Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-09-17 protokoll.pdf Pdf, 704.5 kB. 704.5 kB 2018-10-01 16.26

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2018-09-17.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2018-10-01 16.32
Delegationsbeslut 2018-09-17.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2018-09-07 12.08
Kommunstyrelsen 2018-09-17 handlingar.pdf Pdf, 43 MB. 43 MB 2018-09-12 15.14

 

Sammanfattning av besluten:

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 (S1)

Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige bestämmer Kommunstyrelsen dagen och tiden för det första sammanträdet de år val av Kommunfullmäktige har ägt rum.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att det första sammanträdet med nyvalda Kommunfullmäktige för perioden 2019-2022 ska hållas 18 oktober, med start klockan 18.

Utredning av förutsättningar för förtroendevalda i kommunala bolag att omfattas av pensionsförsäkringar (PF1)

Kommunfullmäktige gav i maj 2017 Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala bolag ska kunna omfattas av pensionsförsäkringarna OPF-KL och GL-F. Frågan har utretts och bedömningen är att OPF-KL och GL-F inte är anpassade för att gälla förtroendeuppdrag i kommunala bolag. Arvodesdelegationen föreslår istället en ökning av arvodet för förtroendevalda som sitter i bolagsstyrelser med 4,5 procent, som kompensation. Kommunfullmäktige följde förslaget och höjde arvodet från och med mandatperioden 2019.

Beslut: Uppdraget förklarades avslutat.

Ansökan om marknadsföringssamarbete med Borås Basket (K1)

Borås Basket spelar i basketens högsta serie, och staden har ett marknadsföringssamarbete med klubben sedan flera år tillbaka. Samarbetet stämmer väl mot de kriterier som gäller för den här typen av avtal och som bland annat handlar om profilvärde för Borås och förväntad massmedial bevakning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Basket om marknadsföringssamarbete säsongen 2018-2019. Kommunen betalar 275 000 kronor till klubben.

Ansökan om marknadsföringssamarbete med Fristad GoIF (K2)

Fristad GoIF damlag i innebandy spelar i division 1, Västra Götaland, och i svenska cupen. Kommunstyrelsen poängterar att den här sortens avtal bör koncentreras till ett fåtal verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal med Fristad GoIF och Borås Basket anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt marknadsutrymme för vintersäsongen 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Fristad GoIF om marknadsföringssamarbete 2018. Kommunen betalar 25 000 kronor till klubben.

Äldreombudets rapport 2017 (KU1)

Funktionen äldreombud har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017. Äldreombudet ska vara en röst för de äldre i Borås och fungera som en länk till kommunens tjänstemän och politiker. Uppdraget handlar om att på strategisk nivå driva ett äldreperspektiv så att äldres intressen och rättigheter tas tillvara i kommunens olika verksamheter. Nu har äldreombudet lämnat sin första rapport.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna äldreombudets rapport och skicka den till Vård- och äldrenämnden att arbeta vidare med. Nämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2017 samt Drogpolitiska handlingsplanen 2018 (KU2)

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås Stad. Gruppen avger årligen en rapport över sitt arbete, och enligt rapporten över den drogpolitiska handlingsplanen 2017 framgår att arbetet fortskrider enligt plan. Gruppen har också tagit fram en drogpolitisk handlingsplan för 2018. De tre målområdena i den är att tillgången till narkotika och alkohol ska minska, att antalet barn och unga som använder narkotika, droger eller tobak successivt ska minska samt att personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till bra vård och stöd.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ökad kreditlimit för Industribyggnader i Borås AB (E1)

Industribyggnader i Borås AB har ansökt om utökad kreditlimit med 60 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar normalt om bolagens finansiering i samband med att deras budget godkänns, men eftersom den befintliga kreditgränsen inte tar höjd för att kongresshuset färdigställs under hösten 2018 så behöver ett separat beslut fattas.

Beslut: Kreditlimiten för Industribyggnader i Borås AB ökas med 60 miljoner kronor till 350 miljoner kronor.

Nytt sanktionssystem för livsmedel, foder och animaliska biprodukter (E2)

1 januari 2019 träder nya bestämmelser i kraft i livsmedelslagen som innebär att ett nytt system med sanktionsavgifter införs. Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå vilka bestämmelser inom deras område som bör omfattas. Miljö- och konsumentnämnden har för Borås Stads räkning yttrat sig över Livsmedelsverkets skrivelse. Nämnden ställer sig positiv till ett sanktionsavgiftssystem eftersom det avlastar rättsväsendet och resulterar i snabbare och enklare sanktioner vid mindre överträdelser. Men nämnden framför även vissa synpunkter, bland annat att avgifterna som föreslås är orimligt höga och att de inte bör fastställas genom att titta på verksamhetens totala omsättning föregående år, utan att de ska vara fasta och grundas på den redan etablerade riskklassningsmodellen.

Beslut: Kommunstyrelsen antog Miljö- och konsumentnämndens remissvar som sitt eget och skickade in det till Näringsdepartementet.

Nytt stöd för att motverka segregation (E3)

Regeringen har infört ett nytt stöd till kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Borås Stad har projektet ”Borås – en stad som håller ihop”, som syftar till att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen i sådana områden. Inom ramen för projektet planerar man bland annat att satsa på tidiga insatser i förskolor, fritidsgårdar och skolor, särskilda insatser för personer i åldern 18-40 år samt stadsdelsvärdar för en trygg utemiljö i de här områdena.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände ansökan till Tillväxtverket för långsiktigt arbete för att minska segregationen.

Granskningsyttrande över detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken) (SP1)

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny förskola i området. Om behovet förändras framöver ska det även gå att använda marken för vård och bostäder. Kommunen vill också fortsatt hålla parkområdena tillgängliga och välskötta och samtidigt förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken samt mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken.

Förskolan beräknas bestå av sex avdelningar och placeras mellan Saffransgången och Pressargatan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget.

Remissyttrande över strategi för formellt skydd av skog (SP2)

Den nationella strategin för formellt skydd av skog reviderades 2017. Revideringen innebär bland annat att ädellövskogar, tätortsnära skogar och skogar på nyckelbiotopsrika enheter prioriteras högre än tidigare. Det område som berör Borås Stad sträcker sig från Åsundens lövskogar via lövskogsområden runt Tolken till Kölingared i nordöstra delen av Ulricehamn. Kommunstyrelsen påpekar i sitt remissyttrande bland annat att kommunerna borde behandlas på samma sätt som privata markägare när det gäller ersättningsfrågan, och att det är viktigt att de prioriterade områdena pekas ut i samverkan med kommunerna, som ibland har annan kunskap.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remissyttrandet ska skickas till länsstyrelsen.

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 (SP3 och SP4)

Fastighetsägare och Borås Elnät har ansökt om att få stycka av nio tomter för att bygga villor och en tomt för en ny mottagningsstation för Borås Elnät.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge positivt planbesked till ej störande verksamhet där utbyggnad av Borås Elnäts nya mottagningsstation finns. Det anses däremot inte lämpligt med bostäder på platsen på grund av de intilliggande industriernas skyddsavstånd. Inga utfarter tillåts ut mot Göteborgsvägen, angöring till området ska därför ske ut mot Industrigatan. Mellan området och bebyggelsen mot Lundåsavägen och Lundsdalsvägen ska säkerhetsavstånd säkerställas. Dessutom måste en kantzon på minst 20 meter på bäckens västra sida säkras som grönstråk.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-09-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol