Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Beslut och protokoll

Under följande länkar hittar du handlingar, beslut och protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnders sammanträden.

 • Ordförandeklubba Tekniska nämnden, sammanträde 2020-10-28 13.00
  t Digitalt sammanträde via Microsoft Teams
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt...
 • Ordförandeklubba Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2020-10-27 18.00
  t Ramnåsgatan 1, Sessionssal
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i fo...
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2020-10-27 15.00
  t Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandr...
 • Kommunstyrelsen sammanträder Kommunstyrelsen, sammanträde 2020-10-26 09.30
  t Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42
  Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Ko...
 • Barn som hoppar i vattenpöl Förskolenämnden, sammanträde 2020-10-22 17.00
  t Borås Kongress, konferenslokal Tacitus
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn från 6 månader och tills dess att barnet börjar grundskolan. Nämnden an...
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-10-22 13.15
  t Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55
  Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt pl...
 • Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2020-10-20 17.00
  t KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Sturegatan 42, Borås
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljö...
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde 2020-10-20 17.00
  t lokal Älvsborg A och B, Grand Hotell
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger...
 • Arbetslivsförvaltningens entré Arbetslivsnämnden, sammanträde 2020-10-20 17.00
  t Arbetslivsförvaltningen Bryggargatan 15, plan 4
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Ordförandeklubba Överförmyndarnämnden, sammanträde 2020-10-20
  t Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn elle...
 • Ordförandeklubba Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2020-10-20 14.00
  t Individ- och omsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta...
 • Viskastrandsgymnasiet Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2020-10-20 13.15
  t Kongresshuset, lokal Franklin, Akademiplatsen 2
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda...
 • Ordförandeklubba Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2020-10-19 17.30
  t Bryggaregatan 15
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lage...
 • House of Knowledge av Jaume Plensa. Kulturnämnden, sammanträde 2020-10-19 17:00
  t Microsoft Teams och Röda Rummet, Kulturhuset. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten
  Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omf...
 • Sturegatan 38 Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-10-19 16.00
  t Kommunstyrelsens sessionssal samt Microsoft Teams
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisation...
 • Fulllmäktigehuset Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-10-15 18.00
  t Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås
  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.
 • Sessionsalar Borås Stadshus AB, sammanträde 2020-10-12 09:30
  t Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42
  Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera de...
 • Kommunstyrelsen sammanträder Kommunstyrelsen, sammanträde 2020-10-12 09.30
  t Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42
  Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Ko...
 • Sturegatan 38 Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2020-09-30 16.00
  t Vävarsalen i Kulturhuset samt digitalt via Microsoft Teams (valfritt)
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisation...
 • Ordförandeklubba Tekniska nämnden, sammanträde 2020-09-30 13.00
  t Digitalt sammanträde via Microsoft Teams
  Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt...

För fler beslut och protokoll besök respektive webbsida för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnderna.

Senast ändrad: 2020-10-12 10.26

Ändrad av:

Dela sidan: Beslut och protokoll

g q n C