Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, och som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Exempel på sådana verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, tryckerier och skjutbanor.

Enligt miljöbalken är det som står nedtill definierat som miljöfarlig verksamhet.

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det finns verksamheter som gör stor miljönytta men ändå kallas miljöfarlig. Till exempel ett avloppsreningsverk eller en avfallsanläggning.

Miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd och anmälan

Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen innan de får starta, medan det för andra typer av verksamheter krävs en skriftlig anmälan till Miljö- och konsumentnämnden innan verksamheterna får påbörjas.

Innan du startar en verksamhet, kontakta gärna Miljöförvaltningen för råd och anvisningar om vilka regler som gäller. Kontaktuppgifter hittar du nedtill.

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden har tillsyn över de flesta verksamheter i kommunen för att säkerställa att dessa efterlever de miljökrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Du som driver en miljöfarlig verksamhet är också skyldig att ha kontroll på den egna verksamheten.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Anmälan om dagvattenanläggning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöfarlig verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender