2022.

Marianne Gustafsson (S) valdes till ersättare i Servicenämnden till och med 2022.

Michelle Eriksson (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden.

Teddi Gelander (S) valdes till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden till och med 2022.

Daniel Gustavsson (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.

Samir Karamovic (S) valdes till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till och med 2022.

Patric Cerny (L) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Jon Hjärne (L) valdes till ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med 2022.

Irene Gimmersta (L) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.

Patric Cerny (L) valdes till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med 2022.

Soroush Rezai (L) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden.

Catherine Tynes Kjellbergh (L) valdes till ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med 2022.

Morgan Hjalmarsson (L) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Borås idrottshistoriska sällskap.

Ronny Svensson (L) valdes till ersättare i Borås idrottshistoriska sällskap till och med 2022.

Pirita Isegran (M) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås tingsrätt.

Jonathan Wennerlund (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.

Georg Guldstrand (M) valdes till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med 2022.

Viktor Söderström (M) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Servicenämnden.

Hasse Ikävalko (M) valdes till ledamot i Servicenämnden till och med 2022.

Marcus Banér (M) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Förskolenämnden.

Daniel Nikoklov (M) valdes till ersättare i Förskolenämnden till och med 2022.

Carin Brandt (M) valdes till ersättare i Kulturnämnden till och med 2022.

Caroline Hansson (KD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Förskolenämnden.

Helena Ishizaki (KD) valdes till ersättare i Förskolenämnden till och med 2022.

Åke Ekvad (KD) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Grundskolenämnden.

Nuvarande ersättare Anette Arvidsson (KD) valdes till ledamot i Grundskolanämnden till och med 2022.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-09-26 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol