Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Suicidprevention

Självmord är ett ämne som berör många på olika sätt. I Borås jobbar vi på flera olika sätt med det självmordsförebyggande arbetet, bland annat genom utbildningsinsatser, samarbete i kommunen, informationskampanjer med mera.

Samarbete i kommunen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar en suicidpreventiv arbetsgrupp. Gruppen har fokus på samverkan, att öka kunskapen om suicidprevention, genomförande och uppföljning av aktiviteter i handlingsplanen och att utveckla av det suicidpreventiva arbetet.

Flera av stadens förvaltningar och verksamheter arbetar med psykisk ohälsa och suicidprevention. Det finns rutiner, riktlinjer eller handlingsplaner för hur personalen ska agera i mötet med en självmordsnära person. I Borås Stad finns flera styrdokument som ligger till grund för arbetet i stadens verksamheter och har bäring på denna handlingsplan, såsom ANDTS-programmet och Program för föräldraskapsstöd.

Aktiviteter

Insatser och aktiviteter riktas generellt till hela befolkningen, selektivt till riskgrupper och till individer. Dessa insatser kompletterar varandra och alla är nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna ge effekt. Exempel på pågående suicidpreventiv arbete i kommunen:

Ökad kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention

Regelbundet erbjuds kompetensutveckling till personal och andra nyckelpersoner. Det ska finnas kunskap inom verksamheterna för att identifiera risk, reagera och våga fråga om suicidtankar.

Vi erbjuder regelbundna före­läsningar och aktiviteter för att sprida kunskap till både medarbetare och kommunens invånare.

Utbildningsinsatser MHFA (Första hjälpen mot psykisk ohälsa)

Instruktörer utbildas regelbundet i MHFA och de anordnar med jämna mellanrum grundkurser för målgrupperna äldre, vuxna och unga.

Förebyggande arbete

Genom befolkningsinriktade insatser ska vi kunna stärka det suicidpreventiva arbetet och främja en god psykisk hälsa hos invånare.

Informationskampanjer

  • Varje år, den 10 september, uppmärksammar vi Internationella Suicidpreventionsdagen med olika aktiviteter i staden.
  • Vi är en del av Psykiatrins vecka i staden där vi lyfter frågan om suicid.
  • Vi har tagit fram två broschyrer ”Det finns hjälp att få – när du inte mår så bra” som innehåller kontaktuppgifter vad man kan vända sig om man mår inte så bra för både vuxna och unga.

Lokal handlingsplan suicidprevention

Utgångspunkt och stödmaterial för att utveckla en lokal handlingsplan om suicidprevention var den Regionala handlingsplanen för suicidprevention – det goda livet i Västra Götalandsregionen. Borås Stad har följt dess fokusområden och rekommendationer för att minska suicidantalet i kommunen.

Målet med den lokala handlingsplanen är att minska antalet suicid. Planen ska tydliggöra det kommunala ansvaret för det suicidpreventiva arbetet i Borås stad. Den ska skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete. Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid, för att personer som kan befinna sig i riskgrupp ska kunna uppmärksammas.

Lokal handlingsplan om suicidprevention Pdf, 2.9 MB.

Hjälp och stöd

Om du mår dåligt eller är orolig kan det vara bra att få prata med någon. Viktigt att veta är att det finns hjälp att få när du inte mår så bra.

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Akut hjälp och socialjour

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Suicidprevention

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter