Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vad finns i Borås?

Förorenade områden har inventerats översiktligt. Djupare inventeringar (och i några fall undersökningar) har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment. Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Nu pågår ett långsiktigt projekt för att rena Viska från de förorenade sedimenten, mer information finns på sidan sanering av Viskan. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling.

Vem är ansvarig?

I miljöbalken anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden. Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (nedan kallat verksamhetsutövare). Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de dela kostnaderna solidariskt.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta Miljö- och konsumentnämnden om man upptäcker en förorening på fastigheten. Innan efterbehandlingsåtgärd genomförs ska en anmälan göras till Miljö- och konsumentnämnden.

Förorenade områden, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förorenade områden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender