Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2018-11-26 09.30

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-11-26 protokoll.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2020-09-02 11.12

Handlingar och ärendelista

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E1 Alt (M), (KD) 20181126 09.20 Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2019.pdf Pdf, 107.9 kB. 107.9 kB 2018-11-26 10.05
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut:

Redovisning av inneliggande avgivna motioner (KC1)

Kommunstyrelsen redovisade läget för inneliggande motioner och interpellationer till och med maj månad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna. Vänsterpartiet återkallade motionen ”Från funktionshinder till funktionsrätt”.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (S1)

Beslut: Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, valdes till Borås Stads ombud på bolagsstämman för Borås Stadshus AB verksamhetsåret 2019.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten (S2)

Beslut: Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten till och med 2019, i de aktiebolag och föreningar som kommunen är aktieägare i, utsågs Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd (S3)

Beslut: Kommunstyrelsen gav fullmakt åt Anders Waldau på Lokalförsörjningsförvaltningen att väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden till och med 2019.

Fullmakt för stadsjurister (S4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander och Karin Adamsson att företräda kommunen vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter till och med 2019.

Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden (S5)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att de medel som kommunen har innestående på bankkonton, liksom checkar, postväxlar och utbetalningskort, ska kvitteras av i första hand Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och i andra hand dess förste vice ordförande Annette Carlson (M).

Motion om att aktivt minska ohälsan i Borås Stad (PF1)

Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har lämnat in ett förslag om att Borås Stad aktivt ska börja arbeta med förebyggande sjukskrivning för alla anställda.

Borås Stad använder detta verktyg vid rehabilitering när det är möjligt och det förs samtal lokalt med både försäkringskassan och företagshälsovården om hur Borås Stad än mer rutinmässigt kan arbeta med förebyggande sjukpenning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att motionen var besvarad.

Försäljning av del av Solskenet 4, Viared Västra (M1)

Kommunen sålde i juni 2018 ett område i skyltläge på Viared Västra till Charmilla Viared AB, med en option. Den optionen verkställs nu i och med att kommunen överlåter ytterligare 20 701 kvadratmeter till bolaget för 11, 5 miljoner kronor. Villkoret är att köparen börjar bygga på området senast 31 maj 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 20 701 kvadratmeter av Solskenet 4 för 11,5 miljoner kronor till Charmilla Viared AB.

Försäljning av 95 600 kvadratmeter av Viared 14:19 (M2)

Ett köpeavtal har upprättats med Visionsbolaget 15211 AB, som håller på att byta namn till Viared LC AB, om försäljning av 95 600 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra för 45,5 miljoner kronor. På området ska köparen bygga lokaler för Ellos. Villkoret är att byggnationen påbörjar senast 31 oktober 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 95 600 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 45,4 miljoner kronor till Viared LC AB.

Friköp av tomträtt, Sköldskivlingen 1 (M3)

Bostadsrättsföreningen Sköldskivlingen 1 har begärt att få friköpa tomträtten till sin fastighet Sköldskivlingen 1. Enligt beslut i Kommunfullmäktige säljs tomträtten för 90 procent av aktuellt marktaxeringsvärde, vilket ger en köpeskilling på 6,1 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja tomträtten till fastigheten Sköldskivlingen 1 till Bostadsrättsföreningen Sköldskivlingen 1 för 6,1 miljoner kronor.

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2019 (E1)

Vård- och äldrenämnden har tagit fram förslag på timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2019. För privata utförare som utför både omsorgs- och serviceinsatser blir ersättningen 406 kronor/timma i tätort och 418 kronor/timma utanför tätort. För enbart serviceinsatser blir ersättningen 327 kronor/timma i tätort och 339 kronor/timma utanför tätort.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2019.

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (E2)

Kommunstyrelsen föreslås avskriva fordringar på sammanlagt 76 067 kronor. Anledningen är att pengarna inte kommit in trots att åtgärder vidtagits.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avskriva fordringar på sammanlagt 76 067 kronor.

Förändringar i externa borgensåtaganden och i Borås Stadshus AB 2018 (E3)

För att inte riskera att snedvrida konkurrensen ska Borås Stad vid utlåning eller borgen sträva efter marknadsmässiga villkor. Borgen till externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver få ett marknadsmässigt pris och borgensavgiften omprövas därför efter varje lånesättning.

Beslut: Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige är att påföra borgensavgifter på mellan 0,77 och 0,96 procent för borgensåtaganden för tre olika lån för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid. Samt att ingå borgen för Borås Stadshus AB:s lån på upp till 195 miljoner kronor.

Policy kring att motverka oegentligheter (E4)

Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” antogs 2015 som ett led i arbetet för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling. Eftersom den bara gäller till och med 2018 behöver Kommunfullmäktige besluta om en ny policy.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fatta beslut om att policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” ska gälla för både anställda och förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.

Budget 2019 (E5)

Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiets och Socialdemokraternas gemensamma budgetförslag innebär en förstärkning av nämndernas budgetar med 4 procent 2019 (5,1 procent 2018). Samtidigt har nämnderna ett effektiviseringskrav på 0,5 procent. Investeringsbudgeten ligger på 606 miljoner kronor (768 miljoner kronor 2018). Bland satsningarna finns bland annat:

  • 6,5 miljoner kronor till Grundskolenämnden för att öka tryggheten och studieron och för att förbättra resultaten i skolan.
  • 3,5 miljoner kronor till Förskolenämnden för att minska barngruppernas storlek.
  • 12,5 miljoner kronor till Sociala omsorgsnämnden för nya boenden.
  • 8,5 miljoner kronor till Individ- och familjeomsorgsnämnden för volymökning och för att ha öppet härbärget året runt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att anta Mitt-S-samverkans budgetförslag som budget för Borås Stad 2019.

Anmälningsärenden som hanteras i samband med budget 2019 (E6)

Följande anmälningsärenden behandlas i samband med budgeten för 2019:

  • Nybyggnation av inomhusskjutbana för polisutbildningen, beslut om genomförande från Lokalförsörjningsnämnden.
  • Rapport om behovet av träffpunkter för personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte har daglig sysselsättning från Sociala omsorgsnämnden.
  • Skrivelse om reinvestering i Borås simarena från Lokalförsörjningsnämnden.
  • Projekteringsframställan för Byttorpskolans om- och tillbyggnad från Lokalförsörjningsnämnden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendena till handlingarna.

Donation av skulpturer (E7)

Privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin vill donera två verk till Borås Stad för placering inne i nya kongresshuset. De båda konstverken är utförda av internationellt kända och etablerade konstnärer.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att ta emot donationen från Paul Frankenius och Joakim Hedin bestående av skulpturerna Alhambra av konstnären Pae White och skulpturen Powerless Structure av konstnärsduon Elmgreen och Dragset.

Begäran om underlag för beslut om riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del (SP1)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har analyserat hur den kan arbeta med att identifiera mark- och vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del, och Borås Stad har ombetts analysera om det finns sådana mark- och vattenområden inom kommunen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sända Borås Stads remissvar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Yttrande över ansökan om planbesked för Kv. Lyran 4 (SP2)

Syftet med planen är att upphäva bestämmelsen om fastighetsindelning för Lyran 4 och göra det möjligt att utöka fastigheten med mark österut från den kommunägda fastigheten Byttorp 3:1.

Beslut: Kommunstyrelsen hade inget att erinra.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-11-26 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol