Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten, men på grund av pandemin ser vi helst att du följer sammanträdet via webben.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-09-24 protokoll.pdf Pdf, 634.4 kB, öppnas i nytt fönster. 634.4 kB 2020-10-02 11.06
Bilagor till Kommunfullmäktige protokoll 2020-09-24.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2020-10-02 10.45

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Förslag om komplettering av ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB

Bolagsledningen för Inkubatorn i Borås AB har genom åren inkluderat en viss andel entreprenörer vilka haft sin bas utanför Boråsregionen. Bolagsgruppen har uppmärksammat bolaget på att verksamhetens inriktning inte till fullo motsvarar fastställda ägardirektiv. Bolagsledningen har därför skickat in önskemål om en komplettering av ägardirektiven som motsvarar bolagets faktiska inriktning.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde reviderat ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner.

För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år. I denna rapport finns 20 aktuella uppdrag.

Beslut: Kommunfullmäktige lade rapporten till handlingarna.

Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2019 på +0,4 miljoner kronor jämfört med +2,3 miljoner kronor för 2018. Borås Stads kostnad 2019 till förbundet var 83,5 miljoner kronor.

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för asfalterad aktivitetsyta

Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning med mera.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade Borås GIF ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås.

Beslutet gäller under förutsättning att föreningen har alla tillstånd som krävs från berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.

Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans Donation

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans donation. Den årliga avkastningen ska delas ut bland annat i form av gåvor och bidrag till hjälp för sjuka och gamla, deras rekreation och förströelse. Enligt stiftelsens stadgar är det Kommunfullmäktige som ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Hantering av inköpskostnader med anledning av coronapandemin

Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att sköta inköp och logistik av skyddsutrustning.

Tillgången på skyddsutrustning har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för detta år. Utgifterna är betydande och uppgår till 90-100 miljoner kronor för 2020, men det finns möjlighet att ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader för bland annat skyddsutrustning.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat in årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att direktionen genomför en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade för sin del ansvarsfrihet för direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2019.

Inhyrning av modul till Engelbrektskolan

Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler på Engelbrektskolan. För att möta behovet föreslås ett utbyte av befintlig modul.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Lokalförsörjningsnämndens förslag, under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget, om inhyrning av modul till Engelbrektskolan preliminärt från den 1 januari 2021 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 784 000 kronor.

Digital strategi 2020

Det finns behov av ett styrdokument som vägledning i den framtida digitaliseringen och It-rådet har tagit fram Digital strategi. Den digitala strategin lyfter bland annat framtida utmaningar, öppenhet och transparens och hur digitala tjänster och kanaler kan underlätta för invånare.

Beslut: Kommunfullmäktige antog digital strategi 2020.

Komplettering av förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Beslut: Kommunfullmäktige godkände föreslagen komplettering av SÄRF:s förbundsordning där reglemente för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att fullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021:

 • 21 januari
 • 25 februari (allmänhetens frågestund)
 • 18 mars
 • 29 april (behandling av årsredovisning)
 • 20 maj (allmänhetens frågestund)
 • 23 juni
 • 26 augusti
 • 23 september (allmänhetens frågestund)
 • 28 oktober
 • 17-18 november (beslut om budget)
 • 9 december

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med början klockan 18.00 om inget annat anges. Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan ska införas i Borås Tidning.  

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 procent. Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde taxa för SÄRF:s myndighetsutövning i enlighet med förslaget.

Tidsbegränsad borgen för EU-projekt inom textilbranschen

Stiftelsen Proteko har inkommit med en framställan om borgen för en samverkan med Högskolan i Borås i ESF-projektet Re:Skills Textile & Fashion. Borgensåtagandet är på 1 miljon kronor och avser projektperioden som sträcker sig till och med 30 september 2022 med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Projektet syftar till omställning för såväl individer verksamma inom textil- och modebranschen som omställning för branschen.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade kommunal borgen om 1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till och med 2023-09-30. För borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen på 0,30 procent.

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015)

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att lägga ut Saltemads campingverksamhet på entreprenad utan att sälja marken. En extern konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs eller läggs ut på entreprenad utan att sälja marken, avslutas.

Motion om Saltemads camping

William Petzäll (SD) lämnade 2007-11-13 in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en försäljning av Saltemads camping.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om att lägga ut Saltemads camping på entreprenad

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Saltemads camping ska läggas ut på entreprenad.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det visat sig svårt att lägga ut campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga mark Saltemad ligger på.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om att sälja Borås Djurpark

Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare.

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter för Borås. Det är viktigt att behålla djurparken inom koncernen och med Borås Stad som ägare har djurparken en stabil grund att stå på för framtida utveckling.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om anhörigstöd för barn under 18 år

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att Borås Stad utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om att lägga ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad

Joakim Malmberg (L) föreslår i en motion att driften av Stadsparksbadet ska läggas ut på entreprenad.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om särskilt begåvade elever

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) föreslår i en motion att Grundskolenämnden ska införa en särskild undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever.

Grundskolenämnden svarar att de flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen att elever med särskild begåvning placeras i en särskild undervisningsgrupp.

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.

Beslut: Kommunfullmäktige avslog motionen.

Motion om att uppmärksamma stadens historia i samband med 400-årsfirandet

Stefan Lindborg (V) föreslår i en motion att Kulturnämnden ska få i uppdrag att uppmärksamma stadens historia i samband med att Borås fyller 400 år 2021.

Borås TME har i uppdrag att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat förslag. Några av dessa förslag handlar om att med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och liknande.

Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad samt att motionen ska skickas till Borås TME för vidare handläggning.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Anja Liikaluoma (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och som ledamot i Tekniska nämnden.
 • Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
 • Nuvarande ersättare Monica Haglund Borg (S) väljs till ledamot i Kulturnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Roy Davidsson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Birgitta Andersson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Carina Björklund (S) väljs till ersättare i Förskolenämnden till och med den 31 december 2022.
 • Anette Karlenström (S) väljs till ersättare i stiftelsen L L Frimans donation till och med den 31 december 2022.
 • Lennart Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt.
 • Mattias Bohlin (S) väljs till nämndeman till och med den 31 december 2023.
 • Lennart Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som förtroendevald revisor i andra revisorsgruppen.
 • Gabriel Barkarmo (S) väljs till förtroendevald revisor i andra revisorsgruppen till och med 2022 års verksamhet.
 • Nuvarande ersättare Ulf Samuelsson (S) väljs till ledamot i Tekniska nämnden till och med den 31 december 2022.
 • Susanne Andreasson (S) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 31 december 2022.
 • Abdullahi Hassan (S) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 31 december 2022.
 • Anneli Pilelund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.
 • Viola Orbelin (M) väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Zouitsa Koltsida (M) väljs till ersättare i Vård- och äldrenämnden till och med den 31 december 2022.
 • Karl-Gustav Drotz (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Borås Elnät AB.
 • Nuvarande ersättare Harald Finlöf (KD) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Elnät AB till och med 2022 års verksamhet.
 • John Hansfeldt (KD) väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Susanne Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.
 • Annika Pehrsson (SD) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022.
 • Irene Eriksson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.
 • Susanne Karlsson (SD) väljs till ersättare i Valnämnden till och med den 31 december 2022.

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 24 september 2020.pdf Pdf, 615.4 kB, öppnas i nytt fönster. 615.4 kB 2020-09-24 13.36

Frågor

Motioner

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-09-24.pdf Pdf, 10.3 MB, öppnas i nytt fönster. 10.3 MB 2020-09-15 15.26
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Förslag om komplettering av ägardirektiv för
  Inkubatorn i Borås AB (nr 70) 
 7. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 (nr 71)
 8. Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 72)
 9. Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för asfalterad aktivitetsyta (nr 73)
 10. Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans Donation. (nr 74)
 11. Hantering av inköpskostnader med anledning av coronapandemin (nr 75)
 12. Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 76)
 13. Engelbrektskolan, inhyrning av modul (nr 77)
 14. Digital strategi 2020 (nr 78)
 15. Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 79)
 16. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 (nr 80)
 17. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 (nr 81)
 18. Framställan om tidsbegränsad borgen (nr 82)
 19. Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) (nr 83)
 20. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark! (nr 84)
 21. Svar på motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping (nr 85)
 22. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd för
  barn under 18 år. (nr 86)
 23. Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av Stadsparksbadet
  på entreprenad (nr 87)
 24. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):
  Särskilt begåvade elever (nr 88)
 25. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma stadens historia i
  samband med 400-årsfirandet (nr 89)
 26. Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan ­Hjalmarsson (L),
  Kerstin Hermansson (C), Falco ­Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads
  camping på ­entreprenad! (nr 90)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-09-24 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol