Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-02-22 protokoll.pdf Pdf, 732.6 kB, öppnas i nytt fönster. 732.6 kB 2018-03-01 20.53

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-02-22 handlingar.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 3.5 MB 2018-01-31 12.14

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Utökat tomträttsavtal för Borås Djurpark

Borås Djurpark vill förnya och förbättra djuranläggningarna samt utveckla djurparkens framtida verksamhet och har därför önskemål om att utöka sin gällande tomträtt i den kommunala fastigheten Norrmalm 1:4.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände tilläggsöverenskommelse till tomträttsavtal för Norrmalm 1:4 med Borås Djurpark AB.

Miljörapport Borås Stad tertial 2 – 2017

Miljö- och konsumentnämnden har summerat Miljörapport för Borås Stad tertial 2, 2017 och skickat den till Kommunstyrelsen.

Den uppföljning med fokus på miljöledning som gjorts har som syfte att aktivera förvaltningar och bolag som ännu inte certifierat eller diplomerat sin verksamhet. Idag omfattas drygt hälften av kommunkoncernens förvaltningar och bolag av ett certifikat eller diplomerat ledningssystem och omkring hälften av de anställda har miljöutbildats.

Beslut: Kommunfullmäktige lade ärendet till handlingarna.

Borås Stads miljöpolicy

Miljöpolicyn anger Borås Stads hållning i miljöfrågor, och där i framgår bland annat att Borås Stad ska var drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads miljöpolicy.

Borås Stads miljömål

Miljömålen beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning om vad vi ska göra för att nå målen. Miljömålen är indelade i fem områden:

 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet
 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads miljömål.

Två bolag blir ett: Akademiplatsen AB

Ett nytt bolag med arbetsnamnet Akademiplatsen AB ska bildas. Det nya bolaget tar över de uppgifter som idag ligger på Borås Stad Textile Fashion Center AB och Kongresscenter AB. Akademiplatsen AB ska ha en samordnande funktion för verksamheten i och kring Textile Fashion Center och för det nya kongresshuset.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Borås Stad Textile Fashion Center AB ombildas och byter namn till Akademiplatsen AB (arbetsnamn) den 27 mars 2018.

Bolaget Borås Kongresscenter AB likvideras omgående efter den 27 mars. Hyresavtalet på kongresshuset med bolaget Eolus 6 AB samt KF:s beslut om inköp av inventarier för kongresshuset överförs till det ombildade bolaget Akademiplatsen AB.

Aktieöverlåtelse mellan Borås Stad och Industribyggnader i Borås AB

Borås Lokaltrafik AB:s verksamhet upphörde i april 2017. Framöver består verksamheten av förvaltning och uthyrning av ägd fastighet. Med anledning av detta görs en organisatorisk förändring, där Industribyggnader i Borås AB förvärvar aktierna av Borås Stad, och Borås Lokaltrafik AB blir ett dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att alla aktier i Borås Lokaltrafik AB överlåts till Industribyggnader i Borås AB den 30 april, i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. Köpeskillingen ska motsvara Borås Lokaltrafik AB:s bokförda egna kapital per överlåtelsetidpunkten, vilket bedöms uppgå till 305 000 kronor.

Koncernbidrag år 2017 inom koncernen Borås Stadshus AB

Borås Stadshus AB föreslås ta emot totalt 44 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 2,4 miljoner i moderbolaget, och återstående 41,6 miljoner lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag. Kommunstyrelsen får i delegation besluta om slutliga koncernbidrag.

Antagande av Träbyggnadsstrategi

Centerpartiet har tidigare presenterat ett budgetförslag som bidrog till att Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en träbyggnadsstrategi. Förslaget har sedan skickats ut på remiss till tio nämnder och bolag. Strategin ska stimulera till ökad användning av trä i byggandet för Borås Stad men även för trä- och byggindustrin i övrigt.

Trä i byggnationer är en viktig komponent i byggandet av ett hållbart samhälle. Strategin anger också att trä alltid ska prövas som huvudalternativ vid nybyggnation.

Beslut: Med röstsiffrorna 64-8 antog Kommunfullmäktige Träbyggnadsstrategi för Borås Stad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Linnéa Boström (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och
 • familjeomsorgsnämnden.
 • Göran Holtstrand (S) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31
 • december 2018.
 • Magnus Winblad (V) väljs till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
 • Patric Silfverklinga (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Sociala omsorgsnämnden.
 • Nuvarande ersättare Anne-Charlotte Blomqvist (SD) väljs till ledamot i Sociala omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
 • Jovan Vuckovic (SD) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-02-22 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol