Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Borås Norra Vägport

Torpa-Sjöbo Utveckling AB vill bygga bostäder i flerbostadshus med visst inslag av rad-/par- eller kedjehus. Bostäderna ska upplåtas huvudsakligen med hyresrätt men inslag av bostadsrätter kan förekomma. För rad-/par- eller kedjehusen kan även äganderätt bli aktuellt. Området som ligger vid Långestenslyckan på Norra Sjöbo är beläget mellan Sjöstensgatan och Björkhemsgatan i nord- sydlig riktning och mellan Fristadsvägen och järnvägen i öst- västlig riktning. Uppskattningsvis kommer mellan 200 och 500 lägenheter att kunna byggas.

Projektnamn: Borås Norra Vägport
Byggherre: Torpa-Sjöbo Utveckling AB
Gäller till och med: 2023-05-31

Projektetet innebär att en ny detaljplan för området kring Långestenslyckan behöver tas fram. Området är idag planlagt som allmän platsmark - park, men kommer eventuellt i en ny detaljplan möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus. Detaljplanearbetet får även visa på möjligheten med visst inslag av rad-/par- eller kedjehus. Även möjligheten till vård- och omsorgsboende såväl som förskola ska beaktas i planarbetet. Hela området i markanvisningen kommer sannolikt inte gå att exploatera utan hänsyn måste tas till gröna stråk/korridorer och habitatnätverk. Även behov av kompensationsåtgärder bör studeras. Utöver det ovan nämnda krävs studier av volymer för den mark som visar sig lämplig att bebygga tillsammans med stadsarkitekten samt utredningar för risk (farligt gods), geologi, buller, dagvatten och VA.

Information om framtagandet av den nya detaljplanen Länk till annan webbplats.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Norra Sjöbo, Borås Norra Vägport

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender