Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-09-02 protokoll.pdf Pdf, 406 kB. 406 kB 2020-09-02 12.17

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen-2019-09-02 anmälningsärenden.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2019-08-23 10.12
Kommunstyrelsen-2019-09-02 delegationsbeslut.pdf Pdf, 85.8 kB. 85.8 kB 2019-08-23 10.13
Kommunstyrelsen-2019-09-02 handlingar.pdf Pdf, 17.4 MB. 17.4 MB 2019-08-28 14.14

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-02 Alt förslag M+KD KC1.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2019-09-02 13.34
2019-09-02 Alt förslag M2 M+KD..docx Word, 42.2 kB. 42.2 kB 2019-09-02 13.34
2019-09-02 Alternativt förslag KU2 M+KD.docx Word, 59 kB. 59 kB 2019-09-02 13.34
KC1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 57.1 kB. 57.1 kB 2019-09-02 14.02
KC1 Bilaga 'Handlingsplan socialt hållbart Borås'.pdf Pdf, 250.2 kB. 250.2 kB 2019-09-02 14.02
M2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 78.2 kB. 78.2 kB 2019-09-02 14.02


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-09-02 Rädda skyttet i Borås.docx Word, 176.4 kB. 176.4 kB 2019-09-02 10.34
2019-09-02 Initiativärende fler områden med småhustomter i Borås.docx Word, 93.8 kB. 93.8 kB 2019-09-02 13.34
2019-09-02 Initiativärende utred förutsättningarna för ny av och påfart vid Boråstorpet.docx Word, 94.2 kB. 94.2 kB 2019-09-02 13.34


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
V KU1 190902 Protokollsanteckning.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2019-09-02 13.13
2019-09-02 Protokollsanteckning M1 M + KD.docx Word, 91.6 kB. 91.6 kB 2019-09-02 13.35
M1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 486.9 kB. 486.9 kB 2019-09-02 14.03
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (KC1)

Borås Stad ska påbörja ett långsiktigt arbete för att minska skillnaderna i livsvillkor. Projektet går under namnet Socialt hållbart Borås – vi tar ansvar för barn och unga.

Styrgruppen för projektet har valt att under den första perioden att fokusera på barn och unga. Ett strategiskt inriktningsdokument och en handlingsplan med en politisk del och en verkställighetsdel.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde det strategiska inriktningsdokument och den politiska handlingsplanen.

Kommunstyrelsen beslutade också att lägga informationen om verkställighetsplanen till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i planen som längre fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder.

Sociala bostäder – ansvarsfördelning och process (KU1)

Individ- och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om att ändra ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.

Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktiga att besluta:

  • I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente stryks ”Det inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen” till.
  • I Arbetslivsnämnden reglemente läggs ”Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder” till.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020.

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 (KU2)

I en skrivelse redovisar Brottsförebyggande rådet (Brå) det arbete som genomförts under 2018. Brå:s roll är att följa upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen lade informationen till handlingarna.

Svar på initiativärende om att göra det möjligt för fler att bygga småhus (M1)

Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) anser i ett initiativärende att kommunen ska ge möjlighet för fler att kunna bygga småhus i attraktiva lägen.

Stadsledningskansliets mark- och exploateringsavdelning svarar att kommunala småhustomter säljs genom småhustomtkön som finns på kommunens webbplats. Just nu finns cirka 35 tomter till salu. Kommunen har flera styrdokument som beskriver hur och var bostäder ska planeras. Fler småhustomter kan tillskapas dels genom nya detaljplaner för ändamålet och dels genom att aktivera äldre oexploaterade detaljplaner.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Riktlinjer för trädvårdsarbete (M2)

Ärendet utgick.

Initiativärende: Planera för fler områden med småhustomter (M3)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att Borås Stad planerar för fler enbostadshus. Fler småhustomter behöver finnas tillgängliga för dem som står i tomtkön men kommunen bör dessutom arbeta aktivt med att erbjuda markanvisning åt byggherrar som vill bygga enbostadshus. I initiativärendet föreslås att Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att påbörja arbetet med att planera för nya områden med småhustomter i Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (E1)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, föreslår en höjning av taxan för 2020 med 3 procent. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa taxa för SÄRF:s myndighetsutövning.

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans Donation (E2)

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation har skickat in bokslut och revisionsberättelse för 2018 års verksamhet. Resultatet för 2018 är -257 000 kronor. Enligt stiftelsens ska Kommunfullmäktige ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås (E3)

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har skickat in årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. Stiftelsen redovisar ett resultat om 65 000 kronor och det egna kapitalet uppgår till 1 167 000 kronor. Enligt stadgarna ska Kommunstyrelsen bevilja ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Inhyrning av förskola på Norrby 2:1 (E4)

Förskolenämndens bedömning är att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Fastigheten Norrby 2:1 ska ersätta de lokaler som idag finns på Norrbyskolan. Den nya förskolan ska ha sex avdelningar med plats för 100 barn och tillagningskök. Förskolan ska också ha en lekgård som kan användas av både förskolan och de boende i området.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra förskolelokalen Norrby 2:1, Spinnaren 10, för Förskolenämnden till en årlig hyra på 2,6 miljoner kronor.

Initiativärende: Rädda skyttet i Borås (SP1)

M och KD föreslår i ett initiativärende att det ansvariga kommunalrådet regelbundet informerar Kommunstyrelsen om hur arbetet med ett samlat skyttecenter fortgår och vilka åtgärder som vidtas för att möjliggöra skytteföreningarnas verksamhet till dess att skyttecentret är på plats.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Initiativärende: Utred förutsättningarna för av- och påfart vid Västra Viared (SP2)

Ett problem för näringslivet på Viared är att det saknas en av- och påfart vid Boråstorpet som skulle kunna korta både restid och körlängd. Det bör staden ta ansvar för att lösa, påpekar M och KD i ett initiativärende. Partierna föreslår att Stadsledningskansliet får i uppdrag att utreda och redogöra för förutsättningarna och kostnaden för en av- och påfart vid Boråstorpet, Viared.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-09-02 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol