Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-03-04 protokoll.pdf Pdf, 535 kB. 535 kB 2020-09-02 11.21

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-03-04.pdf Pdf, 21.3 MB. 21.3 MB 2019-02-27 14.44
Delegationsbeslut 2019-03-04.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-02-22 09.10
Kommunstyrelsen 2019-03-04 handlingar.pdf Pdf, 91.3 MB. 91.3 MB 2019-03-01 13.11

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-03-04 Alternativt förslag - slöseribokslut.pdf Pdf, 397.2 kB. 397.2 kB 2019-03-04 13.51
SP1 Tilläggsyrkande Planbesked KS 2019-03-04.pdf Pdf, 45 kB. 45 kB 2019-03-04 14.15
SP2 Tilläggsyrkande Planbesked KS 2019-03-04.pdf Pdf, 45.1 kB. 45.1 kB 2019-03-04 14.18
SP3 Alternativt förslag Utbyggnadsstrategi KS 2019-03-04.pdf Pdf, 451 kB. 451 kB 2019-03-04 14.22

 

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
initiativärende v ks 20190304.pdf Pdf, 97.3 kB. 97.3 kB 2019-03-04 08.11
KS190304 Initiativärende V presidiernas roll i bolagsstyrelser.pdf Pdf, 142.6 kB. 142.6 kB 2019-03-04 12.59
2019-03-04 Möjliggör för fler egna hem - Martin .pdf Pdf, 471.3 kB. 471.3 kB 2019-03-04 13.57


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E1 Protokollsanteckning KS 2019-03-04.pdf Pdf, 325 kB. 325 kB 2019-03-04 13.54
2019-03-04 PA E4 CKS initiaitivärende - Martin .pdf Pdf, 230.6 kB. 230.6 kB 2019-03-04 13.52
E5 Protokollsanteckning Svar på motion KS 2019-03-04.pdf Pdf, 425.3 kB. 425.3 kB 2019-03-04 14.07
KC1 Protokollsanteckning Årsredovisning KS 2019-03-04.pdf Pdf, 362.8 kB. 362.8 kB 2019-03-04 14.09
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Årsredovisning 2018 Kommunstyrelsen (KC1)

Årsredovisning 2018 för Kommunstyrelsen har upprättats.

Beslut: Årsredovisningen 2018 för Kommunstyrelsen godkändes och lades till handlingarna.

Plan för laddinfrastruktur för elfordon (KC2)

Kommunstyrelsen har inventerat behovet av infrastruktur för att kunna ladda elfordon. Inventeringen visar att det behövs laddmöjligheter på parkeringsplatser som kräver parkeringstillstånd för rörelsehindrade: Vid entrén till stadshuset och vid entrén till stadsarkivet. Dessutom behövs det god tillgång till laddmöjligheter för både elcyklar och elbilar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sända inventeringen av verksamhetsbehovet av laddinfrastruktur till Lokalförsörjningsnämnden.

Initiativärende: Reglera presidiernas roll i bolagsstyrelserna (KC3)

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindberg (V) föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur presidiernas roll i Borås Stads bolag kan regleras i styrelsernas arbetsordning. Syftet är att säkerställa att alla styrelseledamöter har tillgång till fullgod information.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnade över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Instruktioner till valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor (S1)

Kommunfullmäktige har utsett ombud och ersättare vid kommande bolagsstämmor under 2019. Instruktioner till dem ska fastställas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att fastställa instruktionerna till valda ombud inför 2019 års bolagsstämmor.

Kommunalt partistöd till Vänsterpartiet 2019 (S2)

Vänsterpartiet i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, och en granskningsrapport.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt partistöd 2019 kan betalas ut till Vänsterpartiet.

Kommunalt partistöd till Liberalerna 2019 (S3)

Liberalerna i Borås har kommit in med en redovisning av hur partistödet 2018 har använts, och en granskningsrapport.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt partistöd 2019 kan betalas ut till Liberalerna.

Marknadsföringssamarbete Borås Grand Prix 2019, Borås fältrittklubb (K1)

Borås fältrittklubb arrangerar för femte året Borås Grand Prix, som under de senaste åren arrangerats under namnet Gina Tricot Grand Prix. Tävlingarna i Borås ridhus har under åren haft hög uppmärksamhet i media och en stor publik. Det finns enligt Kommunstyrelsen anledning att tro att årets tävlingar också kommer få det, även om det marknadsföringsmässiga värdet i år är svårt att bedöma eftersom förutsättningarna förändrats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås fältrittklubb om marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 2019, och att kommunen betalar 75 000 kronor till klubben.

Svar på motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling (KU1)

Beslut: Ärendet utgick.

En arvsfond i takt med tiden (KU2)

Borås Stad har fått remissen En arvsfond i takt med tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, från Socialdepartementet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avstå från att yttra sig över remissen.

Svar på motion: Säg nej till cirkus med vilda djur (M1)

Ida Legnemark (V) har föreslagit att Borås Stad ska utreda möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där vilda djur ingår i underhållningen. Kommunstyrelsen konstaterar att det i och med den nya djurskyddslagen inte längre får finnas vilda djur på cirkusar, och därmed bör Borås Stad inte behöva ta hänsyn till den frågan när man ska upplåta mark åt cirkusar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen.

Markanvisningsansökan Dammsvedjan (M2)

Riksbyggen har ansökt om markanvisning för en del av fastigheten Gässlösa 5:1. På området, som ligger på gränsen mellan Kristineberg och Dammsvedjan, vill företaget bygga 225 bostäder. Enligt Kommunstyrelsen måste det först göras en övergripande studie av Kristineberg, Dammsvedjan och Gässlösa med fokus på frågor som trafik, kommunikationsstråk och grönområden, innan hela eller delar av området kan detaljplaneläggas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att man, i avvaktan på övergripande studier av områdets användning, inte är beredd att lämna någon markanvisning inom det berörda området.

Initiativärende: Möjliggör för fler egna hem (M3)

Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att redovisa hur man tänker göra fler tomter tillgängliga för försäljning till privatpersoner som vill bygga enbostadshus.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Strandvägens förskola, Sandared (E1)

Den nya Strandvägens förskola kommer ha 120 platser och blir ett komplement till de befintliga förskolorna i området. Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 till en beräknad kostnad av 37,9 miljoner kronor. Projektet har inte förändrats med vid upphandlingen har priset visat sig bli 1,5 miljoner kronor högre, bland annat på grund av en spillvattenledning som behöver flyttas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 39,4 miljoner kronor för att bygga Strandvägens förskola i Sandared. Förutsättningen är att Förskolenämnden ställer sig bakom beslutet.

Nybyggnad av Sörmarkslidens LSS (E2)

Sörmarkslidens LSS finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 till ett belopp på 18,1 miljoner kronor. Byggstart är beräknad till juni 2019 med inflyttning i augusti 2020. Boendet består av sex lägenheter och är utformat i LSS-standard för personer med funktionsnedsättning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden säger ja.

Nybyggnad av Färgargatans LSS (E3)

Byggnationen av ett nytt LSS-boende på Färgargatan i Kyllared finns med i Borås Stads investeringsbudget till en kostnad på 18,2 miljoner kronor. Byggstart är beräknad till juni 2019 med inflyttning i augusti 2020. Boendet består av sex lägenheter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan. Förutsättningen är att Sociala omsorgsnämnden säger ja.

Initiativärende: Ge Centrum för kunskap och säkerhet rätt förutsättningar (E4)

Annette Carlson (M) har lämnat in ett initiativärende om att Borås Stads Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) ska få ytterligare medel för att kunna rekrytera två utredare och fortsätta sitt framgångsrika arbete. CKS hade inför budget 2018 äskat 3 miljoner och fick 1,5 miljoner kronor. I budget 2019 fick CKS ytterligare 700 000 kronor för att tillsätta en utredartjänst.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avsluta initiativärendet.

Svar på motion: Borås Stad bör redovisa slöseri med skattemedel (E5)

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska ta fram ett ”slöseribokslut” där icke ändamålsenliga kostnader redovisas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB (E6)

En kapitaltäckningsgaranti har tidigare utfärdats för Borås Stadshus AB på begäran från bolagets externa revisorer. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar Borås Stad att Borås Stadshus AB har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet. Kapitaltäckningsgarantin behöver nu förnyas i samband med ny mandatperiod.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kapitaltäckningsgarantin till Borås Stadshus AB.

Intern kontroll uppföljning 2018 (E7)

Enligt Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har också gjort en egen uppföljning av sin interna kontroll.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018.

Initiativärende: Lokaler till föreningar som drabbats av branden i Knalleland (E8)

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska ta kontakt med stadens nämnder och uppmana dem att inventera sina lokaler för att se vilka som skulle kunna användas av de föreningar som drabbats av branden i Knalleland, under en övergångsperiod.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Yttrande över planbesked för Sandared, Viken 4:1 (SP1)

Två planbeskedsansökningar har kommit in gällande Sandared. Båda ligger på den västra sidan om Sandared nära Viaredssjön. Idag består området av två industrifastigheter men båda sökanden vill bostäder och eventuellt kontor, och är intresserade av samarbete och helhetstänk.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planbeskedet. Med tillägget att strandpromenaden ska vara tillgänglig för allmänheten. Exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

Yttrande över planbesked för Sandared, Viken 6:1 och Sandared 1:70 (SP2)

Två planbeskedsansökningar har kommit in gällande Sandared. Båda ligger på den västra sidan om Sandared nära Viaredssjön. Idag består området av två industrifastigheter men båda sökanden vill bostäder och eventuellt kontor, och är intresserade av samarbete och helhetstänk.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planbeskedet. Exploatörerna ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan (SP3)

Borås befolkning förväntas växa med 30 000 personer fram till år 2035. Det innebär att cirka 15 000 nya bostäder kommer behövas.

Utbyggnadsstrategin visar tillsammans med översiktsplanen för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Den beskriver kommunens syn på hur de centrala och centrumnära stadsutvecklingsområdena ska planeras och byggas ut. Förslaget till strategi har varit ute på remiss till kommunala förvaltningar och näringslivsorganisationer mellan november 2018 och februari 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – mer stad längs Viskan.

Svar på motion: Förtäta Borås stadskärna (SP4)

Morgan Hjalmarsson (FP) lämnade 2014 in en motion om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tredubbla Borås stadskärnas invånarantal till 2025, utifrån Vision 2025. Kommunstyrelsen anser att syftet med motionen tillgodoses genom översiktsplanen för Borås samt utbyggnadsstrategin.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Yttrande över planbesked för Centrum, Vile 5 (SP5)

En ansökan har kommit in om att stycka av fastigheten Vile 5 och bygga på två våningar på den blivande fastigheten Vile 7, det vill säga en del av Vile 5. Påbyggnaden ger möjlighet till fler bostäder centralt i Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planbeskedet. Exploatören ska ta samtliga kostnader för planen och dess genomförande.

Lokalisering av ett samlat skyttecenter i Borås (SP6)

Kommunstyrelsen fick i november 2017 i uppdrag att under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecenter i Borås, för att på så sätt minska antalet bullerutsatta områden och lösgöra strategisk mark. Förslaget innebär att man går från nio till två skytteanläggningar i kommunen. Utöver dem har militären sitt övningsområde på Bråt.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget om samlokalisering av ett nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Fritids- och folkhälsonämnden fick i uppdrag att vara kontakt för Skyttealliansen i det fortsatta arbetet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-03-04 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol