Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-08-27 protokoll.pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2020-09-04 12.44
Motion frågor bilaga.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2020-09-04 12.44

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Revidering av riktlinjer för resor

Styrdokumentet Riktlinjer för resor har setts över och uppdaterats. Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva resor.

Riktlinjerna för resor bygger på fyra principer:

 1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.
 2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
 3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
 4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Beslut: Kommunfullmäktiga antog styrdokumentet Riktlinjer för resor.

Rapport om avtalssamverkan i Borås Stad

Varje år rapporterar Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände rapporten om avtalssamverkan i Borås Stad.

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • godkänna delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen.
 • bevilja Tekniska nämnden ett utökat kommunbidrag med 1 600 000 kronor för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020.
 • bevilja Fritids- och folkhälsonämnden ett utökat kommunbidrag med 5,0 miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert.
 • bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag med 29,9 miljoner kronor för mindre investeringar.
 • bevilja Valnämnden att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.

 

Borgensåtagande: om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i Boråshallen

Boråshallen AB har ansökt om borgen för om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket.

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade kommunal borgen för Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen, samt att borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år.

Antagande av Borås Stads strategi för friluftsliv

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till en ny strategi för friluftsliv. Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och ligger till grund för det fortsatta konkreta arbetet.

Strategin fokuserar på att:

 • Öka tillgängligheten för alla
 • Planera rätt med friluftslivet i fokus
 • Vårda naturen och friluftsområdena
 • Anpassa utbudet utifrån olika behov
 • Anpassa informationen
 • Öka kunskapen om och förståelsen för naturen

Beslut: Kommunfullmäktige antog Borås Stads strategi för friluftsliv med föreslagna ändringar.

Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022

I investeringsbudget 2020 finns objektet ny- och ombyggnation av Pantängen upptaget med en beräknad utgift om 53 miljoner kronor fördelat över åren 2020-2021. I syfte att se över och optimera den totala lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen inte genomförs.

Beslut: Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys av:

 • vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för Servicekontoret och dess personal
 • vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av lokalerna på Kyllared
 • vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på Kyllared, kan vara nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa investeringar i sådana fall skulle bli
 • vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet samlokaliseras
 • om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala verksamheten

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015)

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Motion om att sälja Borås Djurpark

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Motion om Saltemads camping

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Motion om anhörigstöd för barn under 18 år

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Motion om särskilt begåvade elever

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Motion om att uppmärksamma stadens historia i samband med 400-årsfirandet

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Motion om att lägga ut Saltemads camping på entreprenad

Ärendet utgick och flyttas till nästkommande Kommunfullmäktige.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd och som ledamot i Kommunstyrelsen.
 • Ylva Lengberg (S) väljs till kommunalråd från och med 2020-09-01 till och med nästa gång val av kommunalråd förrättas.
 • Nuvarande ersättaren Ylva Lengberg (S) väljs som ledamot i Kommunstyrelsen från och med 2020-09-01 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
 • Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen från och med 2020-09-01 till och med det
  tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
 • Therése Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Borås Stadshus AB från och med 2020-09-01.
 • Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Borås Stadshus AB från och med 2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet.
 • Therése Björklund (S) väljs till ersättare i Borås Stadshus AB från och med 2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet.
 • Ylva Lengberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskolenämnden.
 • Johan Dahlberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kulturnämnden och ledamot i Kommunfullmäktige från och med 2020-09-01.
 • Ulla Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Valnämnden.
 • Elisabeth Ivarsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kulturnämnden.
 • Raimon Tahvonen (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.
 • Åke Ekvad (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjningsnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgardialog.
 • Nuvarande ersättaren Emanuel Mäkinen (KD) väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden till och med 31 december 2022.
 • Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Borås Energi och Miljö AB.
 • Ronny Nyberg (SD) väljs till ersättare i Borås Energi och Miljö AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Jonas Ellerstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Jessica Halin (SD) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden till och med 31 december 2022.
 • Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Akademiplatsen AB.
 • Emelia Silbvers (SD) väljs till ledamot i Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Arvodesdelegationen.
 • Kristian Silbvers (SD) väljs till ledamot i Arvodesdelegationen till och med 31 december 2022.
 • Nikolas Mallek (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.
 • Bengt Fröjdlund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen LL Frimans donation.

Sjuhärads Kommuner och Västra Götalandsregionen entledigar och utser gemensam revisor till uppdraget för Samordningsförbundet Sjuhärad och förslaget tillsänds samtliga kommuner för kommunalt beslut om gemensamt val:

 • Ulf Sjösten (M) har entledigats från sitt uppdrag som revisor för Samordningsförbundet Sjuhärad.
 • Bo-Lennart Bäcklund (MP) har valts som revisor för Samordningsförbundet Sjuhärad till och med 2022 års verksamhet.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-08-27 handlingar.pdf Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster. 10 MB 2020-08-26 15.44
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Justering av Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-19
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till kommunalråd Ulf Olsson (S):
  Bakgrundskontroller återigen (nr 63)
 8. Revidering av Riktlinjer för resor (nr 64)
 9. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad (nr 65)
 10. Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna (nr 66)
 11.  Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås basket för om- och
  tillbyggnad av serveringsdel och kök i Boråshallen (nr 67)
 12. Antagande av Borås Stads Strategi för friluftsliv (nr 68)
 13. Borttagande av Investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges
  investeringsplan 2020-2022 (nr 69)
 14. Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) (nr 70)
 15. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark! (nr 71)
 16. Svar på motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping (nr 72)
 17. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd för barn
  under 18 år (73)
 18. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): Särskilt
  begåvade elever (nr 74)
 19. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma stadens historia i
  samband med 400-årsfirandet (nr 75)
 20. Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
  Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads
  camping på entreprenad! (nr 76)

Avsägeler

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 27 augusti 2020.pdf Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster. 151.6 kB 2020-08-27 16.01

Frågor

Motioner

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-19

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-08-27 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol