Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14.00. Kommunstyrelsens möte börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-09-18 protokoll.pdf Pdf, 818 kB. 818 kB 2017-10-03 12.40

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-09-18 ärendelista.pdf Pdf, 248.3 kB. 248.3 kB 2017-09-13 09.10
Kommunstyrelsen 2017-09-18 handlingar.pdf Pdf, 40.6 MB. 40.6 MB 2017-09-13 14.00

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Motion om verklighetsbaserade beslut (Kc1)

Leif Häggblom (SD) och Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att det införs en praktikperiod i den kommunala verksamheten på minimum tre dagar per år för alla politiskt förtroendevalda i Borås Stad. Kommunstyrelsen anser inte att det är motiverat att införa ett nytt åtagande för en avgränsad grupp förtroendevalda som motionen föreslår. Några ”stora beslut som påverkar många människor i sitt vardagliga liv” kan inte per definition förekomma hos ”alla heltidspolitiker” eller ”förtroendevalda inom Borås Stad som uppbär fast arvodering”. Den typen av beslut får inte delegeras till enskilda förtroendevalda, utan är kollektiva beslut som fattas av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog därför Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tjänsteman i beredskap (Kc2)

I Borås Stads nya organisation finns ingen direkt ansvarig för det geografiska området utan ansvaret är knutet till den fackförvaltning som är berörd av händelsen. Det finns dock händelser som inte direkt kan knytas till någon specifik verksamhet i Borås Stad, till exempel ett utsläpp av farligt ämne eller grovt våldsbrott i utomhusmiljö.

För att på bästa vis och utan dröjsmål kunna åbörja arbete efter en sådan händelse utpekas en centralt placerad beredskapsfunktion, tjänsteman i beredskap (TiB) vid Stadsledningskansliet som det bästa alternativet. TiB är en del av Borås Stads centrala krisledning och finns tillgänglig dygnet runt. Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad inför Tjänsteman i Beredskap, placerad vid Stadsledningskansliet.

Förvaltningschef till Lokalförsörjningsförvaltningen (Kc3)

Kommunstyrelsen beslutade att anställa Anders Waldau som förvaltningschef på Lokalförsörjningsförvaltningen. Anders Waldau är nuvarande förvaltningschef på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF), viket innebär att ny förvaltningschef till GVUF måste rekryteras.

Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige (Kc4)

En uppföljning av Kommunfullmäktiges budget till och med augusti 2017 har gjorts. Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas hålla sig inom den tilldelade ramen på 12 850 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen (Kc5)

En uppföljning av Kommunstyrelsens budget har gjorts. Kommunstyrelsens verksamhet Stadsledningskansliet visar per augusti ett resultat på +0,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas överskrida den tilldelade ramen på 111,1 miljoner kronor med 0,1 miljoner på grund av främst högre kostnader för busskort till seniorer.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket i Europe Cup 2017-2018 (I1)

Kommunstyrelsen beslutade att ingå avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i FIBA Europe Cup 2017-2018. Kommunen betalar 75 000 kronor för varje omgång i kvalet som klubben spelar. Avtalet omfattar därmed 225 000 kronor. Om klubben avancerar till det första gruppspelet inkluderar summan även detta.

Avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i Basketligan 2017-2018 (I2)

Kommunstyrelsen beslutade att ingå avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete i Basketligan 2017-2018. Avtalet omfattar 275 000 kronor.

Omreglering av tomträttsavgäld (M1)

I år är 63 tomträtter för småhusfastigheter, tre tomträtter för fritidshusfastigheter och 25 fastigheter för hyreshusfastigheter aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska bemyndiga Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder. Kommunfullmäktige föresslogs även bemyndiga Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas. I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder, när det finns uppenbara skäl.

Markanvisningsansökan för flerfamiljshus på Bergsäter (M2)

Byggrådet Invest AB har ansökt om en markanvisning. Ansökan gäller hela fastigheterna Tjärblomstret 11, 12, 13, 14 och 15 samt drygt 100 kvadratmeter av fastigheten Bergsäter 1:1, där de vill bygga ett flerfamiljshus med cirka sju-nio lägenheter. Området är inte detaljplanelagt och byggnationen bedöms kunna prövas i bygglovsprocessen. Markanvisningsavtalet innebär att bolaget, fram till den 30 september 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Kommunstyrelsen godkände upprättat markanvisningsavtal.

Markanvisning för bostäder på Brämhult (Tomtarvid) (M3)

Tomtarvid i Borås AB har ansökt om en markanvisning av cirka 10 000 kvadratmeter av Brämhult 4:2 mellan Kamgarnsgatan och Kyrkvägen. Området är idag planlagt som i huvudsak allmän platsmark park. Markanvisningen ger möjlighet till ny bebyggelse i den omfattning som blivande detaljplan medger, preliminärt ca 30 bostäder i radhus. Markanvisningsavtalet innebär att bolaget, fram till den 31 oktober 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Kommunstyrelsen godkände upprättat markanvisningsavtal.

Markanvisning för bostäder på Brämhult (AB Bostädet) (M4)

AB Bostäder har ansökt om en markanvisning av cirka 11 000 kvadratmeter av fastigheten Brämhult 4:2. Området är idag planlagt som allmän platsmark park, men Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående detaljplaneuppdrag där det finns förslag till byggnation av 50-60 bostäder inom det markanvisade området. Området ligger i kilen mellan Kyrkvägen, Dammgatan och Kamgarnsgatan. Markanvisningsavtalet innebär att bolaget, fram till den 31 oktober 2019, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor avseende exploatering. Kommunstyrelsen godkände upprättat markanvisningsavtal.

Ombyggnation av Älvsborgsrondellen (E1)

Detaljplanen för Regementet möjliggör bebyggelse av nästan 300 bostäder samt vissa verksamheter. Av en trafikutredning som gjorts som underlag för detaljplanearbetet framgår att kapaciteten i Älvsborgsrondellen är låg. Dagens utformning bedöms inte klara den ytterligare trafik som detaljplanen genererar. För att öka kapaciteten föreslår trafikutredningen att Älvsborgsrondellen utökas till en tvåfältig cirkulation. Kostnaden för ombyggnationen har grovt uppskattats till 6 000 000 kronor.

Peab finansierar cirka 25 procent av den uppskattade kostnaden, i enlighet med det exploateringsavtal som tecknats i samband med detaljplanen. Kostnader som inte täcks genom exploateringsavtal eller statligt stöd kommer belasta Tekniska nämndens investeringsbudget. Kommunstyrelsen godkände avtalsförslaget som har upprättats med Trafikverket som reglerar att kommunen har det finansiella ansvaret samt även ansvaret för att genomföra ombyggnationen av Älvsborgsrondellen.

Motion om att utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism (E2)

Patric Silfverklinga (SD) föreslår i en motion att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda och föreslå hur man kan förbättra möjligheterna för elever med autism att delta i gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i de kommunala gymnasieskolorna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar att det idag finns elever med autismspektrumtillstånd på de olika gymnasieprogrammen, högskoleförberedande och yrkesprogram, i ordinarie klasser med stöd, i ordinarie klasser med särskilt stöd av specialpedagog eller till exempel elevassistent och i särskild stödverksamhet på Sven Eriksonsgymnasiet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det pågår ett arbete för att fortsätta stödverksamheten för elever med autismspektrumtillstånd och att detta arbete omfattar elever på alla program i gymnasieskolan.

Mot bakgrund av det som framgår i remissvaret anser Kommunstyrelsen att förvaltningen möter de intentioner som lyfts i motionen. Kommunstyrelsen föreslog därmed att Kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad.

Ny förskola på Hässleholmen (E3)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att utöka investeringsanslaget för Tunnlandsgatans förskola från 34 500 000 kronor till 39 700 000 kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 39 700 000 kronor för nybyggnad av Tunnlandsgatans förskola på Hässleholmen.

Enligt Lokalförsörjningsförvaltningen beror kostnadsökningen på att förskolan byggs i två plan och det har inneburit ökade kostnader för biytor, t.ex. trapphus, och det beror även på det i nuläget rådande konjunkturläget vilket innebär alltmer ökande byggkostnader.

Ny förskola på Göta (E4)

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att utöka investeringsanslaget för Silverpoppelns förskola från 34 500 000 kronor till 39 240 000 kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 39 240 000 kronor för nybyggnad av Silverpoppelns förskola på Göta.

Enligt Lokalförsörjningsförvaltningen beror kostnadsökningen på att förskolan byggs i två plan och det har inneburit ökade kostnader för biytor, t.ex. trapphus, och det beror även på det i nuläget rådande konjunkturläget vilket innebär alltmer ökande byggkostnader.

Utbyte och uppgradering av bakre drag på avfallspannorna på Ryaverket (E5)

Ärendet utgick.

Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo (E6)

Kommunstyrelsen beviljade Fritid- och folkhälsonämnden att använda de 3 miljoner kronor som återstår av de sociala investeringsmedlen för att genomföra projektet Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att införa sociala investeringar och avsätta 20 miljoner kronor i syfte att moteverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen har varit barn och unga. Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo är ett av sex projekt som beviljats sociala investeringsmedel.

Motion om att inrätta en landsbygdsutvecklare (Sp2)

Kerstin Hermansson (C), Maj-Britt Eckerström (C) och Alexander Andersson (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska inrätta en landsbygdsutvecklare. En landsbygdsutvecklare skulle bland annat kunna arbeta med att driva utvecklingsprocesser i landsbygdsfrågor inom Borås Stad, samordna kommunens förvaltningar i frågor som rör utveckling av landsbygden, arbeta med processer som kan leda fram till EU-projektansökningar och som gynnar utveckling av kommunens landsbygd. Kommunstyrelsen anser att motionen innebär en vällovlig ambition. Den kommer att finnas med bland många andra ambitioner i samband med arbetet med budgetprocessen. Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Motion om cykelparkeringar (Sp3)

Hanna Werner (MP) tycker i en motion att Borås Stad ska utreda möjliga placeringar, bygger lämpligt antal cykelparkeringar och inför cykelparkeringsplatser i parkeringsnormen. Kommunstyrelsen anser i likhet med flertalet nämnder och bolag att cykelparkeringar är viktiga och det pågår arbete att förbättra för cykeltrafikanterna. Det arbete som Tekniska förvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ska tas tillvara i det fortsatta arbetet med trafik- och parkeringsfrågor. En omarbetning av parkeringsnormen är gjord och parkeringsnormen har delats upp i två styrdokument. I ett av dem, Borås Stads parkeringsregler, ingår parkeringstal för cykelparkeringar. Kommunstyrelsen föreslog därmed att Kommunfullmäktige ska försklara motionen besvarad.

Förlängning av bostadsbyggnadsprogram (Sp4)

Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska förlänga nuvarande Bostadsbyggnadsprogram till och med 2018, i väntan på antagandet av ny översiktsplan samt avtal med Sverigeförhandlingen.

Samrådsyttrande över detaljplan för Tosseryd (Sp5)

För att möjliggöra en god samhällsutveckling behöver ett antal frågeställningar fördjupas i det fortsatta planarbetet. Kommunstyrelsen vill bland annat belysa följande frågor inför granskningsskedet:

  • Säkerställa områdets försörjning med offentlig service, så som förskola, skola samt bostäder anpassade för äldre.
  • Vikten av att detaljplanen skapar förutsättningar för en god och attraktiv kollektivtrafikförsörjning.

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.

Förlängning av avtal med Västtrafik (Sp6)

Borås Stads tillköp för enhetstaxa i Borås går ut vid årsskiftet. Förslaget är att förlänga nuvarande avtal fram till och med 31 december 2020. Tillköpet innebär att ett utvidgat område i Borås omfattas av samma Västtrafiks zon och har ett lägre pris för sina resor. Detta tillköp kostar Borås Stad ca 2,5 miljoner kr varje år. Kommunstyrelsen godkände Västtrafiks avtalsförslag för tillköp av enhetstaxa.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-09-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol