Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ersättning till anordnare av personlig assistans

Här hittar du information om ersättning för utförd personlig assistans och sjuklön för assistansanordnare i privat regi.

Vad är en assistansanordnare?

En assistansanordnare är den som utför assistans åt personer som tillhör LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ofta är det kommunen som utför assistansen, men det kan också vara ett assistansföretag eller ett kooperativ. Det kan också drivas i egen regi där personen med assistans blir arbetsgivare åt de assistenter hen anställer.

Ersättning för utförd personlig assistans

För att Borås Stad ska kunna ersätta dig för utförd personlig assistans behöver du skicka in en faktura med tidrapporter och eventuellt andra underlag.

Tidrapporterna ska styrka den utförda tiden och vara påskrivna av den personliga assistenten som utfört assistansen. Vi granskar underlagen för fakturan innan vi betalar ut ersättningen.

För nya uppdrag ska du skicka in fullmakt att företräda brukaren och uppdragsavtal.

Borås Stads timpris är 303 kronor för utförd assistans under 2024.

Sjuklön för assistansanordnare

Schablonbeloppet för assistansersättning som Försäkringskassan betalar ut täcker inte alltid de merkostnader som kan uppstå när en personlig assistent är sjuk. Borås Stad kan istället ersätta assistansanordnaren för denna typ av merkostnad. Förutsättningen är dock att assistansanordnaren har anlitat vikarie, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Du som assistansanordnare måste själv ansöka om ersättningen i samband med att ordinarie assistent är sjuk. Det går också bra att en person som är utsedd genom fullmakt ansöker om ersättningen.

Du som vill begära ersättning för merkostnader skickar in en faktura med underlag. Borås Stad har ingen särskild blankett för ansökan om ersättning för merkostnader.

Fakturan och underlagen ska innehålla:

 • brukarens namn, personnummer och kontaktuppgifter
 • underskrift av brukaren eller eventuellt av företrädaren
 • fullmakt från brukaren där det framgår vem som i hens ställe har rätt att ansöka om och ta emot ersättningen
 • kontaktuppgifter till eventuellt ombud eller företrädare
 • uppgift om vilket konto som ersättningen ska betalas ut till
 • brukarens (eller hens företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av tidrapport inlämnad till Försäkringskassan
 • uppgift om datum för karens, alternativt uppgift om varför karens inte dragits.

Uppgifter som styrker merkostnad för sjuklön:

 • uppgifter om den personliga assistent som har varit sjuk: namn och personnummer
 • kopia av arbetsgruppens grundschema under aktuell tidsperiod.
 • kopia av tidrapport som visar både när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk och när hen har utfört assistans, påskriven av den ordinarie personliga assistenten. Detta för att vi ska kunna beräkna antalet sjukdagar.
 • kopia av vikariens tidrapport, påskriven av vikarien.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek:

 • vilket kollektivavtal som arbetsgivaren har, eller eventuellt annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • vad den sjuke ordinarie personlige assistentens har i timlön (detta styrks genom lönespecifikation)
 • storlek på sjuklön i kronor (styrks genom lönespecifikation)
 • storlek på semesterersättning i procent
 • storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent
 • avtalsförsäkring i procent
 • storlek på eventuell kollektivavtalad pension i procent.

Fakturering

Skicka helst in faktura och underlag elektroniskt. Läs mer om hur du gör på sidan:
E-faktura till Borås Stad.

 • Fakturareferens: YY307K
 • Betalningsvillkor: 30 dagar

För er som inte kan skicka e-fakturor är fakturaadressen:

Borås Stad
Sociala omsorgsförvaltningen
Bryggaregatan 15
501 80 Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ersättning till anordnare av personlig assistans

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender