Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-04-09 protokoll.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-04-25 09.02

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-04-09 handlingar Del 1.pdf Pdf, 50 MB. 50 MB 2018-04-06 15.39
Kommunstyrelsen 2018-04-09 handlingar Del 2.pdf Pdf, 48.2 MB. 48.2 MB 2018-04-04 15.38

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Borås växer – ökat fokus i de urbana stråken (Kc2)

Det finns i de urbana stråken och i utvecklingsområdena (ex Gässlösa och Getängen) en stor potential för bostadsbyggande och stadsutveckling. Det är här som staden på kort och längre sikt ska förädlas och förtätas. Här kan Kommunfullmäktiges mål på cirka 800 bostäder per år tillgodoses.

I en skrivelse till Kommunfullmäktige vill Kommunstyrelsen fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken. Syftet på kort och längre sikt är att:

 • Utveckla staden i de urbana stråken samt i utvecklingsområdena, främst Gässlösa och Getängen.

Målen på kort och längre sikt är att:

 • Fastställa bärande visioner för stråken/utvecklingsområdena.
 • Säkerställa planberedskap och genomförande i stråken/utvecklingsområdena.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att fastställa syfte och mål för arbetet med de urbana stråken samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att processleda arbetet med ökat fokus i de urbana stråken. Finansiering sker under 2018 via Byggbonusen.

Promemoria: Stärkt skydd för valhemligheten (S2)

Borås Stad har tidigare yttrat sig över remissen från Justitiedepartementet om stärkt skydd för valhemligheten. Remissen tillstyrktes av både Valnämnden samt Kommunstyrelsen, förutom förslaget på de nya valskärmarna. Borås Stad delar uppfattningen om att valhemligheten ska skyddas och att olika åtgärder ska övervägas. Valhemligheten kan bevaras med olika åtgärder som inte behöver ställa till stora kostnader eller svårigheter vid administrering av ett val.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte remissen.

Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare (S3)

Tony Karlstedt har ansökt om att bli förordnad som borgerlig vigselförrättare i Borås Stad. Skriftlig referens har inhämtats. Kommunstyrelseledamoten och gruppledaren för Vänsterpartiet Ida Legnemark har också anmält sitt intresse att bli borgerlig vigselförrättare.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökningarna från Tony Karlstedt och Ida Legnemark om att förordnas som borgerliga vigselförrättare.

Personalekonomisk redovisning 2017 (Pf1)

Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor vikt för frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling.

Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen.

Under 2018-2019 är det extra fokus på hur nämnderna…

 • motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65
 • motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid
 • organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron
 • genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid
 • kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande
 • och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.

Remiss: Nationella minoritetsspråk i skolan (Ku2)

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över remissen ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättning till undervisning och revitalisering” från Utbildningsdepartementet.

Borås Stad instämmer i att nationella minoritetsspråk i skolan är i behov av förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering. Borås Stad anser att detta bör ske genom stegvis reformer som utvärderas och anpassas allt eftersom.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Borås Stad avstyrker utredningens förslag i den del som avser införandet 1 juli 2019 med hänvisning till de förutsättningar som belyses i Borås Stads remissyttrande.
 • Borås Stad tillstyrker i övrigt utredningens förslag med tillägg av att Gymnasieskolans yrkesprogram bör ges samma möjlighet som de högskoleförberedande programmen att bli riksrekryterande, för att inte exkludera elever som vill gå sådan utbildning.
 • Borås Stad anser att utredningens förslag bör införas genom stegvis reformer som utvärderas och anpassas allt eftersom.
 • Borås Stads remissyttrande översänds till Utbildningsdepartementet.

Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare (Ku3)

Kommuner får enligt Kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten. Ett förslag till riktlinjer för att följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare har tagits fram.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att:

 • Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med 2021.
 • Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av dessa.

Remiss: Uppföljning av ett integrerat samhälle (Ku4)

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av programmets sju programområden: arbete och boende

Beslut: Kommunstyrelsen svarade enligt upprättat förslag och skickar svaret till Arbetslivsnämnden.

Remiss: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 (Ku5)

Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande verksamhetsutveckling. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle i sin helhet men med synpunkter under artikel 9.

SCB:s Medborgarundersökning 2017 (Ku6)

Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2017. 131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017. Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 36 procent enkäten – det vill säga 576 personer.

Här kan du ta del av en sammanfattning av resultatet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att resultatet lämnas över till nämnder och bolag för handläggning. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de områden där det är relevant.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 (Ku7)

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2017. 258 kommuner har deltagit i undersökningen 2017.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar och jämför resultat inom fem olika områden.

 • Din kommuns tillgänglighet
 • Trygghetsaspekter i din kommun
 • Din delaktighet och kommunens information
 • Din kommuns effektivitet
 • Din Kommun som samhällsutvecklare

Här kan du ta del av en sammanfattning av resultatet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att resultatet lämnas över till nämnder och bolag för handläggning. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de områden där det är relevant.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (Ku8)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas till exempel i motioner.

För att kunna följa uppdragets gång ska nämnderna rapportera beredningsläget för dessa uppdrag till Kommunfullmäktige två gånger per år. Kommunstyrelsen har 13 ärenden att rapportera.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände upprättad rapport ”Uppdrag som inte ingår i budget”.

Exploateringsavtal, Eko 10, Centrum (M2)

I samband med genomförandet av ”Detaljplan för del av Centrum, Kv. Eko 10 m.fl., Gamla Postenhuset” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och KB Fastigheten Eko 10 (exploatören) för att reglera åtgärder inom allmän plats som påverkas av kommande exploatering samt för att reglera nödvändiga marköverlåtelser

Avtalet är en förutsättning inför beslut om antagande av detaljplan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med KB Fastigheten Eko 10 enligt upprättat förslag.

Årsredovisning 2017 (E3)

Enligt kommunallagen ska årsredovisningen godkännas av Kommun­fullmäktige. Kommunfullmäktige ska också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas eko­nomiska ansvar gäller över års­skiftet och eventuella budgetavvikelser, ska föras över till näst­kommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultat­överföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av års­redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade för egen del:

Verksamheterna under 2017 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB, samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

 • Ur resultatet på 197 856 812 kronor ”öronmärks” 19 000 000 till projekt som ska finansieras ur ”Byggbonusen” och 30 000 000 till hälsobefrämjande åtgärder. Vidare ”öronmärks” 10 000 000 kronor till Market Place och e-handelsstaden.
 • Avsättning till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31 görs med 220 000 000 kronor. Beloppet är inräknat i kommunens redovisade resultat.
 • Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 175 469 000 kronor överförs från tidigare år till 2018 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Driftredovisning.
 • I övrigt godkänns Årsredovisning 2017 för Borås Stad.
 • Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna.

Motion om energikartläggning av Borås Stads byggnader (E5)

Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska utreda möjligheten till energikartläggning av kommunala byggnader.

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden, som förklarar att Lokalförsörjningsförvaltningen redan idag nyttjar den kompetens som Borås Energi och Miljö har att erbjuda om energikartläggningar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Initiativärenden Funkisfestival (E6)

Funkisfestivalen är meloditävling för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Syftet är att en marginaliserad målgrupp ska få stå i strålkastarljuset och sjunga.

Genom deltävlingar, som arrangeras av kommuner runt om i landet, utses de deltagare som tävlar i den nationella finalen på Cirkus, där de tävlande sjunger till live-orkester till ett specialskrivet orkesterarrangemang.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Samverka med Kulturnämnden att senast under maj månad sluta ett avtal kring Funkisfestivalen med föreningen Funkisglädje
 • Inleda ett samtal med Kulturnämnden om det övergripande ansvaret att genomföra en deltävling i funkisfestivalen 2019
 • Samverka med Kulturnämnden om ansvaret kring Funkisfestivalen med såväl övriga berörda nämnder som med andra icke-kommunala intressenter

Initiativärende: ökad handlingskraft för grundskolelokaler (E7)

Allianspartierna framför i ett initiativärende att det skyndsamt behöver tas fram en strategisk plan för att möta behovet av lokaler för utbildningsklustrets verksamheter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Minskat bidrag från Boråsregionen till Ung Företagsamhet (N1)

Ung Företagsamhet Älvsborg driver ett treårigt projekt, ”Entreprenörskap i grundskolan”, som finansieras av Boråsregionen. För kalenderår 2017, projektets andra år, ansöktes om projektstöd på 1 520 000 kronor men beviljades ett reducerat belopp om 477 000 kronor. Med anledning av det reducerade beloppet har Ung Företagsamhet av ekonomiska skäl fått revidera framtagen handlingsplan för år två.

Kommunstyrelsen understryker vikten av att Ung Företagsamt får bedriva sin verksamhet på ett professionellt och effektivt sätt. Deras verksamhet är viktig för att stimulera och utveckla framtidens entreprenörer.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Ung Företagsamhets skrivelse och föreslår en ändring av beslutet från Boråsregionen samt en ändring av grundfinansieringen av bidragssystemet.

Unga Landsbygdspriset i Väst (N2)

Västra Götalandsregionen har skickat ut en inbjudan om att nominera unga till Landsbygdspriset i Väst. Nomineringsansökan och inbjudan har delats via våra sociala medier och andra kontaktytor som har någon form av kontakt med unga på landsbygden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att inte göra någon egen nominering till Unga Landsbygdspriset i Väst.

Detaljplan för centrum: Eko 10 (Sp1)

Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringliggande gator, Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan som sträcker sig längs Viskan.

Planens syfte är att tillåta en högre exploatering av kvarteret Eko 10 genom påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla viss del av kvartersmarken och gatumarken till ett torg.

Gamla Postenhuset är en av Borås kulturhistoriska byggnader. Därför är det av stor betydelse att alla ändringar sker med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och dess omgivning.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Antagande av Bostadsbyggnadsprogram del 2 (Sp2)

Bostadsbyggnadsprogram del 2 utgör Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande för åren 2018-2022. Handlingsplanen uppdateras årligen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Beslut: Kommunstyrelsen lade Bostadsbyggnadsprogrammet del 2 till handlingarna.

Beslut om ansökningar om medel för lokal utveckling 2018 (Sp3)

Medel för lokal utveckling kan sökas av föreningar. En delegation från Kommunstyrelsen fattar beslut om bidrag. Ansökningar på mer än 100 tusen kronor måste lyftas till beslut i Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Gingri Nya Bygdegårdsförenings ansökan avslås
 • De Sju Häradenas kulturhistoriska förening beviljas med 48 000 kronor
 • Borås feministiska förenings ansökan avslås
 • Dalsjöfors Folkets Park Byggnadsföreningen Solidar beviljas 150 000 kronor

Ansökan om planbesked för Landala, Kilsund 4 (Sp4)

Fastighetsägaren Ås Härads Fastigheter har sökt bygglov för kunna förändra fasaderna i kvarteret Kilsund 4.

Byggnaden finns upptagen som kulturhistoriskt värdefull i kommunens Kulturmiljöprogram och den har försetts med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser i gällande detaljplan från 2005. Enligt dessa ska bland annat: ”tegelfasader utformas lika befintliga med gult och rött lertegel. Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten”.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog ansökan om planbesked.

Granskningsyttrande 2 detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 (Sp5)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av ett parkeringshus i sex våningar inom kvarteret Vulkanus. Parkeringshuset ska ha en hög arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger i korsningen mellan Lidaholmsgatan och Österlånggatan. Detaljplanen har varit på samråd som en del av detaljplanen för kvarteret Vitsippan.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

 

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-04-09 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol