Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-11-06 protokoll.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2017-11-13 16.04

Handlingar och ärendelista

Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2018

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 (Kc2)

Beslut: Kommunfullmäktige föreslogs ha sina sammanträden på följande dagar under 2018:

 • 18 januari
 • 22 februari (allmänhetens frågestund)
 • 22 mars
 • 12 april
 • 17 maj (årsredovisning och allmänhetens frågestund)
 • 20 juni
 • 16 augusti
 • 20 september (allmänhetens frågestund)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 (Kc3)

Beslut: Kommunstyrelsens sammanträden ska hållas följande dagar 2018:

 • 8 och 22 januari,
 • 5 och 19 februari,
 • 5 och 19 mars,
 • 9 och 23 april,
 • 7 och 21 maj,
 • 4 och 18 juni,
 • 20 augusti,
 • 3 och 17 september,
 • 1, 15 och 29 oktober,
 • 12, 13 och 26 november
 • samt 3 och 17 december

Revidering av regler för trygghetsbostäder (Ku1)

Vård- och äldrenämnden har sett över regelverket för trygghetsbostäder och fört dialog med såväl allmännyttiga som privata aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela kommunen. Vård- och äldrenämnden har lämnat ett förslag till revidering.

Det som är ändrat är hur många lägenheter som krävs för att Borås Stad ska bekosta aktivitetssamordnare, samt möjlighet till förtur. De nya reglerna ger fastighetsägarna möjligheter att bygga mindre enheter, under förutsättning att de ligger i närheten av befintliga mötesplatser eller Vård- och omsorgsboende, för att kunna nyttja redan befintliga gemensamhetslokaler och aktivitetssamordnare.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa Regler för trygghetsbostäder att gälla till och med 2021. Styrelsen föreslog också att framtida revideringar av reglerna ska fastställas av Vård- och äldrenämnden

Motion om en trygg skola för alla (Ku2)

Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har lämnat olika förslag i en motion om uppdrag till Grundskolenämnden för att skapa en trygg skola för alla. De föreslår bland annat att nämnden ska göra en översyn hur väl kommunikationen och återrapporteringen mellan skolorna och politiker fungerar samt hur man kan förbättra detta.

Kommunstyrelsen konstaterar att de åtgärder som nämnden redovisar är i enlighet med motionens intentioner. Kommunstyrelsen bedömer att nämnden har fungerande rutiner och arbetssätt utifrån de förslag som framförs i motionen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad.

Förtydligande av ansvarsfördelning i nya organisationen (Ku3)

I samband med Borås Stads nya organisation 2017 har behov av förtydligande av ansvarsfördelning mellan nämnderna och Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige uppkommit. Det finns till frågor som flera nämnder har ett ansvar för, ett exempel är insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom finns det frågor som Kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt vill ha information om.

Det har därför tagits fram ett förslag på hur specifika frågor fortsättningsvis ska handläggas samt vilken nämnd eller styrelse som fattar beslutet.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände förtydligandet av ansvarsfördelning.

Försäljning av del av fastigheten Bergsäter 1:1 (M1)

Ett köpeavtal har upprättats om försäljning av cirka 10 600 kvadratmeter av fastigheten Bergsäter 1:1. Köpare är Borås Bergsäter Fastighetsbolag AB och köpeskillingen är på 17 800 000 kronor.

Köparen tänker bebygga området med tre flerbostadshus som rymmer drygt 70 bostadslägenheter samt lokaler för förskola. Köpeavtalet reglerar att köparen bekostar de åtgärder och tillstånd som krävs för att bebygga området och att genomföra detaljplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att sälja del av fastigheten Bergsäter 1:1 för 17 800 000 kronor.

Borås Stads budget 2018 (E1)

Budgetförslaget för 2018 präglas av särskilda satsningar på de tre områden i staden som är särskilt utsatta och på skola och omsorg. Budgetförslaget för 2018 innebär i korthet att nämnderna får en förstärkning av sina budgetar med 5,0 procent (4,8 procent 2017) och en historiskt hög investeringsbudget på 798 miljoner kronor, bland annat för att bygga flera nya förskolor, ombyggnationer av grund- och gymnasieskolor, färdigställandet av Stadsparksbadet och ny och modern scenteknik till Stadsteatern.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska godkänna Borås Stads budget 2018.

Hyra av lokal på Bergsäter för förskoleverksamhet (E3)

I området Bergsäter är trycket på förskoleplatser stort. På fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 kommer en exploatör att köpa mark och bygga cirka 70 lägenheter, kombinerat med en förskola i bottenplan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra en lokal i fastigheten Bergsäter, del av Bergsäter 1:1. Lokalen ska hyras för förskoleverksamhet under perioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2034 med en hyresnivå på 2 571 500 kronor, förutsatt att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.

Detaljplan för del av Hässleholmen (Sp1)

Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av fastigheten Hässlehus 3 med flera för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter som finns i staden. Det innebär att nuvarande bostadshus ersätts med fyra punkthus i åtta till tio våningar som rymmer ungefär dubbelt så många lägenheter än vad gällande plan medger.

Kommunstyrelsen ser positivt på att ny bebyggelse på Hässleholmen. En ökad exploatering tillsammans med möjlighet till fler funktioner i området är positivt för att stärka den sociala hållbarheten på Hässleholmen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Definition av närproducerade livsmedel (Ki1)

I budget för 2017 har Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en definition av närproducerade livsmedel, för att kunna följa upp ambitionen att år för år öka de närproducerade inköpen.

Beslut: Livsmedel som producerats, förädlats och distribuerats till Borås Stad inom en radie på 15 mil från Borås tätort är närproducerat.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-11-06 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol