Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-10-01 protokoll.pdf Pdf, 821.1 kB. 821.1 kB 2020-09-02 11.08

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2018-10-01.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2018-09-21 08.29
Delegationsbeslut 2018-10-01.pdf Pdf, 634.7 kB. 634.7 kB 2018-09-21 12.31
Kommunstyrelsen 2018-10-01 handlingar.pdf Pdf, 58.7 MB. 58.7 MB 2019-01-04 14.47
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Budgetuppföljning Kommunstyrelsen tertial 2 2018 (KC1)

Kommunstyrelsens verksamhet Stadsledningskansliet visar till och med augusti 2018 ett plusresultat på 1,7 miljoner kronor. Den kommungemensamma verksamheten beräknas däremot överskrida budgeten med cirka 1, 6 miljoner kronor sett till hela året. Orsaken till det är framförallt en kostnad för dataskyddsombud som tillkommit samt högre kostnader för busskort.

Beslut: Budgetuppföljning till och med augusti 2018 godkändes och lades till handlingarna.

Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige tertial 2 2018 (KC2)

Kommunfullmäktige har upprättat en budgetuppföljning till och med augusti 2018. Resultatet ligger inom budget.

Beslut: Budgetuppföljning till och med augusti 2018 godkändes och lades till handlingarna.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar november-december 2018 (S1)

Ett valår ska nyvalda Kommunfullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar från tillträdet och resten av kalenderåret.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Kommunfullmäktige sammanträder den 22 november med start kl. 18.00 och den 19-20 december med start kl. 9.00.

Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 2016-2017 (KU1)

Beslut om ungdomspolitiskt program och handlingsplan togs av Kommunfullmäktige i januari 2016. Programmet ska revideras senast 2019 och handlingsplanen skulle ha följts upp under 2017, men i och med omorganisationen av Borås Stad startade inte arbetet förrän i år. I handlingsplanen har det varit stor variation på hur aktiviteterna varit formulerade. Därför kommer fem-sex av aktiviteterna att konkretiseras ytterligare och ta ny form i kommande planer.

Beslut: Uppföljningen lades till handlingarna.

Omreglering av tomträttsavgäld för Amperen 1 med flera (M1)

Under 2018 ska tomträttsavgälden för 55 tomträtter för småhus, sex tomträtter för fritidshus och två tomträtter för idrottsfastigheter omregleras. I samband med omregleringen erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter.

Beslut: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen rätt att överenskomma om nya tomträttsavgälder, och att föra talan hos Mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelser inte kan träffas.

Skrivelse från Friköp av tomträtter (M2)

AB Bostäder har begärt att få friköpa tomträtterna till samtliga sina fastigheter. Det handlar om sammanlagt 23 stycken. Tomträtterna säljs till 90 procent av det aktuella taxeringsvärdet och friköpsavtalet för samtliga avtal är 133 647 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer tomträtterna till samtliga AB Bostäders fastigheter för 133, 6 miljoner kronor till AB Bostäder.

Köp av fastigheten Partituret 1 (Hestra Midgård) på Hestra (M3)

Borås Stad är intresserad av att köpa fastigheten Partituret 1 av AB Bostäder. Fastigheten ligger i nordöstra delen av Borås, i området Hestra och mitt i Hestra Parkstad. Där finns en större byggnad som används till äldreboende och lokaler för skola och fritidsverksamhet, och en mindre byggnad för restaurangverksamhet. Staden hyr i dagsläget in sig i hela fastigheten, förutom den mindre byggnaden där en privat aktör driver restaurang.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper fastigheten Partituret 1 för 75 miljoner kronor.

Försäljning av del av Viared 14:19 (M4)

Borås Stad har upprättat ett köpeavtal med fastighetsbolaget LC development fastigheter 9 AB gällande en del av fastigheten Viared 14:19, på Viared västra. Marken säljs grovplanerad. Ett villkor är att köparen påbörjar byggnationen senast 31 oktober 2019. Planen är att lokalerna ska uppföras för Continental däck Sverige AB.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska sälja 33 015 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 15,7 miljoner kronor till LC development fastigheter 9 AB.

Förvärv av fastigheten Triangeln 12 på Tullen (M5)

2010 köpte Borås Stad fastigheten Triangeln 14 utmed Göteborgsvägen, mittemot Rise. Kommunen har nu blivit erbjuden att köpa fastigheten Triangeln 12, öster om Triangeln 14. Fastigheten ägs privat och består av två lägenheter på cirka 100 kvadratmeter vardera.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper fastigheten Triangeln 12 för 3,2 miljoner kronor.

Borås Arena 2.0 (E1)

Borås Arena AB, ett bolag som är helägt av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut den till Borås Stad. Nu behöver arenan byggas om och renoveras. För Sjuhäradsläktaren föreslås en ny lounge och en flytt av sambandscentralen. Dessutom behöver allmänna underhålls- och standardförbättrande åtgärder göras, bland annat i form av byte av arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya storbildsskärmar och nytt inpasseringssystem.

Att Borås Arena kom till för drygt tio år sedan har gett en mycket positiv utveckling för både elit- och breddfotbollen, konstaterar Kommunstyrelsen, som i grunden är positiv till Borås Arena AB:s planer på att modernisera arenan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Borås Arena AB en borgen på 55 miljoner kronor plus moms för ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena.

Bidrag till Market Place Borås (N1)

Market Place Borås ekonomiska förening startades på initiativ av Borås Stad 2008, med syftet att skapa ett nav i det textila klustret i Borås. Market Place Borås är idag näringslivets del av Textile fashion center och ägnar sig bland annat åt att driva kontorshotell för mindre textila företag och att skapa bättre affärsförutsättningar för medlemsföretagen. Verksamheten finansieras idag av Borås Stad och näringslivet samt genom egen affärsverksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge fortsatt drifts- och hyresstöd till Market Place Borås med högst 7 miljoner kronor. Stödet ska betalas ut med högst 3,5 miljoner kronor per år 2018 och 2019.

Med tillägget att Market Place Borås uppgifter ska ses över inför kommande beslut om förlängning av driftsbidrag.

Ansökan om planändring för kvarteret Svärdfästet 4 (SP1)

AB Bostäder köpte hösten 2017 kvarteret Svärdfästet 4 på Guldbrandsgatan 1. Byggnaden innehåller i dagsläget 18 rum i korridor. Eftersom det finns en stor efterfrågan på lägenheter i stadsdelen ser AB Bostäder en möjlighet till förtätning med en ny byggnad innehållande cirka 60 lägenheter. För att göra det behövs en planändring.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Svärdfästet 4.

Utökning av verksamhetsområde vatten och avlopp, Kvarbo-Hästhagen (SP2)

Kvarbo-Hästhagen är ett område som idag har enskilt vatten och avlopp och behöver en förändrad struktur, ett så kallat omvandlingsområde. Kommunfullmäktige beslutade 21 december 2016 att bygga ut den allmänna va-anläggningen i området.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp till att omfatta Kvarbo-Hästhagen.

Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen, enheten 15 (SP3)

Planområdet ligger i Hässleholmen, söder om Kyrkvägen. Marken är i privat ägo och omfattar 2 147 kvadratmeter. Syftet är att göra det möjligt att stycka av fastigheten Enheten 15 till flera fastigheter. I övrigt sker inga förändringar i detaljplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Yttrande över planbesked för Frufällan, Längjum 4:17 (SP4)

Fastighetsägaren Söderängen fastigheter AB vill på ett område som ligger centralt i Frufällan, med god tillgång till service, uppföra radhus i två våningar med totalt åtta bostäder. Närheten till järnvägen och riksväg 42 gör att det krävs en del utredningar kring buller, hälsa och säkerhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen och tillåta bostäder på fastigheten Längjum 4:17. Exploatören ska bekosta detaljplanen och nödvändiga utredningar. I den mån ledningar behöver flyttas så ska det bekostas av exploatören.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-10-01 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol