Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: VA-sanering | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunfullmäktige godkände 2005 ett planprogram över området och gav samtidigt Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Bosnäs fritidsområde att bli ett område för permanentboende. För att åstadkomma detta föreslås bl a större byggrätter och lokalisering av nya villatomter. Gällande detaljplan ger för de flesta tomter en byggrätt på 60 kvadratmeter, några har tillåten bruttoarea 100 kvadratmeter. Drygt 80% av de ca 200 fritidshusen är bebodda permanent. 

Ett planförslag var ute på samråd under 2008 och arbetet pausades därefter. Arbetet med en detaljplan kommer att återupptas nu under hösten 2019 och ett nytt samråd planeras till våren 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om planeringen av kommunalt vatten- och avlopp till Bosnäs finns på Borås Energi och Miljös hemsida, se länk

http://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/vautbyggnad/bosnas.4.8ded415e1b1be2dc68ab6.htmllänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, tfn: 033-35 85 04 e-post: elena.eckhardt@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Bosnäs.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 10.16

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

g q n C