Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08.pdf Pdf, 837.6 kB. 837.6 kB 2021-11-18 11.22
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 Bilagor.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-11-18 11.23

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-11-08 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 21.4 MB. 21.4 MB 2021-11-08 12.44
Kommunstyrelsen 2021-11-08 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-10-29 08.46
Kommunstyrelsen 2021-11-08 Handlingar.pdf Pdf, 27 MB. 27 MB 2021-11-04 09.10

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00792 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00790 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Förlängning av styrdokument 2021
  Dnr 2021-00799 1.2.2.0 Programområde 1
 5. Kc2 Attest- och utanordningsrätt 2022
  Dnr 2021-00635 1.2.3.0 Programområde 1
 6. Kc3 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB
  Dnr 2021-00634 1.1.1.3 Programområde 1
 7. Kc4 Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden
  Dnr 2021-00633 1.2.3.2 Programområde 1
 8. Kc5 Fullmakt för stadsjurister
  Dnr 2021-00632 1.3.1.4 Programområde 1
 9. Kc6 Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd
  Dnr 2021-00631 1.3.1.4 Programområde 1
 10. Kc7 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
  Dnr 2021-00630 1.1.1.3 Programområde 1
 11. Kc8 Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån m.m
  Dnr 2021-00629 1.2.3.2 Programområde 1
 12. Kc9 Tillämpning av regler för ersättning vid studier till förtroendevalda.
  Dnr 2020-00790 1.1.1.25 Programområde 1
 13. Kc10 Kommunala uppdrag (val i KS)
  Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 14. Kc11 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Inrätta en utrednings- och utbildningsfunktion under koncerninköp
  Dnr 2021-00297 1.1.1.1 Programområde 5
 15. KU1 Redovisning av Stadsledningskansliet inkomna synpunkter januari - juni 2021
  Dnr 2021-00776 1.4.2.1 Programområde 1
 16. KU2 Svar på Motion av Anders Alftberg (SD) Motion: Utveckla stödet till barn med autism
  Dnr 2020-00513 1.1.1.1 Programområde 3
 17. KU3 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2021
  Dnr 2021-00479 3.7.2.25 Programområde 2
 18. M1 Markanvisning Domstolsverket, del av Laxöringen 14, mellan Boråshallen och riksväg 40
  Dnr 2021-00491 3.1.2.2 Programområde 4
 19. M2 Friköp av tomträtten till Betslet 4, Svedjegatan 31-35, Dammsvedjan
  Dnr 2021-00746 3.1.2.6 Programområde 4
 20. E1 Förändringar i externa borgensåtaganden 2021
  Dnr 2021-00811 2.4.2.4 Programområde 1
 21. E3 Tilläggsförslag Budget 2022
  Dnr 2021-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 22. E2 Anslagsframställan Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås
  Dnr 2019-00117 2.6.1.1 Programområde 5
 23. SP1 Borås Stads remissyttrande över Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomi
  Dnr 2021-00556 1.1.2.1 Programområde 5
 24. SP2 Detaljplanuppdrag för utbyggnad av Tummarpskolan
  Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4
 25. SP3 Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetupprag 2021)
  Dnr 2021-00189 3.2.1.0 Programområde 5
 26. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen
  Dnr 2021-00807 1.4.1.25 Programområde 1
 27. CKS2 Samråd om riskhanteringsplan för Borås enligt översvämningsdirektivet
  Dnr 2021-00431 3.2.2.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 46 kB. 46 kB 2021-11-08 13.32
KU2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 56.3 kB. 56.3 kB 2021-11-08 13.32

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 160.1 kB. 160.1 kB 2021-11-08 13.32
KC1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2021-11-08 13.32
2021-11-08 Protokollsanteckning E3 Tilläggsförslag Budget 2022.docx Word, 38.3 kB. 38.3 kB 2021-11-08 13.33
2021-11-08 Protokollsanteckning KU3 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.docx Word, 38.7 kB. 38.7 kB 2021-11-08 13.33
211108 E3 Tilläggsförslag till budget 2022.docx Word, 42.8 kB. 42.8 kB 2021-11-08 13.32

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som publiceras inom kort.

Förlängning av styrdokument 2021 (Kc1)

Kommunstyrelsen har beslutat förlänga tiden för flera viktiga styrdokument. Styrdokument anger specifika regler för en viss verksamhet och hur länge de gäller.

Bland de dokument vars gällandetid nu förlängs finns Borås Stads Miljöpolicy, Miljömål och Grönområdesplan.

Det handlar om styrdokument som inte kommer att vara klara för hantering i Kommunfullmäktige före årsskiftet, eller under de första månaderna under 2022, och av det skälet behöver förlängas.

Till exempel har Miljö- och konsumentnämnden begärt att miljöpolicyn och miljömålen förlängs i väntan på ett nytt styrdokument som ska ersätta det gamla med ett nytt och mer ekologiskt övergripande.

På motsvarande sätt flyttar Individ- och familjeomsorgsnämnden fram en revidering av programmet mot hemlöshet till 2022. Då vill man utvidga arbetssättet till att omfatta fler nämnder och koppla det till andra program och inte minst till satsningen Socialt hållbart Borås, kraftsamlingen mot ojämlikhet och utanförskap.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:

Följande styrdokument förlängs till och med 2022:

 • Program mot hemlöshet
 • Grönområdesplan
 • Styr- och ledningssystem
 • Riktlinjer för medborgardialog
 • Miljöpolicy
 • Miljömål
 • Träbyggnadsstrategi
 • Internationell policy
 • Program för ett tillgängligt samhälle
 • Riktlinje för förvärv och försäljning av mark

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att förlänga:

 • Regler för specialkost i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan till 2022

Motion: Inrätta en utrednings- och utbildningsfunktion under koncerninköp (Kc11)

Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) föreslår en utrednings- och utbildningsfunktion under avdelningen koncerninköp, som ansvarar för kommunens centrala och övergripande upphandlingar. Den nya funktionen ska vara både granskande och coachande. Granskande för att hitta områden där nuvarande upphandling inte sker på bästa sätt, och coachande i meningen stödjande och vägledande för kommunens förvaltningar i deras upphandlingsarbete.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Redovisning av synpunkter som kommit in till Stadsledningskansliet januari-juni 2021 (KU1)

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda möjlighet att enkelt höra av sig till kommunen för invånare, brukare och kunder.

Under perioden januari-juni 2021 fick Stadskansliet in totalt 18 synpunkter. Sex av dessa var klagomål, sex var frågor och sex var förslag. Inget avsåg beröm. Flest synpunkter fick avdelningen Kvalitet och utveckling. I stort sett alla synpunkter och frågor hanterades och avslutades i tid, folk har fått svar och allt har rullat på enligt rutiner.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Markanvisning Domstolsverket, del av Laxöringen 14, mellan Boråshallen och riksväg 40 (M1)

I dag är Tingsrätten i Borås inhyst i rådhuset i centrala Borås. Lokalerna är inte de bästa för dagens verksamhet och man behöver nya. Domstolsverket är den myndighet som förser Sveriges domstolar med lokaler. Tingsrätten i Borås har behov av en ny tomt som kan möjliggöra en byggnad på ca 6 000 kvadratmeter LOA (lokalarea). Domstolsverket har ansökt om markanvisning på fastigheten Laxöringen 14.

Starkt bidragande orsak till att fastigheten bedöms vara lämplig är närheten och kopplingen till kvarteret Horngäddan, strax norr om riksväg 40, som nu planläggs för kriminalvård, polismyndighet och eventuellt också åklagarmyndighet. I den befintliga detaljplanen finns möjligheten till gata och vägport under riksvägen som kommer länka samman Horngäddanområdet med en tingsrättsbyggnad på̊ kvarteret Laxöringen.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutade att ingå markanvisningsavtal med Domstolsverket för ny Tingsrättsbyggnad, inom ca 4 200 kvm stort område av kv Laxöringen intill riksväg 40.

Tilläggsförslag Budget 2022 (E3)

Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober om förslag till budget 2022 för Borås Stad. Budgeten kommer att behandlas av Kommunfullmäktige den 17-18 november.

Mitt-S-samverkan föreslår nu att Kommunstyrelsens förslag till Budget 2022 kompletteras med att Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden tillförs ytterligare Kommunbidrag för 2022.

Förslaget ser ut så här:

Grundskolenämnden tillförs 1,3 miljoner kronor för ytterligare förstärkning av modersmålsundervisning och studiehandledning på̊ modersmål genom Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs 1,6 miljoner kronor, bland annat för att förebygga vräkningar och underlätta för människor att erhålla och behålla en bostad. Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs 2,0 miljoner kronor för de ambitionshöjningar som ansvaret för boendeprocessen och avhopparverksamheten för organiserad brottslighet innebär.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2022 beslutad i KS 2021-10-25 kompletteras enligt nedan:

Grundskolenämnden tillförs 1,3 mnkr för ytterligare förstärkning av modersmålsundervisning och studiehandledning på̊ modersmål genom Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs 1,6 mnkr, bland annat för att förebygga vräkningar och underlåta för människor att erhålla och behålla en bostad.

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs 2,0 mnkr för de ambitionshöjningar som ansvaret för boendeprocessen och avhopparverksamheten för organiserad brottslighet innebär.

Sociala omsorgsnämnden tillförs 350 tkr då avgiften för boendestöd avskaffas.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-11-08 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol