Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-01-18 protokoll.pdf Pdf, 352.9 kB, öppnas i nytt fönster. 352.9 kB 2018-01-30 14.44

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-01-18 handlingar.pdf Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. 3.1 MB 2018-01-08 08.50
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv Jämställdhet och mångfald.pdf Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster. 194 kB 2018-01-08 08.43
Missiv Samhällsplanering och bostadsbyggan2.pdf Pdf, 355.8 kB, öppnas i nytt fönster. 355.8 kB 2018-01-08 08.43
Inbjudan betraktelse 2018.pdf Pdf, 14.3 kB, öppnas i nytt fönster. 14.3 kB 2018-01-08 10.45

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Förvärv av fastigheten Horngäddan 9 på Brodal

Specialfastigheter Sverige AB ska bygga ett samlat rättscentrum, med Polismyndighet, Kriminalvård, Domstolsväsende och Åklagarmyndighet, inom fastigheten Horngäddan 8 på Brodal. Inför byggnationen av rättscentrum måste den intilliggande fastigheten Horngäddan 9 köpas in.

Efter värdering av fastigheten har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad köper fastigheten för 14 700 000 kronor av AB Bostäder. Byggnaden på fastigheten kommer att rivas av kommunen genom en upphandlad entreprenad. Kostnaden för detta är ännu inte bedömt.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunen köper fastigheten Horngäddan 9 för 14 700 000 kronor samt att kostnaden för rivning av byggnaden får belasta markförvärvskontot.

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB

Beslut: Kommunfullmäktige valde Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2018 för Borås Stadshus AB.

Medel för utbyggnad av Västra Viared industriområde

Det behövs ytterligare 78 miljoner kronor för färdigställande av Västra Viared industriområde. Orsaken till detta är tillkommande arealer och volymer som ska iordningställas, urgrävning, terrassering samt säkerställande av dagvatten till mosse, forcering av markberedningen, diken, kulvertar samt iordningställande av naturmark, planteringar och gångstråk.

Beslut: Kommunfullmäktige tilldelade 78 miljoner kronor för anläggningsarbeten för fortsatt utbyggnad av Västra Viared industriområde.

Anläggningslån till Dalsjöfors Scoutkår för köp av Tummarp 1:116

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade Dalsjöfors Scoutkår ett anläggningslån på maximalt 380 000 kronor för inköp och renovering av fastigheten Tummarp 1:116 samt beviljade kommunal borgen på banklån uppgående till högst 300 000 kronor.

Motion om måltidsvärdar i förskolan

I en motion föreslår Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Else-Marie Lindgren (KD) att förskolan ska införa måltidsvärdar. Syftet är att minska klyftorna på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda. Måltidvärdar ska avlasta pedagogerna från ansvaret för måltider, vilket enligt motionärerna tenderar att både minska stress och ge nya arbetstillfällen.

Kommunstyrelsen är i sak positiv till att nämnderna deltar i åtgärder som bidrar till att personer, som står långt från arbetsmarknaden, får möjlighet till praktikplatser och andra former av anställning, som underlättar för dem att komma in på arbetsmarknaden. När det gäller praktikplatser och andra former av korta anställningar i förskolan, anser Kommunstyrelsen att det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet. En betydelsefull del i detta är att barnens behov av kontinuitet och trygghet prioriteras. Därav är det inte alltid lämpligt att alltför många olika personer arbetar i verksamheten.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Motion om tjänstegarantier i näringslivet

Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M) föreslår i en motion att Borås Stad ska införa tjänstegarantier i näringslivet. En tjänstegaranti kan ses som ett juridiskt icke-bindande löfte eller en försäkran mellan kommunen och näringslivet om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid.

Kommunstyrelsen anser att tjänstegarantier mellan kommun och näringslivet är en intressant arbetsmodell för att påskynda och säkerställa en god ärendehantering. Förslaget kommer utredas närmare inom ramen för pågående arbete med kvalitetsundersökningen Insikt. Att arbeta med tjänstegarantier för näringslivet kan vara en tänkbar kvalitetshöjande åtgärd.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Anna Kjellberg (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
 • Nuvarande ersättare Magnus Persson (S) väljs till ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Burair Mahmood (S) väljs till ersättare i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Kim Lindberg (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och
 • vuxenutbildningsnämnden.
 • Jovan Vuckovic (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Gymnasie- och
 • vuxenutbildningsnämnden.
 • Anders Alftberg (SD) väljs till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Ann-Charlotte Blomqvist (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
 • Lokalförsörjningsnämnden.
 • Olle Engström (SD) väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Anders Alftberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.
 • Maria Lindgren (SD) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2018.
 • Nermin Halinovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.
 • Ninni Dyberg (S) väljs till ersättare i Valnämnden till och med den 31 december 2018.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-01-18 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol