Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Motion: Skylta på våra lekplatser
 6. Information om Handbok för uteserveringar
 7. Motion: Ett äpple om dagen
 8. Motion: Fler verktyg mot invasiva arter
 9. Rapportering av Tekniska nämndens personuppgiftsbehandlingar föregående år
 10. Begäran om tillägg till taxan om enpersonfordon
 11. Anslagsframställan avseende ombyggnation av Nybron
 12. Detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera, Brackåsskogen, Borås Stad (BN 2020-1278
 13. Ekonomiuppföljning februari 2024
 14. Tekniska nämndens budget 2025
 15. Information om uppdragsdialog
 16. Remiss: Nya avfallsföreskrifter
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Anmälningsärende mars 2024
 19. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-15] Tekniska nämnden , sammanträde 2024-03-27 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol