Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-05-20 protokoll.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2019-06-04 07.39

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-05-20.pdf Pdf, 59.3 MB. 59.3 MB 2019-05-10 13.37
Delegationsbeslut 2019-05-20.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-05-10 14.03
Kommunstyrelsen-2019-05-20 handlingar.pdf Pdf, 76.7 MB. 76.7 MB 2019-05-15 14.20

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-05-20 Alt förslag CKS1 M+KD.pdf Pdf, 201.7 kB. 201.7 kB 2019-05-20 13.33
2019-05-20 Alt förslag KC1 M+KD.pdf Pdf, 197.8 kB. 197.8 kB 2019-05-20 13.33
2019-05-20 Alt förslag KC4 M + KD.pdf Pdf, 197.2 kB. 197.2 kB 2019-05-20 13.33
2019-05-20 Alt förslag KU1 KD.pdf Pdf, 72.5 kB. 72.5 kB 2019-05-20 13.33
2019-05-20 Alt förslag KU2 M + KD.pdf Pdf, 375.4 kB. 375.4 kB 2019-05-20 13.33
2019-05-20 alt förslag KU3 M+KD.pdf Pdf, 363.3 kB. 363.3 kB 2019-05-20 13.33
Alternativt förslag E4 SD.doc Word, 149.5 kB. 149.5 kB 2019-05-20 13.52
Alternativt förslag E7 SD.docx Word, 62.2 kB. 62.2 kB 2019-05-20 13.52
Tilläggsyrkande E2 SD.doc Word, 153 kB. 153 kB 2019-05-20 13.57
Tilläggsyrkande SP2 SD.doc Word, 151 kB. 151 kB 2019-05-20 13.57


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS190520 ku2 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2019-05-20 13.18
Protokollsanteckning CKS1 SD.docx Word, 512.6 kB. 512.6 kB 2019-05-20 13.53
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Svar på initiativärende: Utredning om Borås Stads bolag (KC1)

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har lämnat in ett initiativärende med förslaget att en partiöverläggning ska hållas för att diskutera hur en utredning om Borås Stads bolag skulle kunna genomföras. Kommunstyrelsen bedömer att frågan är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny mandatperiod.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag att särskilda partiöverläggningar kring Borås Stads bolag kommer att hållas under den innevarande mandatperioden.

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån med mera (KC2)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga ekonomichefen Magnus Widén, budgetchefen Roger Cardell och finanssekreterare Carina Andell att två i förening underteckna handlingar för upptagande av lån med mera.

Budgetuppföljning tertial 1 Kommunfullmäktige (KC3)

Budgetuppföljning tertial 1 för Kommunfullmäktige har upprättats.

Beslut: Budgetuppföljning tertial 1 Kommunfullmäktige godkändes och lades till handlingarna.

Budgetuppföljning tertial 1 Kommunstyrelsen (KC4)

Budgetuppföljning tertial 1 för Kommunstyrelsen har upprättats.

Beslut: Budgetuppföljning tertial 1 Kommunstyrelsen godkändes och lades till handlingarna.

Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden (S1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att innestående medel på bankkonton samt utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort intill 2019 års utgång ska kvitteras av Kommunstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Kommunstyrelsens andre vice ordförande samt redovisningschef, finanssekreterare och en ekonom.

Svar på motion: Avskaffa tjänstemän – tillsätta tjänstepersoner (PF1)

Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska ersätta könssuffixen man och kvinna med det könsneutrala –person. Det är dock inget som Kommunstyrelsen rekommenderar. Det kan finnas lagar som reglerar begrepp och det kan finnas andra könsneutrala ord eller ändelser som till exempel ombud istället för ombudsperson, som är mer lättillgängliga och lättbegripliga.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att motionen är besvarad.

Svar på motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet (KU1)

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD) har i en motion föreslagit att trygghetslarm i bostaden ska bli kostnadsfritt igen. Ärendet har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet. Kommunstyrelsen anser att avgiften på 100 kronor per månad och brukare är låg i förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads drogpolitiska handlingsplan 2019 (KU2)

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam handlingsplan. Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Svar på motion: Fristående gruppboende för yngre dementa (KU3)

Anna Christensen (M) har i en motion föreslagit att Borås Stad sla utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett LSS-boende, som är anpassat för de under 65 år som drabbats av demens. Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad eftersom det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden planerar dessutom att öka antalet platser för unga demenssjuka i framtida lokalresursplan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Internkontrollplan 2019 samt redovisning av intern kontroll 2018 för de kommunala bolagen (E1)

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontrollarbetet behöver utvecklas. Särskilt viktigt anses det vara att Borås Energi och Miljö stärker sitt interna kontrollarbete.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av intern kontroll 2018 och intern kontrollplan 2019 för Borås Stads bolag. Borås Energi och Miljö AB:s interna kontroll bedöms dock som bristfällig eftersom det saknas ett övergripande system för intern styrning och kontroll.

Uppföljning intern kontrollplan 2018 (E2)

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års plan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av intern kontroll 2018.

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (E3)

Räddningstjänstförbundet för Södra Älvsborg redovisar ett resultat för 2018 på 2,3 miljoner kronor, jämfört med 6,5 miljoner kronor för 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att bevilja direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Svar på motion: Professionalisera bolagsstyrelserna (E4)

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ska presentera förslag till Kommunfullmäktige om nya former för de kommunala bolagsstyrelserna i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen genom att ta in partiobunden kompetens. Kommunstyrelsen bedömer att frågan är naturlig att ta upp i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny mandatperiod.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att motionen är besvarad.

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E5)

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Resultatet redovisas till 816 000 kronor, jämfört med 1 952 000 kronor 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att bevilja direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Svar på motion: Borås ska satsa på eldrivna fordon (E6)

Morgan Hjalmarsson (L) har i en motion föreslagit att kommunens färdtjänstbilar och personbilar ska vara eldrivna senast 2020. Kommunstyrelsen ser att motionen har goda intentioner och att vi i staden arbetar i samma riktning. När nya fordon köps in rekommenderas i möjligaste mån elfordon. För att kunna få en snabbare förändring av fordonsparken till att bli fossilfri behövs flera miljövänliga alternativ samtidigt, till exempel biogasbilar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten (E7)

I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen gjorde 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av granskningen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringen av riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkoncern och att för egen del godkänna densamma.

Initiativärende: Borås Stads gymnasielever måste även fortsättningsvis ha möjlighet att få kunskap om att starta och driva eget företag (N1)

I ett initiativärende från Moderaterna 2018 lyfter man frågan om Ung Företagsamhet Älvsborgs ekonomiska situation där man saknar långsiktig finansiering från kommunerna.

Beslut: Kommunstyrelsen har beviljat 500 000 kronor i 2019 års budget och därmed anses ärendet avslutat.

Svar på initiativärende: Säkra företagandet (N2)

I ett initiativärende föreslår Sverigedemokraterna att kommunerna i Boråsregionen stöttar Ung Företagsamhet Älvsborgs verksamhet med ett bidrag som är proportionellt till antalet folkbokförda invånare 2018. Det skulle för Borås Stads del innebära 250 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avvakta beslut i väntan på en pågående utredning om finansieringsmodellen hos Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

Svar på motion: Central ställplats för husbilar (SP1)

Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har lämnat in ett förslag om att Tekniska nämnden ska ta fram en lämplig plats för en central ställplats för husbilar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till någon form av grönska/plantering kring parkeringen Övre Brodal, samt att man ska utreda vad det skulle kosta att ordna en ställplats som även erbjuder elektricitet, vatten och avlopp.

Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) (SP2)

Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder på den parkeringsplats som finns där idag och att göra det möjligt att etablera centrumverksamhet vid markplan. Under planprocessen kommer en markanvisningstävling hållas med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget.

Svar på motion: Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (CKS1)

Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska arbeta aktivt tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på brottsutsatta områden i centrala Borås. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning. Målet är att den ska vara klar för beslut i höst.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Svar på initiativärende: Förtydliga beredskapen (CKS2)

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) påpekar i ett initiativärende att det finns en informationsbrist om Krisledningsnämndens uppdrag och ansvar samt om händelser som branden på Evedalsgatan den 27 februari är av arten ”extra ordinära händelser i fredstid”. De vill att nämndens ansvar och arbetssätt förtydligas och tolkas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-05-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol