Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-05-17 Protokoll.pdf Pdf, 482.9 kB. 482.9 kB 2021-06-07 15.20
Kommunstyrelsen 2021-05-17 Bilagor.pdf Pdf, 894.2 kB. 894.2 kB 2021-06-07 15.20

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-05-17 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 54 MB. 54 MB 2021-05-07 12.56
Kommunstyrelsen 2021-05-17 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-05-07 12.56
Kommunstyrelsen 2021-05-17 Handlingar Del 1.pdf Pdf, 83.1 MB. 83.1 MB 2021-05-12 11.58
Kommunstyrelsen 2021-05-17 Handlingar Del 2.pdf Pdf, 62.6 MB. 62.6 MB 2021-05-07 12.58

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kc6 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 110.8 kB. 110.8 kB 2021-05-17 14.04
KS210517 E10 Protokollsanteckning V.docx Word, 41.5 kB. 41.5 kB 2021-05-17 13.53

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll högst upp på sidan.

Tilläggsbudget 2, 2021 (E11)

En skatteunderlagsprognos i slutet av april visar bättre siffror än väntat, +17 miljoner kronor för 2021 och 32 miljoner kronor 2022. Kommunstyrelsen föreslår därför att några nämnder får utökade kommunbidrag att betrakta som en generell höjning. Till det kommer statliga tillskott beräknade till 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag för 2021:

  • Grundskolenämnden: 21,0 miljoner kronor
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 5,0 miljoner kronor

Följande nämnder får del av Borås Stads tilldelning av riktade medel under 2021, aviserade i regeringens vårproposition för 2021:

  • Förskolenämnden: 1,0 miljoner kronor
  • Grundskolenämnden: 1,0 miljoner kronor
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 2,0 miljoner kronor

Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025 (E5)

I november 2020 beslutade Riksidrottsförbundet, SVT och Borås Stad att ställa in SM-veckan vinter i februari 2021. Bakgrunden var covid-19 förstås.

På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) i januari beslutades att ge Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka om Borås Stad är intresserade av att stå värd för SM-veckan 2025.

Kommunstyrelsen beslutade:

Kommunstyrelsen ser positivt på att få arrangera en fullskalig SM-vecka vinter 2025. Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att å kommunens vägnar skicka in en ny ansökan till Riksidrottsförbundet som uppfyller evenemangets aktuella kriterier samt huvudidrotten längdskidors kravspecifikation.

Projekteringsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9 (E1)

Borås Stad har behov av att utöka antalet platser för elever 7-9. Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola för cirka 600 elever. I dag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och anpassningar krävs till moderna arbetssätt. Även nya specialsalar, grupprum, ett bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor behöver skapas för en god verksamhet. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänta och föreslås rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall, ny matsal, modernt tillagningskök samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum.

Man avser också skapa trygg och säker skolväg för eleverna, med särskilt fokus på stråket från Norrby.

Kommunstyrelsen beslutade:

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Grundskolanämnden tillstyrker förslaget avseende ombyggnad av Särlsskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärenden
Dnr 2021-00344 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut
Dnr 2021-00351 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås
Dnr 2021-00403 1.1.1.4 Programområde 1

5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås
Dnr 2021-00387 1.1.1.4 Programområde 1

6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås
Dnr 2021-00399 1.1.1.4 Programområde 1

7. Kc4 Avsägelse och fyllnadsval till Styrelsen för Coompanion Sjuhärad - Kooperativ utv. Sjuhärad och Kilmatråd Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1

8. Kc5 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
Dnr 2021-00355 1.2.2.0 Programområde 1

9. Kc6 Uppföljande granskning av informationssäkerhet
Dnr 2021-00212 1.2.3.3 Programområde 5

10. Kc7 Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Rättsliga tvister
Dnr 2021-00158 1.1.2.25 Programområde 1

11. Kc8 Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande
Dnr 2021-00236 1.2.3.3 Programområde 4

12. Kc9 Budgetuppföljning tertial 1 2021, Kommunfullmäktige
Dnr 2021-00360 1.2.4.1 Programområde 1

13. Kc10 Budgetuppföljning tertial 1 2021, Kommunstyrelsen
Dnr 2021-00359 1.2.4.1 Programområde 1

14. KU1 Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Hjälp barn i missbruksmiljö!
Dnr 2019-00119 1.1.1.1 Programområde 2

15. KU2 Svar på remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder
Dnr 2021-00253 2.1.1.0 Programområde 1

16. M1 Svar till HusArvid på markanvisningsansökan för projektet Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 5:1, väster om Viareds Sommarstad
Dnr 2020-00326 3.1.2.2 Programområde 4

17. M2 Samverkansavtal avseende skyddsvall längs med Herrljungagatan, Alideberg, Glesvingen 12 och 17
Dnr 2021-00395 3.1.2.25 Programområde 4

18. M3 Exploateringsavtal, Glesvingen 12 och 17, Alideberg
Dnr 2021-00394 3.1.2.7 Programområde 4

19 M4 Markanvisning till Kynningsrud Bostäder AB efter vunnen markanvisningstävling för bostadsbebyggelse inom fastigheten Eken 15 i Parkstaden
Dnr 2021-00285 3.1.2.2 Programområde 4

20. E1 Projekteringsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9
Dnr 2021-00334 2.6.1.1 Programområde 5

21. E2 Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd
Dnr 2020-00962 1.1.2.25 Programområde 3

22. E3 Information om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021
Dnr 2021-00322 3.7.1.0 Programområde 2

23. E4 Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden
Dnr 2019-00740 1.2.4.0 Programområde 4

24. E5 Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025
Dnr 2021-00268 3.6.7.0 Programområde 4

25. E6 Uppföljning intern kontrollplan 2020 för de kommunala bolagen
Dnr 2021-00255 1.2.3.2 Programområde 1

26. E7 Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Dnr 2021-00206 1.2.4.1 Programområde 1

27. E8 Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder
Dnr 2021-00377 1.2.4.0 Programområde 1

28. E9 Uppföljning intern kontrollplan 2020
Dnr 2021-00221 1.2.3.2 Programområde 1

29. E10 Revidering av Regler för internhyra
Dnr 2020-00309 2.6.4.0 Programområde 5

30. E11 Tilläggsbudget 2 2021
Dnr 2021-00208 1.2.4.1 Programområde 1

31. SP1 Miljörapport 2020 för Borås Stad
Dnr 2020-00651 3.2.1.0 Programområde 5

32. SP2 Borås Stads yttrande över remiss: Regional avfallsplan 2021-2030
Dnr 2021-00101 1.1.2.1 Programområde 5

33. SP3 Politiskt stödbrev för projektansökan till Viable Cities
Dnr 2021-00389 3.2.1.0 Programområde 5

34. SP4 Granskningsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns kommun
Dnr 2020-00270 3.1.1.5 Programområde 4

35. SP5 Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 17
Dnr 2015-00444 214 Programområde 4

36. SP6 Yttrande över ansökan om planbesked för Sandared 1:613
Dnr 2021-00066 3.1.1.2 Programområde 4

37. SP7 Yttrande planbesked för Grönfinken 1 Borås
Dnr 2020-00918 3.1.1.2 Programområde 4

38. SP8 Uppdrag för bostäder med särskilt stöd i Viskafors
Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4

39. SP9 Borås Stads remissyttrande över Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län
Dnr 2021-00137 1.1.2.1 Programområde 5 37.

40. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen
Dnr 2021-00352 1.4.1.25 Programområde 1

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-05-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol