Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-05-14 protokoll.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2020-05-27 14.33

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 14 maj 2020.pdf Pdf, 217.5 kB, öppnas i nytt fönster. 217.5 kB 2020-05-14 13.22

Anmälningsärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån.pdf Pdf, 694.6 kB, öppnas i nytt fönster. 694.6 kB 2020-05-14 07.58

Frågor

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-05-14 handlingar.pdf Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. 4.3 MB 2020-05-05 15.29
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S)
  Hur tillämpas läroplanen i förskolan (nr 38)
 6. Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)
  Hur vill Mitt-S bygga Borås (nr 39)
 7. Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M) till kommunstyrelsens ordförande
  Ulf Olsson (S) Borås Stads kommunikationsresurser (nr 40)
 8. Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C): Uppställningsplatser för taxi (nr 41)
 9. Begäran om ändring av ägardirektiv (nr 42)
 10. Hemlöshetskartläggning 2019 (nr 43)
 11. Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås (nr 44)
 12. Regler för allmänhetens frågestund (nr 45)
 13. Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 (nr 46)
 14. Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2 (nr 47)
 15. Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 (nr 48)
 16. Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljö och hälsoskyddsområdet samt
  livsmedelsområdet (nr 49)

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Borås Djurpark AB vill ändra i sitt ägardirektiv

Borås Djurpark AB vill göra en ändring i sitt ägardirektiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet.

Det finns ett budgetuppdrag om att sälja alternativt lägga ut Saltemads camping på entreprenad utan att sälja marken. Den utredning som utförts visar att detta är svårt att genomföra utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark Saltemad ligger på. Uppdraget ska avslutas med hänvisning till att Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. Därmed avslås även bolagets begäran om ändring av ägardirektivet.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.

Hemlöshetskartläggning 2019

I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 (institutionsvistelse och stödboende) som ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom utvecklingsområdena har genomförts eller pågår, bland annat arbetet med sociala bostäder.

Varje år genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen har man hämtat in uppgifter från personliga ombuden, vräkningsförebyggande enheten samt från en brukarrevision.

Beslut: Kommunfullmäktige lade hemlöshetsrapporten till handlingarna. Fullmäktige gav också Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att till kommande hemlöshetskartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation kopplat till arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även innefatta en analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag till vilka åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt.

Revidering av strategin Bildningsstaden Borås

Syftet med strategin Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad.

Strategin har setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social hållbarhet och övergångar och samverkan.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Bildningsstaden Borås att gälla till och med 2023.

Regler för allmänhetens frågestund

Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak uppdaterat språk samt anpassningar till Kommunallagen som uppdaterades den 1 januari 2018. Andra förändringar som finns är att Kommunfullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i samband med att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens frågestund inte behöver behandlas i samband med behandlingen av årsredovisningen.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Regler för allmänhetens frågestund.

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020

Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras i år för beslut i Kommunfullmäktige till hösten. Nuvarande program bygger på den nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det nuvarande programmet med ett år.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Drogpolitiska program att gälla till 2021.

Mötesplats, fritidsgård och förskola i samma lokaler i Hultahus

Borås Stad har på Hulta torg sedan tidigare förskola, mötesplats och fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2.

Ombyggnaden innebär att Hulta torg 2 och Hulta torg 4 byggs ihop med en gemensam entré. Byggnaden kommer att vara i två plan; bottenplan med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 med fritidsgård och förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet med cirka 40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade och kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Hultahus 5 på Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kronor per år. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsförslaget.

Anslagsframställan för utbyggnad av kök i Trandaredskolan

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs för att förvara råvaror och inte den kapacitet och arbetsmiljö som är nödvändig. För att få ett bra flöde och få plats med ny utrustning som klarar dagens behov behöver köket byggas ut.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor som redan godkänts i budget 2020 för utbyggnad av kök i Trandaredskolan och därmed anvisa 16 808 000 kronor enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning för beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet

Miljö- och konsumentnämnden har godkänt ett avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad. Avtalet skickas nu vidare till fullmäktige för beslut.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-05-14 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol