Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-05-06 protokoll.pdf Pdf, 572.9 kB. 572.9 kB 2020-09-02 12.12

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen-2019-05-06 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 33.6 MB. 33.6 MB 2019-04-26 12.28
Kommunstyrelsen-2019-05-06 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2019-04-26 12.28
Kommunstyrelsen-2019-05-06 handlingar Del 1.pdf Pdf, 57.1 MB. 57.1 MB 2019-04-26 12.28
Kommunstyrelsen-2019-05-06 handlingar Del 2.pdf Pdf, 89.7 MB. 89.7 MB 2019-04-26 12.29

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS190506 Tilläggsyrkande KU1.docx Word, 42 kB. 42 kB 2019-05-06 13.27
KS190506 Tilläggsyrkande SP6.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2019-05-06 13.27
2019-05-06 Alternativt förslag E5 M+KD.pdf Pdf, 517.2 kB. 517.2 kB 2019-05-06 13.47
2019-05-06 Alternativt förslag E6 M + KD.pdf Pdf, 349.4 kB. 349.4 kB 2019-05-06 13.47
Alternativ skrivelse SP1 M+KD.pdf Pdf, 67.1 kB. 67.1 kB 2019-05-06 13.47
Alternativt förslag SP2 KD.pdf Pdf, 110.8 kB. 110.8 kB 2019-05-06 13.47
KC2 Alternativt förslag M+ KD.pdf Pdf, 437.2 kB. 437.2 kB 2019-05-06 13.47
2019-05-06 Alternativt förslag SP2 SD.pdf Pdf, 44.8 kB. 44.8 kB 2019-05-06 14.31
2019-05-06 Alternativt förslag SP3 SD.pdf Pdf, 48.6 kB. 48.6 kB 2019-05-06 14.31
2019-05-06 Alternativt förslag KU1 M + KD.pdf Pdf, 620.3 kB. 620.3 kB 2019-05-06 15.31

 

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-05-06-Initiativärende-SD (1).pdf Pdf, 455 kB. 455 kB 2019-05-03 10.10

 

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

SKL-projekt för ett förenklat och effektivare styrsystem (KC1)

Sveriges kommuner och landsting, SKL, bjöd våren 2017 in till ett nätverksarbete för ett förenklat och effektivare styrsystem. Borås var en av elva kommuner som ingick i nätverket. Genomförandet har skett i två delar. Den första var att kartlägga det som uppfattas som problem med nuvarande styrmodell och planerings- och uppföljningsprocess, den andra att föreslå de förbättringar sin bör genomföras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen av Borås Stads deltagande i SKL-projektet Förenklat och effektivare styrsystem till handlingarna.

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem (KC2)

Under perioden oktober 2017 till och med januari 2019 deltog Borås Stad i SKL:s projekt Förenklat och effektivare styrsystem. Slutsatserna från projektet är att Borås Stad behöver gå mot en tillitsbaserad styrning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att revidera Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning.

Införande beslutsstödsystem (KC3)

I oktober 2017 fick kommunchefen i uppdrag att genomföra projektet Förenklat och effektivare styrsystem, ett nätverksarbete som SKL bjöd in till. Ett av de problemområden som låg till grund för ansökan var brist på analys. Som ett första steg genomfördes en förstudie som skulle ge en beskrivning av vad staden behöver för stöd vad gäller informationsstöd som främjar uppföljning, analys och beslut, ett beslutsstödsystem.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att införa ett beslutsstödsystem.

Hemlöshetskartläggning 2018 (KU1)

Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgsnämnden varje år kartlägga hemlösheten, analysera kommunens insatser och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga Individ- och familjeomsorgsnämndens kartläggning till handlingarna.

Inriktningsdokument ungdomsmottagningar (KU2)

Kommunstyrelsen antog 19 februari 2018 ett inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 2018-2022. Nu har ett förslag på avtal mellan Västra Götalandsregionen och Borås Stad tagits fram som bygger på en stegvis ökad ersättningstrappa.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet mellan Västra Götalands landsting genom Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås kommun avseende samverkan vid ungdomsmottagningen i Borås kommun 2019-2021.

Försäljning av fastigheterna Bosnäs 3:21 och 3:22 i Funningen (M1)

Lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag att se över möjligheten att sälja fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet. Fastigheterna Bosnäs 3:21 och 3:22 är just sådana fastigheter. Bosnäs 3:21 är den gamla lärarbostaden i Funningen och Bosnäs 3:22 är gamla Funningeskolan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer fastigheten Bosnäs 3:21 för 2 050 000 kronor till Jonatan och lena Wårfors, och fastigheten Bosnäs 3:22 för 1 370 000 kronor till Thomas och Margareta Wårfors.

Borås Arena 2.0 – begäran om utökad borgen (E1)

Borås Arena AB, ett av IF Elfsborg helägt bolag, äger Borås Arena och hyr ut den till Borås Stad. Arenan behöver byggas om och renoveras. Det handlar bland annat om byte av arenabelysning till en mer energieffektiv LED-belysning, nya storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem och tilläggsisolering på samtliga läktare förutom Elfsborgsläktaren.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Borås Arena AB en utökad borgen på 38 miljoner kronor plus moms för ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Det innebär att projektet Borås Arena 2.0 sammantaget har beviljats kommunal borgen med 100 miljoner kronor plus moms.

Remiss: Lite mer lika (E3)

Borås Stad har i likhet med övriga svenska kommuner erbjudits att lämna svar på förslaget till reviderat kostnadsutjämningssystem ”Lite mer lika”. Kommunstyrelsen anser att förslaget är genomarbetat och ställer sig positivt i sitt remissvar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka upprättat svar till Finansdepartementet.

Utökad ram för Borås Stads certifikats- och obligationsprogram (E4)

För att i god tid möta kommande finansieringsbehov för staden och de kommunala bolagen behöver internbanken utöka låneramarna i kommunens befintliga kapitalmarknadsprogram.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ska utöka sitt certifikatsprogram till en sammanlagd ram på 3 miljarder kronor samt sitt obligationsprogram till en sammanlagd ram på 6 miljarder kronor.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen med flera lagar från och med 1 juli 2019 (E5)

En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft 1 juli 2019. Lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar, bland annat införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Syftet är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta den reviderade taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från 1 juli 2019.

Svar på motion: Giftfri vardag (E6)

Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ska besluta att inventera förekomsten av produkter och material i kommunens förskolor som innehåller miljögifter och ersätta dem med miljövänliga alternativ, samt använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.

Beslut: Kommunstyrelsen ställde sig bakom motionen.

Samrådsyttrande över detaljplan för Myrås 1:163 med flera (Myråsskolan) (SP1)

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga ut Myråsskolan och att bygga en fullstor idrottshall för att ge plats åt 756 elever, att jämföra med dagens 500.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget. Med tillägget från M och KD att man vill pröva möjligheten att placera idrottshallen längre ifrån Skogslindsgatan för att ge plats för ytterligare på- och avstigningsplatser för eleverna.

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1, Ynglingagatan (SP2)

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga 60 nya bostäder på Norrmalm. Bostäderna är fördelade på tre byggnader i södra delen av området, norr om Sagavallen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Granskningsyttrande över detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:10 (Torpa-Sjöbo 2:24) (SP3)

Syftet med detaljplanen är att bygga bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 i Tosseryd. De synpunkter som kommit fram under samrådet har bland annat lett till att en trafikutredning tagits fram som undersöker konsekvenserna av tre olika trafikscenarion.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att detaljplanen ska antas i Kommunfullmäktige, efter att man väntat in ett exploateringsavtal som godkänts av Kommunstyrelsen. Det krävs också ett avtal med Trafikverket om utfart i Långestensrondellen.

Svar på motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav (SP4)

Kjell Hjalmarsson (MP) har i en motion föreslagit att man ska inventera alla konstgräsplaner med fokus på läckage till dagvatten och övrig miljö, att man vid risk att plast/gummigranulat sprids till miljön ska vidta åtgärder som till exempel filter i dagvattenbrunnar samt att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid snöröjning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bifalla motionen.

Samrådsyttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 (SP5)

Syftet med detaljplanen är att bygga ett flerbostadshus med cirka 60 lägenheter och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5. Området ligger utmed Trandaredsgatan och Kindsgatan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att man ser positivt på utökade möjligheter att bo i det urbana stråket utmed Trandaredsgatan, men anser att byggnaden ska lämna större distans mot gatan. Byggnadens gestaltning på norra delen kan vara högre för att markera platsen.

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken (SP6)

Västra Götalandsregionen ska varje år göra en avstämning av arbetet med implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljningen av målen. Kommunerna får då möjlighet att lämna yttranden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna bland annat följande synpunkter: För att uppnå fastställda mål om ökat resande krävs betydligt större satsningar i Borås och Boråsregionen. Borås Stad bygger infrastruktur för bättre framkomlighet för busstrafiken och det är viktigt att Västra Götalandsregionen möter upp satsningarna med en anpassad och attraktiv kollektivtrafik. Kommunala initiativ om ny teknik måste i större omfattning uppmuntras av Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan markanvändning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 (SP7)

Morgan Hjalmarsson (L) lämnade 2014 in en motion där Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området och tillåta bostäder. Nämnden beslutade i december 2018 att området inte bedöms vara lämpligt.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut och avsluta fullmäktigeuppdraget för Nordskogen.

Initiativärende: Utred otillbörliga relationer (PF1)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen uppdrar åt CKS att granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden för asylsökande eller de organisationer som staden haft samverkan med, har inträffat, och i de fall lagöverträdelser inte kan uteslutas att uppdra åt CKS att tillsammans med berörd personal samverka med polisen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-05-06 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol