Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regler för placering

I Borås kan barn gå i förskola från att de är 6 månader gamla tills de börjar förskoleklass. Du kan ansöka om plats i kommunal förskola, fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem).

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider. Dagar och tider beslutas av rektor efter samråd med personal och vårdnadshavare.

Plats

Plats erbjuds barn bosatta i Borås Stad

 • från 6 månaders ålder till och med barnet börjar grundskolan och
 • vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller
 • som behöver verksamheten som stöd i sin utveckling
 • som på grund av barnets eget behov på grund av familjens situation behöver tillsyn
 • vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 15 timmar i veckan.

Om det finns särskilda skäl kan även barn från annan kommun få plats.

Ansökan och placering

Ansökan görs till Förskoleförvaltningen, via e-tjänst för förskola och fritidshem. I ansökan anges önskat datum när omsorgen ska börja. Man får önska tre placeringsalternativ i hela kommunen.
Senast fyra månader efter ansökan ska barnet få en plats. Placeringen utgår från önskemål om närhet till barnets hem eller skola, men andra alternativ kan erbjudas. Om vårdnadshavaren tackar nej, eller utan giltigt skäl inte svarar inom sju dagar, avskrivs ansökan. Vårdnadshavaren får då söka på nytt.

Ansök om plats

Turordning

Om det är kö turordnas ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets födelsedatum. Barn från annan kommun turordnas efter barn som är folkbokförda i Borås. Om flytt till Borås kommun kan styrkas turordnars barnet på samma sätt som barn folkbokförda i Borås.

När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid fördelning av platser.

Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet-runtverksamhet eller hörselförskola) görs enligt förvaltningens speciellt framtagna rutiner.

Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska finns på Bäckaryds förskola.

Bäckaryds förskola

Förtur

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling har förtur. Det har även barn som har ett utökat omsorgsbehov.

Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande (i nedanstående ordning):

 • Barn som har lämnat sin plats vid vårdnadshavares föräldraledighet med syskon, har förtur till sin tidigare förskola. En ny ansökan ska göras i samband med uppsägning av befintlig plats.
 • Barn har förtur till förskola där äldre syskon finns.
 • Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter 6 månader förtur till omplacering till önskad förskola
 • Sverigefinska barn har förtur till förskola med verksamhet på finska.
 • Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet.

Förskoleförvaltningen kan ge förtur även av andra skäl.

Förtur gäller bara lediga platser. Barn som har en plats kan aldrig mista den på grund av förtur.

Byte av förskola för inskrivna barn

Barn som önskar byta mellan två kommunala förskolor prioriteras endast vid placering i augusti eller januari.

Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.

Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra placeringsperioder.

Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering.

Vistelsetid

Barnen får plats den tid som behövs för vårdnadshavares arbete och studier, restid, och sömn vid nattarbete. Vistelsetiden bestäms från vårdnadshavarnas gemensamma behov. Omsorg erbjuds inte när en vårdnadshavare är ledig.

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter ansökan få beviljad utökad tid.

Alla barn erbjuds omsorg minst 15 timmar per vecka för att kunna vara med i umgänget. Barn med 15-timmarsplaceringar kan välja att vara i förskolan:

 • tre timmar på för- eller eftermiddag fem dagar i veckan (lunch ingår inte)
 • fem timmar tre dagar i veckan (lunch ingår)
 • sex timmar på fem dagar under två veckor (2 dagar ena veckan, 3 dagar andra veckan. Lunch ingår).

Vårdnadshavares önskemål om schematider ska, om möjligt tillgodoses. Rektor ansvarar för att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och beslutar, efter samråd med vårdnadshavare och personal, vilket schema som kan erbjudas.

Vårdnadshavare måste meddela Förskoleförvaltningen förändringar som påverkar vistelsetiden eller avgiften.

Ingen skolskjuts

Det finns inte skolskjuts till förskoleverksamhet. Föräldrar som väljer pedagogisk omsorg och dessutom vill ha barnet i den avgiftsfria förskolan de 525 timmarna måste även ordna så att barnet tar sig till och från förskolan.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska göras senast en månad (30 dagar) innan barnets placering ska upphöra. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen.

Ändra, byta eller säga upp plats

Dessa regler och villkor gäller förskola och pedagogisk omsorg i Borås Stad, verksamheter där vårdnadshavarna som regel betalar avgift. Fullständig information finns i dokumentet Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som behöver omsorg på obekväm arbetstid finns också information i dokumentet Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för placering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender