Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vårt arbete med mänskliga rättigheter

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastslår att rättigheterna är universella och odelbara, det vill säga att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla och alltid.

Sverige som land har skrivit på internationella människorättskonventioner och vi som kommun behöver göra allt vi kan för att se till så dessa efterlevs. Genom att analysera våra verksamheter utifrån ett rättighetsperspektiv kan nödvändiga prioriteringar göras för att minska skillnaderna mellan olika grupper och uppnå likvärdiga villkor för alla.

Mycket av den kommunala verksamheten utgår från de mänskliga rättigheterna. Det gäller bland annat uppdrag om integration, folkhälsa, tillgänglighet och barns rättigheter, men också inom mer sektorsanknutna uppdrag som till exempel samhällsplanering, kulturmiljö, landsbygdsutveckling och krisberedskap.

Vi ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och rasism. Alla som kommer i kontakt med kommunen ska bemötas på ett respektfullt sätt och ingen människa ska bli missgynnad.

Stärkt medborgarinflytande

Under Kommunfullmäktige finns en brededningsgrupp med uppgift att stärka medborgarinflytandet. Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett medborgarperspektiv ökas Boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i sin egen stad.

Kommunfullmäkttiges beredningsgrupp Öppnas i nytt fönster.

Deltagande i SKR:s nätverk för medborgardialog

Borås Stad är sedan 2021 med i SKR:s treåriga utvecklingsnätverk för medborgardialog som systematiskt arbetssätt. Nätverket ska medverka till ett ökat engagemang och större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna och ta vara på deras erfarenhet och kunskap, samt för att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system, behöver kommuner och regioner utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen.

Din rätt att... Borås Stads rättighetsmånad

“Din rätt att… ” är en månad då hela Borås sätter fokus på alla människors lika värde. Månaden startar den 10 november och avslutar på den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Under månaden delas Borås Stads rättighetspris ut.

Socialt hållbart Borås

Socialt hållbart Borås är namnet på Borås Stads långsiktiga arbete med syftet att uppnå mer jämlika livsvillkor och god hälsa för våra invånare och är en viktig MR-satstning .Arbetet med Socialt hållbart Borås riktar in sig på tre målområden, En god start i livet och goda uppväxtvillkor, Boende och närmiljö och Förutsättningar för arbete.

Borås Stads arbete med Socialt hållbart Borås här

Välfärdsbokslutet och andra styrdokument

De allra flesta av Borås Stads styrdokument bottnar i de mänskliga rättigheterna och flera av dem utgår ifrån diskrimineringsgrunderna. Välfärdsbokslutet är ett viktigt bokslut för mänskliga rättigheter på lokal nivå. I Välfärdsbokslutet från 2021 framgår merparten får sina rättigheter tillgodosedda och att folkhälsan generellt utvecklas positivt men att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar. I Välfärdsbokslutet finns statistik av hur boendeformerna är fördelade i olika bostadsområden, den visar siffror för den upplevda tryggheten och hur trångbott det är i olika bostadsområden. Välfärdsbokslutet ger en sammanfattande bild av hur den sociala hållbarheten i Borås förändras över tid.

Välfärdsbokslutet från 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om mänskliga rättigheter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vårt arbete med mänskliga rättigheter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter